Wyjazdy/Outgoing | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wyjazdy/Outgoing

wtorek, 9 stycznia 2018 roku, 12:39

 Wydziałowi Koordynatorzy ERASMUSa na kierunku:


FIZYKA -  dr Justyna Strankowska (e-mail: j.strankowska@ug.edu.pl)


MATEMATKA - dr Michał Stukow  (e-mail: michal.stukow@mat.ug.edu.pl)


 INFORMATYKA - prof. UG, dr hab. Jerzy Topp (e-mail: Jerzy.Topp@inf.ug.edu.pl)

 

 LLP-ERASMUS

 1. Informacje ogólne
 2. Terminarz działań
 3. Wyjazdy studentów na studia
 4. Wyjazdy studentów na praktyki
 5. Wyjazdy kadry dydaktycznej 
 6. Wyjazdy szkoleniowe pracowników administracji akademickiej
 7. Wyjazdy na wizyty przygotowawcze
 8. Narodowa Agencja Programu ERASMUS
 9. Erasmus Policy Statement
 10. Wykaz umów bilateralnych LLP- ERASMUS 2012/2013
 11. Zasady zaliczania semestru (roku) przez studentów UG odbywajacych studia zagranica - uchwała Senatu UG nr 48/2001
 12. Dokumenty wymagane do podania o przedłużenie na kolejny, semestr pobytu

 

 

Erasmus jest jednym z komponentów programu Unii Europejskiej - "Uczenie się przez całe życie", obejmuje wyjazdy na studia, na praktyki oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni.

Przewidziany na lata 2007-2013 program LLP (The Lifelong Learning Programme) propaguje ideę mobilności w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane w SOCRATESie oraz programy LEONARDO DA VINCI oraz JEAN MONNET.

Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego, skierowanym przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • kraj kandydujący: Turcja

Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu, który umożliwia uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Pierwszym krokiem do realizacji wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest podpisanie zobacz umowy bilateralnej pomiędzy instytucjami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy/instytutowy.


Terminarz działań

15 stycznia – 30 maja

Podpisywanie umów ze studentami zakwalifikowanymi do wyjazdu
w ramach ERASMUS/Praktyki w bieżącym roku akademickim

pierwszy tydzień lutego

Ostateczna weryfikacja wyjazdów w ramach „TSM” (rezerwacja środków)

luty – marzec

Na wydziałach: rekrutacja studentów na wyjazdy ERASMUSA w semestrze zimowym i letnim kolejnego roku akademickiego (wyjazdy na studia)

15 marca

Przekazanie do BWZS protokołów z rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w kolejnym roku akademickim

marzec – kwiecień

Zgłaszanie studentów do uczelni partnerskich

15 kwietnia

Zamknięcie rekrutacji studentów do programu ERASMUS/Praktyki – wyjazdy w bieżącym roku akademickim

kwiecień – maj

Spotkania informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy do uczelni partnerskich

czerwiec – lipiec

Wstępny podział grantu przyznanego uczelni

sierpień - październik

Podpisywanie umów ze studentami zakwalifikowanymi na wyjazd
w semestrze zimowym

wrzesień

Zakończenie działań w ramach ERASMUSA w danym roku akademickim

październik – listopad

Na wydziałach: rekrutacja pracowników dydaktycznych na wyjazdy ERASMUSA w bieżącym roku akademickim (wyjazdy "TM")

 listopad

Otwarcie rekrutacji studentów na wyjazdy ERASMUS/Praktyki w bieżącym roku akademickim

10 października

Przekazanie do BWZS wniosków o dofinansowanie wizyt przygotowawczych

15 listopada

Przekazanie protokołów z rekrutacji "TSM" do BWZS

grudzień - marzec

Podpisywanie umów ze studentami wyjeżdżającymi na studia w semestrze letnim

15 grudnia

Złożenie w BWZS nowych lub zaktualizowanych umów ERASMUSA na kolejny rok akademicki (z podpisami obu uczelni partnerskich)

 

