Rekrutacja 2023/2024

Spotkanie informacyjne - Rekrutacja Erasmus+ 2023/2024

Spotkanie informacyjne

dla studentów zainteresowanych wyjazdem na uczelnię zagraniczną
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2023/2024

odbędzie się 

w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 16:00
w Auli 1.15 w budynku informatyki praktycznej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. luty 2023 - 11:46; osoba wprowadzająca: Maciej Dziemiańczuk Ostatnia zmiana: piątek, 17. luty 2023 - 11:53; osoba wprowadzająca: Maciej Dziemiańczuk

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024

Terminy rekrutacji 2023/2024

I część rekrutacji

Składanie wniosków o wyjazd: 20.02 – 02.03.2023 r.

(wniosek o wyjazd do pobrania pod artykułem)

 

Wnioski wraz załącznikami (np. zaświadczenia o działalności studenckiej itp.) należy przesłać do koordynatorów Erasmus+:

Fizyka, Fizyka medyczna, Bioinformatyka, Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, Quantum Information Technology, 

- dr Justyna Strankowska – justyna.strankowska@ug.edu.pl

Informatyka ogólnoakademicka, Informatyka praktyczna

- dr Maciej Dziemiańczuk – maciej.dziemianczuk@ug.edu.pl

Matematyka, Modelowanie matematyczne i analiza danych

- dr Iwona Krzyżanowska – iwona.krzyzanowska@ug.edu.pl

 

Zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego należy załączyć przy wysyłaniu formularza stypendysty (po zakwalifikowaniu się na wyjazd). W sprawie uzyskania zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego w formie elektronicznej, studenci powinni pisać na adres: stypendia@ug.edu.pl.

UWAGA!

Dokumenty wysyłamy wyłącznie korzystając z e-maila uniwersyteckiego.

 

II część rekrutacji

Rozmowy kwalifikacyjne: 06.03.2023r. od godz. 16:00 (studenci zakwalifikowani otrzymają powiadomienie na wskazany adres e-mail)

Ogłoszenie listy rankingowej: 07.03.2023 r. (zostaną wysłane e-maile informujące o wyniku rekrutacji)  

 

III część rekrutacji

Składanie przez studentów formularza stypendysty/ustalanie ostatecznych miejsc wyjazdu: 07-10.03.2023 r.  

 

Wydrukowany dwustronnie formularz stypendysty (2 egzemplarze) wraz z ewentualnym zaświadczeniem o pobieraniu stypendium socjalnego należy złożyć osobiście u danego koordynatora po wcześniejszym umówieniu się z nim. 

(formularz stypendysty do pobrania pod artykułem)

 

Wydziałowe zasady rekrutacji (2023/2024)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy ranking osób aplikujących o wyjazd w ramach programu Erasmus+ na podstawie:

 1. średniej ocen:
 • z poprzedniego roku akademickiego, tj. 2021/2022, dla aktualnych studentów drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia;
 • z semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023, dla aktualnych studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz studentów pierwszego roku studiów II stopnia;
 • średnia ocen ze wszystkich lat studiów dla studentów studiów III stopnia;
 • średnia minimalna: 4.0.
 1. znajomości języka obcego potwierdzonej certyfikatem(-ami) lub oświadczeniem studenta – maksymalnie 1 punkt.
 2. udokumentowanych osiągnięć naukowych – maksymalnie 1 punkt.
 3. udokumentowanej działalności studenta w organizacjach studenckich i/lub aktywności w pracy na rzecz Wydziału – maksymalnie 1 punkt.
 4. wyniku rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie 2 punkty.

Na podstawie sumy punktów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy ranking zakwalifikowanych studentów, a następnie przydziela miejsca wyjazdów w miarę dostępnych miejsc w uczelniach partnerskich, według kolejności wskazań przez Studenta.

Zakwalifikowanie do wyjazdu na wybraną uczelnię następuje tylko po spełnieniu wymogów językowych stawianych przez uczelnię partnerską.

Komisja rekrutacyjna ma prawo zweryfikować deklarowaną przez studenta znajomość języka obcego.

UWAGA! O wyjazd może ubiegać się student, który ma zaliczone poprzednie semestry studiów.

 

Zasady wymiany Erasmus+

Szczegółowe zasady dotyczące wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus UG. W ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne na rok 2023/2024. Zasady wyjazdu oraz aktualny wykaz umów jest dostępny na stronie:

Zasady wyjazdu na stronie Biura Wymiany Zagranicznej UG

 1. Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus musi trwać minimum 3 miesiące (=90 dni).
 2. O wyjazd nie mogą ubiegać się:
 • studenci II roku studiów II stopnia oraz ostatniego roku studiów III stopnia oraz doktoranci ostatniego roku Szkół Doktorskich; 
 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I, II i III poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich.  