Wyjazdy studentów na studia

Zasady wymiany i rekrutacja

Wykaz uczelni partnerskich (format pdf, ok. 520 kB)*),

Organizacja wyjazdu "krok po kroku"

Formularze

 

Zasady wymiany i rekrutacja

 • Podstawowym warunkiem ubiegania się o wyjazd w ramach Erasmusa jest umowa bilateralna obowiązująca na wydziale. Za nawiązanie współpracy miedzy uczelniami odpowiedzialni są wykładowcy, którzy po zapoznaniu się z programem studiów decydują o warunkach współpracy.
 • Za wytypowanie studentów odpowiedzialna jest wydziałowa/instytutowa komisja rekrutacyjna Erasmusa (terminarz działań). Koordynator wydziałowy /instytutowy merytorycznie nadzoruje wyjazdy studentów. Komisja rekrutacyjna ustala kryteria wobez kandydatów (znajomość języka wykładowego uczelni partnerskiej jest wymogiem bezwzględnym).
 • Przed wyjazdem student ustala program studiów, jaki będzie realizował w uczelni partnerskiej (Learning Agreement), który musi być zaakceptowany przez koordynatora wydziałowego oraz dziekana. Po przyjedzie do uczelni i ustaleniu ostatecznego programu student ma prawo nanieść zmiany na wcześniej ustalonym LA (druga strona formularz LA- Changes). Wszelkie zmiany w Learning Agreement muszą być konsultowane z koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
 • Obowiązkiem studenta jest zdobycie na uczelni partnerskiej 30 punktów ECTS w ciągu semestru (analogicznie 60 w ciągu roku).
 • Grant przekazywany uczestnikowi programu Erasmus ma być jedynie dofinansowaniem wyrównującym różnice w kosztach utrzymania w kraju uczelni partnerskiej.
 • Wyjazd na studia może trwać od trzech miesięcy (dla uczelni z systemem trymestralnym) do jednego roku akademickiego. Umowa powinna zapewniać studentom zaliczenie zamkniętej części programu studiów, np. jednego semestru. 
 • Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może przekroczyć jednego roku akademickiego, tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku nie może być kontynuowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.
 • Dokładny termin rozpoczęcia studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej zależy przede wszystkim od tego, kiedy rozpoczynają się tam zajęcia w semestrze zimowym i letnim, a także od indywidualnych ustaleń między studentem, uczelnią wysyłającą i przyjmującą.
 • Wytypowani studenci postępują zgodnie z  wytycznymi BWZS.

 


*)

Dokumenty zawarte na stronach WWW UG można otwierać między innymi za pomocą następujących programów:

rozszerzenie pliku program Uwagi
pdf Acrobat Reader darmowy, różne systemy
doc, rtf Microsoft Word - program w pakiecie Microsoft Office płatny, tylko systemy Windows
Microsoft Word Viewer darmowa przeglądarka (wyświetlanie, drukowanie), tylko systemy Windows
Open Office darmowy pakiet programów biurowych; różne systemy

 

Wyjazdy studentów na praktyki

Ogłoszenia

Zasady działania i rekrutacja

Organizacja wyjazdu "krok po kroku"

 1. Poszukiwanie instytucji goszczącej i uzyskiwanie Listu Intencyjnego
 2. Wypełnienie Formularza Stypendysty i uzyskanie poparcia Koordynatora Instytutowego/Wydziałowego
 3. Składanie kompletu dokumentów w BWZS
 4. Przygotowanie Training Agreement - Porozumienie o programie praktyki.
 5. Podpisanie umowy z uczelnią
 6. Finansowanie stażu
 7. Rozliczenie się z pobytu na praktyce

Formularze

Gdzie studenci UG odbywali praktykę:

Poniżej znajduje się lista placówek, w których studenci UG odbyli praktykę w roku akademickim 2012/2013. Proszę pamiętać, że wymienione placówki nie mają obowiązku przyjęcia studenta UG na praktykę w kolejnym roku akademickim - takie przyjęcie następuje zawsze po nawiązaniu przez studenta indywidualnego kontaktu z placówką i dokonaniu odpowiednich ustaleń.

Nazwa placówki goszczącej

Miejscowość

Kraj

Uwagi

The American Library in Paris

Paryż

Francja

 

Centro Superior de Hosteleria
y Turismo de Valencia

Walencja

Hiszpania

 

Zentrum für Umweltforschung und Techonologie, Universität Bremen (UFT - Centre for Environmental Research and Sustainable Technology, University of Bremen)

Brema

Niemcy

UFT jest instytucją, w której pracuje wielu obcokrajowców. Językiem roboczym w placówce jest język angielski.

Hochschulbüro für Internationales, Leibniz Universität Hannover

Hanower

Niemcy

 

Centro de Ciencias do Mar do Algarve (CCMAR)

Faro

Portugalia

 

Scottish Association for Marine Science

Oban

Wielka Brytania

 

The Polish Institute and Sikorski Museum

Londyn

Wielka Brytania

 

Madrelingua SRL

Bolonia

Włochy

 

Universita degli Studi di Salerno, Dipartimento di Chimica

Fisciano (Salerno)

Włochy

 

 

Zasady działania i rekrutacja

1. Informacje ogólne

Erasmus jest programem współpracy pomiędzy uczelniami, skierowanym przede wszystkim do szkół wyższych, studentów i pracowników uczelni. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią Programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme - www.llp.org.pl), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, który będzie realizowany w latach 2007-2013.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

 • 28 krajów Unii Europejskiej,
 • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria,
 • kraj kandydujący: Turcja

Uniwersytet Gdański uczestniczy w programie staży zagranicznych dla studentów: Erasmus Praktyki. W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji nieakademickiej, na przykład przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, muzeum, biblioteki, szpitala. Instytucja, w której student odbywa praktykę, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus.

Praktyka w ramach Programu Erasmus musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej. W trakcie poszukiwania placówki goszczącej należy więc skoncentrować się na instytucjach, w których praca zapewnia wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie dotychczasowych studiów na danym kierunku oraz kształtowanie nowych. Z punktu widzenia programu kształcenia na danym kierunku praktyka może stanowić integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych  - może dać możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku.

Wyjazd na praktykę wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin uzgodnionym z instytucją przyjmującą.

Praktyka nie może być realizowana w:

2. Ilość miejsc, rekrutacja do programu oraz kwota dofinansowania

Środki finansowe pozyskane przez Uniwersytet Gdański na realizację praktyk w roku akademickim 2013/2014 pozwolą na realizację praktyki zagranicznej ok. 50 studentom uczelni. Dokładna liczba uczestników jest uzależniona od wyboru kraju docelowego i powiązanej z nim kwoty grantu.

Studenci zainteresowani udziałem w programie praktyk Erasmus są zobligowani do samodzielnego pozyskania miejsca odbywania praktyki. Należy nawiązać kontakt z placówkami, których profil działalności i oferowany program praktyki wiążą się ze studiowanym w UG kierunkiem. Zadania stawiane studentowi w trakcie praktyki powinny zapewniać wykorzystanie kompetencji nabytych w toku studiów oraz zdobywanie nowych umiejętności. Do poszukiwania placówki goszczącej należy podejść podobnie jak do poszukiwania pracy.

Rekrutacja do programu praktyk w roku akademickim 2013/2014 rozpocznie się 04 listopada 2013 roku (poniedziałek) o godz. 08:30. Kandydat powinien złożyć komplet dokumentów w Biurze Wymiany Zagranicznej Studentów (Rektorat, pok. 115). Rekrutacja będzie trwała do 15 kwietnia 2014 roku (wtorek) do godz. 12:30, jednak może zakończyć się wcześniej w przypadku wykorzystania wszystkich środków finansowych. Dopuszczamy możliwość przyjmowania dokumentów na listę rezerwową, jeśli zainteresowanych będzie więcej niż dostępnych miejsc.

O kwalifikacji do programu będzie decydować kolejność złożenia kompletu dokumentów w BWZS.

Na komplet dokumentów składają się:

 1. Letter of Intent (List Intencyjny), przygotowany przez instytucję goszczącą dla studenta chcącego wziąć udział w praktyce, poświadczający gotowość tej instytucji do przyjęcia studenta na praktykę. Wymagane jest dostarczenie oryginału tego dokumentu (opatrzonego oryginalnym podpisem opiekuna praktyki oraz pieczęcią instytucji goszczącej).  
 2. Formularz Stypendysty Erasmus-Praktyki, zawierający dane studenta oraz informacje o miejscu odbywania praktyki i planowanym czasie pobytu za granicą. Formularz musi zostać podpisany przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego programu Erasmus. Podpis ten będzie wyrazem poparcia Koordynatora dla planów wyjazdowych studenta – wyboru instytucji docelowej oraz czasu pobytu na praktyce. Koordynatorzy Instytutowi/Wydziałowi Programu Erasmus będą zwracać uwagę na osiągnięcia kandydata w nauce i jego znajomość języka obcego – oba te czynniki mogą wpłynąć na decyzję Koordynatora co do udziału danego kandydata w programie.

Wysokość indywidualnego grantu jest uzależniona od kraju odbywania praktyki. Kraje docelowe są podzielone przez Komisję Europejską w oparciu o dane statystyczne z Eurostatu na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania.

Kwoty grantów są następujące:

 • I grupa krajów: Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania: 1950 € na cały czas pobytu (trzy miesiące);
 • II grupa krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy: 1440 € na cały czas pobytu (trzy miesiące);
 • III grupa krajów: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry: 1050 € na cały czas pobytu (trzy miesiące).

Grant wypłacany jest w dwóch transzach. Pierwsza transza, wypłacana po nadesłaniu przez studenta potwierdzenia przybycia do instytucji goszczącej, stanowi całkowitą kwotę grantu pomniejszoną o 200 €, czyli odpowiednio 1750 €, 1240 € oraz 850 € w zależności od kraju docelowego. Pozostała kwota grantu (200 €) jest wypłacana po terminowym złożeniu prawidłowo przygotowanych dokumentów rozliczeniowych oraz ankiety stypendysty programu Erasmus.  

3. Czas trwania i termin odbywania praktyki

Praktyka w ramach programu Erasmus musi trwać 3 pełne miesiące kalendarzowe i powinna odbyć się w okresie od 15 stycznia do 15 września 2014 roku. Uniwersytet Gdański zapewnia dofinansowanie trzymiesięcznego pobytu na praktyce w wyżej wymienionych kwotach, w zależności od docelowego kraju pobytu. Jeżeli student rozważa przedłużenie pobytu na praktyce, wiąże się to z finansowaniem dodatkowego czasu pobytu ze środków własnych. Możliwość wyjazdu na praktykę w trakcie roku akademickiego jest uzależniona od zgody macierzystego wydziału studenta. Termin 15.09.2014 jest ostatecznym terminem zakończenia udziału w praktyce ze względu na konieczność złożenia przez Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów raportu końcowego w Narodowej Agencji programu Erasmus.

4. Kto może brać udział w programie

 • osoba odbywająca staż musi posiadać status studenta (studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich);
 • na staż nie mogą wyjechać studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;
 • wskazane jest, aby na praktykę wyjeżdżali studenci posiadający już pewną wiedzę, z której mogliby korzystać w trakcie pobytu w instytucji goszczącej, a więc aby byli to  studenci minimum II roku studiów licencjackich;
 • z programu mogą skorzystać także studenci ostatnich lat - III roku studiów licencjackich, II roku MSU oraz ostatniego roku studiów magisterskich lub doktoranckich. Jednak decydując się na udział w programie w okresie wakacyjnym student musi wziąć pod uwagę konieczność obrony pracy dyplomowej nie wcześniej niż po powrocie z praktyki (aby zachować status studenta);
 • udział w programie praktyk Erasmus nie może wydłużyć czasu studiów.

Prawo wyjazdu w charakterze praktykanta Erasmusa przysługuje jednokrotnie. Studenci korzystający z wyjazdów na studia w ramach Erasmusa mogą ubiegać się o wyjazd na praktyki.

Studenci, którzy uczestniczyli w praktykach w Programie Leonardo da Vinci nie mogą skorzystać z programu praktyk w ramach Erasmusa.  

5. Osoba kontaktowa w BWZS

mgr Barbara Wawro

godziny pracy:

 • poniedziałki, wtorki i środy od 08:30 do 12:30,
 • czwartki i piątki od 10:00 do 14:00

kontakt: +58 523 24 42, barbara.wawro@ug.edu.pl


Wyjazdy kadry dydaktycznej

 

Zasady wymiany i rekrutacja

Organizacja wyjazdu „krok po kroku”

Formularze

Zasady alokacji środków w roku akademickim 2013/2014;
wersja pdf, ok. 209kB

Zasady wymiany i rekrutacja

 • Podstawowym warunkiem ubiegania się o wyjazd w ramach Erasmusa jest umowa bilateralna obowiązująca na wydziale. Za nawiązanie współpracy między uczelniami odpowiedzialni są koordynatorzy wydziałowi/instytutowi, którzy po zapoznaniu się z ofertą uczelni decydują ilu pracowników dydaktycznych wyjedzie w ramach takiej współpracy.
 • Za wytypowanie nauczycieli akademickich odpowiedzialna jest wydziałowa/instytutowa komisja rekrutacyjna Erasmusa (terminarz działań). Koordynator wydziałowy /instytutowy merytorycznie nadzoruje wyjazd, podpisując przygotowany przez wyjeżdżającego wykładowcę „Individual Teaching Programme”.
 • Wytypowani nauczyciele akademiccy postępują zgodnie z wytycznymi przekazanymi koordynatorom wydziałowym przez BWZS.

Organizacja wyjazdu „krok po kroku”

Instrukcje dla nauczycieli akademickich UG zakwalifikowanych na wyjazdy w ramach ERASMUS-TSM 2013-2014

Przygotowanie wyjazdu – co trzeba zrobić?

 • Skontaktować się drogą mailową z uczelnią partnerską w celu ustalenia terminu wizyty i programu zajęć do przeprowadzenia.
 • Tak zaplanować wyjazd, aby odbył się on w czasie pomiędzy 16 listopada 2013 a 15 lipca 2014 i obejmował minimum 5 dni roboczych i  5 godzin zajęć dydaktycznych.
  Zryczałtowane dofinansowanie przyznane na wyjazd TSM w roku 2013-2014 wynosi 700 euro.
  Uwaga! Bułgaria, Litwa, Łotwa i Rumunia to tzw. „tanie kraje”, w przypadku których ryczałt jest znacznie niższy i wynosi odpowiednio 550 € (Bułgaria), 650 € (Litwa i Łotwa) oraz 600 € (Rumunia).
 • Przed wyjazdem podpisać w BWZS (Rektorat, pok. 115, po telefonicznym ustaleniu terminu) umowę cywilno-prawną, według zasady:
  • dwa tygodnie przed wyjazdem – w przypadku wyjazdów realizowanych od 16 listopada 2013 do 31 stycznia 2014
   lub
  • najpóźniej do 31 stycznia 2014  –  przy wyjazdach realizowanych po 31 stycznia 2014.
  W celu podpisania umowy niezbędne jest przedłożenie:
  • oryginału „Individual Teaching Programme” ,  zaakceptowanego przez obie uczelnie;
  • wniosku o wyjazd służbowy, skierowanego do Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna, zawierającego podpis bezpośredniego przełożonego.
  W rubryce „Cel wyjazdu” proszę umieścić informację: Program LLP-ERASMUS/TSM, w części „Źródła finansowania”: konto ERASMUS/TSM „5649”-umowa nr 2013-1-PL1-ERA02-39121, w rubryce „Kwota dofinansowania”: ryczałt 700 euro (lub odpowiednio 550 €/ 600 €/ 650 € w przypadku wyjazdu do jednego
  z tzw. „tanich krajów”) .

  Dysponentem środków finansowych jest BWZS, zatem w środkowej części wniosku podpisuje się pracownik naszego biura.
  Wnioski osób, które jednocześnie nie przedłożyły „Individual Teaching Programme”, nie będą rozpatrywane.
 • Ustalić w Biurze Współpracy z Zagranicą (Rektorat, pok. 324 i 301, tel. 58-534 24 60, 58-523 23 04) termin odbioru grantu w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43.

UWAGA! Nauczyciele akademiccy z listy głównej, którzy do dnia 31 stycznia 2014 nie podpiszą w BWZS umowy, zostaną automatycznie skreśleni z listy kandydatów na wyjazd. Z miejsc zwolnionych mogą skorzystać w kolejności:

 • nauczyciele z listy rezerwowej tego samego instytutu;
 • nauczyciele z listy rezerwowej tego samego wydziału;
 • nauczyciele z listy rezerwowej z wydziałów o najniższych limitach TSM, w kolejności alfabetycznej.

Termin 31 stycznia 2014 na podpisanie umowy w BWZS jest ostateczny i nieprzekraczalny.

 

ROZLICZENIE WYJAZDU – co trzeba zrobić?

W ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonego w umowie należy złożyć:

Wszelkie pytania związane z wyjazdami „TSM” LLP-ERASMUS proszę kierować do Biura Wymiany Zagranicznej Studentów UG, tel.: 523 24 42 lub 523 24 67.


Wyjazdy szkoleniowe pracowników administracji akademickiej

Zasady

tekst ogólnie opisujący zasady

Formularze

„Individual Work Programme” (format pdf, ok. 29 kB) *)

„Confirmation of Staff Training” (format pdf, ok. 22 kB) *)

Zasady

Celem wyjazdu szkoleniowego jest wizyta pracownika administracji uczelni (Ośrodek Informatyczny, Biblioteka, Dziekanat) w zagranicznej uczelni partnerskiej z zamiarem doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff Training Mobility - STM).

Przygotowanie wyjazdu – co trzeba zrobić?

 • Skontaktować się drogą mailową z uczelnią partnerską w celu ustalenia terminu wizyty i programu szkolenia.
 • Tak zaplanować wyjazd, aby odbył się on w czasie pomiędzy 01 października 2013 a 15 lipca 2014 i obejmował minimum 5 dni roboczych i  5 godzin szkolenia.

  Zryczałtowane dofinansowanie przyznane na wyjazd STM w roku 2013-2014 wynosi 700 euro, co przy kwocie 3600 euro przyznanej UG na ten moduł pozwala na realizację pięciu wyjazdów.
  Uwaga! Bułgaria, Litwa, Łotwa i Rumunia to tzw. „tanie kraje”, w przypadku których ryczałt jest znacznie niższy i wynosi odpowiednio 550 € (Bułgaria), 650 € (Litwa i Łotwa) oraz 600 € (Rumunia).
 • Przed wyjazdem podpisać w BWZS (Rektorat, pok. 115, po telefonicznym ustaleniu terminu) umowę cywilno-prawną, według zasady:
  • dwa tygodnie przed wyjazdem – w przypadku wyjazdów realizowanych od października 2013 do 31 stycznia 2014
   lub
  • najpóźniej do 31 stycznia 2014  –  przy wyjazdach realizowanych po 31 stycznia 2014.
 • W celu podpisania umowy niezbędne jest przedłożenie:
  • oryginału „Individual Work Programme” (do pobrania z tabeli powyżej), zaakceptowanego przez obie uczelnie;
  • wniosku o wyjazd, przygotowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą, skierowanego do Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna (zamiast dotychczasowego podania o zgodę na wyjazd służbowy za granicę). Formularz można pobrać ze strony internetowej. Po podpisaniu przez BWZS jest on przekazywany bezpośrednio do Prorektora.
   Wnioski osób, które jednocześnie nie przedłożyły „Individual Work Programme”, nie będą rozpatrywane.
 • Ustalić w Biurze Współpracy z Zagranicą (Rektorat, pok. 324 i 301, tel. 58-534 24 60, 58-523 23 04) termin odbioru grantu w Banku PEKAO S.A. IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43.

UWAGA!

Termin 31 stycznia 2014 na podpisanie umowy w BWZS jest ostateczny i nieprzekraczalny.

Rozliczenie wyjazdu – co trzeba zrobić?

 • W ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonego w umowie złożyć:
  • sprawozdanie on-line z wyjazdu (stosowną instrukcję zawiera umowa cywilno-prawna);
  • w BWZS: Potwierdzenie odbycia szkolenia(„Confirmation of Staff Training”), podpisane przez uczelnię partnerską – formularz otrzymuje się w BWZS przy podpisywaniu umowy;
  • w Biurze Współpracy z Zagranicą: Rozliczenie kosztów – prosta formalność ze względu na przyznany ryczałt.

Wszelkie pytania związane z wyjazdami „STM” LLP-ERASMUS proszę kierować do Biura Wymiany Zagranicznej Studentów UG, tel.: 523 24 42 lub 523 24 67.


Wyjazdy na wizyty przygotowawcze

Zasady działania

Formularze

Zasady działania

Od roku akademickiego 2009/2010 ze środków programu LLP- ERASMUS przyznanych UG wyodrębniony zostanie fundusz na dofinansowanie wyjazdów maksymalnie 5 nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich w celu sfinalizowania nowych umów bilateralnych obejmujących wymianę studentów i kadry dydaktycznej.

 

Przy ubieganiu się o dofinansowanie obowiązywać będą następujące zasady:

 1. Złożenie właściwego wniosku w terminie do 10 października - rozpatrzenie wniosków w BWZS i informacja dla wnioskodawców nastąpi najpóźniej do 20 października.
 2. Wyjazd należy planować na miesiące październik-grudzień - tak, aby nowa umowa została uwzględniona we wniosku składanym przez UG na kolejny rok akademicki (termin przyjmowania podpisanych umów w BWZS upływa 15 stycznia).
 3. Pierwszeństwo będą miały kierunki, które dotychczas nie posiadają więcej niż pięciu umów ERASMUSA.
 4. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 700,- euro (koszty podróży, zakwaterowania oraz diety).
 5. Możliwe jest dofinansowanie wyjazdu wyłącznie jednej osoby do wybranego ośrodka akademickiego.
 6. Ponieważ dofinansowanie ma na celu sfinalizowanie działań związanych z nową umową, odpowiednie przygotowania należy poczynić wcześniej drogą mailową (weryfikacja programów studiów, liczba studentów podlegających wymianie
  i czas ich pobytu, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację umowy itp.).
 7. Warunkiem ostatecznego rozliczenia dofinansowania jest złożenie w BWZS oryginału umowy ERASMUSA do 15 stycznia.
 8. Wyjazd na wizytę przygotowawczą podlega takim samym zasadom jak każda delegacja zagraniczna (podanie z akceptacją bezpośredniego przełożonego kieruje się do Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna). W BWZS przed wyjazdem podpisuje się umowę o wypłatę grantu na wizytę przygotowawczą

      http://www.erasmus.org.pl/

Erasmus Policy Statement

I.

a) University of  Gdańsk has been successfully participating in Erasmus Programme for nine years. We have cooperation with nearly 200 institutions of higher education.
From the beginning we observe the huge increase in mobility in both sides: outgoing and incoming flow. To continue such satisfying increase we established the following aims for Lifelong Learnig Programme:

 1. encouraging  all faculties to extend the offer courses in foreign languages
 2. encouraging students from partner universities to take advantage of studying in Gdansk
 3. promoting Polish culture and history (a one semester course "Multicultural studies of Poland" for 30 ECTS credits)
 4. introducing on-line Polish course for foreign students
 5. promoting understanding and respecting other cultures (integration meetings for all incoming students)
 6. providing our students with an education that is relevant not only for the Polish labour market but also for European employment
 7. increaseing mobility in underrepresented faculties and countries

Appart from the main Erasmus activities we plan to emphasize  on regional studies within Curriculum Development.
Within the Faculty of History and Languages we take part in Curriculum Development Project "Baltic Sea Region Studies" together with partner institutions: University of Turku, University of Tartu, University of Latvia, Vytatuas Magnus University, Humboldt University Berlin, University of Copenhagen. Its focus is on historical and current political, economics and cultural Development in the Baltic Sea Region, national and international cooperation in among the countries of the region, as well as the region's perpectives in the context of European regionalization and globalization.
At the same time we are applying as a partner institution for "Erasmus Mundus External Cooperation Window " together with Middle East Technical University (Ankara, Turkey), Freie University/ Humboldt University (Germany), Deusto University (Spain), Algarve University (Portugal), Bordeaux 4 (France), Erasmus Rotterdam University (Netherlands)  and several leading universities in the targeted countries.

b) In recent years changes to university regulations and procedures have been introduced to give the possibility for disabled students at our institution. It has been stated that the university makes an effort to create conditions favorable to providing equal opportunities for disabled persons by education and occupational rehabilitation. Deans have been authorized to enable a disabled person to fulfill his or her student duties accordingly with the preserved psychophysical abilities of the person. Changes in enrolment regulation concern adjusting enrolment procedures to abilities and limitations of individuals with disabilities. During the next years we also plan to encourage disabled students to take advantage to study abroad within the Erasmus Programme.

II.

Quality of academic mobility activities:

The European Credit Transfer system has been implemented in 2000. It is still being improved and prepared for internal recognition at all faculties. The main decision on recognition studies abroad is taken at the Dean's level. When there are any doubts about the study program realized by our students abroad the case is analised by Rector for Educational Matters.
As the number of both outgoing and incoming students is currently increasing the university's aim is to improve the quality of foreign language lectures. We want to encourage the outgoing students  to participate in  lectures in foreign language by evaluating such courses with additional ECTS credits. The aim is to prepare Polish students to study and take exams in partner institutions.
All incoming students are guaranteed the accommodation in the university's dormitories together with Polish students. At the very beginning they are given a chance to take part in the integration party where they get to know Socrates students from different countries studying at our university. The members of Erasmus Student Network are cooperating with Institutional Socrates Coordinator to help foreign students to integrate with students society. Student Exchange Office also arranges international meetings promoting Polish and regional culture. Socrates student are also offered free of charge whole year Polish language course.
As the staff mobility within Erasmus Programme has increased for the passed four years the grant is being shared in such a way that the possibility to take a part in the mobility flow is given to all teachers. In some cases academic teachers get the support to Erasmus grant from the Rector's or Dean's side.

III

Quality of student placement activities:
Since year 2000 the student placement activities was handled by Carrier Office at the University of Gdansk. The office is responsible for dissemination of information concernig placements for students. The specially prepared data base registers students as well as enterprises ready to start cooperation. We plan to use similar tool in planning placement activities within Lifelong Learning Progamme.
As Tricity (Gdansk, Sopot, Gdynia) is the region with many big enterprises among which there are many international companies which can offer placements for foreign students also. Last year  Socrates students could find the placement in Polish - German company: Dr Oedker. We also have had an experience with Leonardo da Vinci programme with Italy, Romania and Great Britan in both ways incoming and outgoing students. Basing on this experiences we would plan the placement on the basis of "Placement Contract" and students both incoming and outgoing will have to prepare together with their tutors "Trainig Agreement".  The main aim of this activity is to prepare student to active participating in the European Labour Market.


 

Zapraszamy na forum dyskusyjne programu LLP-Erasmus:


http://forumstudenta.ug.edu.pl/