Wyjątki

 • Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny.

  Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia oraz doktoranci na ostatnim Roku Szkół Doktorskich mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny.

 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I, II i III stopniu studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich.
 1. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą przystąpić do rekrutacji (rekrutacja warunkowa), ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim.

W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej). Natomiast możliwe jest włączenie modułu praktyk w długoterminową mobilność typu studia. W przypadku łączenia modułu-studia z modułem-praktyki, ten pierwszy musi trwać co najmniej 60 dni.

 1. Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement) opiewający na minimum 30 punktów ECTS/semestr. Wyjątek – liczba punktów ECTS w LA/OLA może być pomniejszona o liczbę punktów zaplanowanych w toku studiów za seminarium licencjackie/magisterskie, jednak pomniejszenie nie może przekroczyć 10 punktów ECTS. Powyższy wyjątek dotyczy studentów, u których obowiązek realizacji seminarium wynika z toku studiów i przypada na semestr mobilności.

UWAGA! Akceptowane przez Koordynatorów zmiany w programie, następujące czasami w pierwszym miesiącu studiowania studenta, nie mogą skutkować zatwierdzeniem programu opiewającego na mniej niż 30 ECTS/semestr lub 20 ECTS/semestr w przypadku realizowania seminarium licencjackiego/magisterskiego w uczelni macierzystej.

 1. Dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji  materialnej:  

  Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie socjalne odpowiadające kwocie około 250 € na miesiąc. 

  Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do formularza stypendysty. 

 

Kwoty miesięcznych stypendiów

Kraje programu należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium E+

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

670 €

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

670 €

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600 €

 

WAŻNE!

Postanowienia dodatkowe dotyczące warunków finansowania mobilności w ramach Umowy finansowej KA131  

W przypadku posiadania niedostatecznych środków w ramach umowy finansowej KA131 na sfinansowanie wszystkich zatwierdzonych w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie, UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy). 

 

Wykaz uczelni partnerskich, aktualnie współpracujących z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki:

Kierunek

Uczelnia partnerska

Kraj/Miejscowość

Liczba miesięcy/

studenta

Stopień studiów

Znajomość języka

Fizyka

HUMBOLDT-UNIVERSITAT  ZU BERLIN

Berlin/Niemcy

10/2

I, II

B2 GER

 

Fizyka

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Włochy/Florencja

20/2

I, II, III

B2 EN

B2 IT

Fizyka

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL

Niemcy/Kilonia

5/1

I, II, III

B1 GER

B1 EN

Fizyka

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Hiszpania/Kadyks

5/1

I, II, III

B1 ES

B1 EN

Fizyka

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Francja/Brest

5/1

I, II, III

B1 FR

B2 EN

Fizyka

SVEUCILISTE U SPLITU

Chorwacja/Split

10/2

I, II

B1 EN

Fizyka

UNIVERSITA TA MALTA

Malta/Msida

5/1

I, II, III

B2 EN

 

Informatyka

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL

Niemcy/Kilonia

5/1

I, II, III

B1 GER

B1 EN

Informatyka

UNIVERSITY OF ALMERIA Hiszpania/Almeria 20/4 I, II B1 EN

Informatyka

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Hiszpania/Kadyks

5/1

I, II, III

B1 ES

B1 EN

Informatyka

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Francja/Brest

5/1

I, II, III

B1 FR

B2 EN

Informatyka

SVEUCILISTE U SPLITU

Chorwacja/Split

5/1

I, II, III

B1 EN

Informatyka

UNIVERSITA TA MALTA

Malta/Msida

5/1

I, II, III

B2 EN

 

Matematyka

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL

Niemcy/Kilonia

5/1

I, II, III

B1 GER

B1 EN

Matematyka

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Hiszpania/Kadyks

12/2

I, II, III

B1 ES

B1 EN

Matematyka

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Włochy/Florencja

10/2

I, II, III

B2 IT

B2 EN

 

Zasady realizacji programu studiów podczas wymiany Erasmus+

Student uczestniczący w wymianie ma obowiązek zdobyć 30 (lub więcej) punktów ECTS w każdym semestrze pobytu w uczeni partnerskiej.

 • Suma punktów ECTS zdobytych za udział w zajęciach z języków obcych w uczelni partnerskiej nie może przekroczyć 6 punktów ECTS. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekroczenie tej liczby punktów, ale tylko za zgodą koordynatora kierunku.
 • Student jest zobowiązany do zapoznania się z ofertą wykładów/ćwiczeń/laboratoriów/seminariów w uczelniach partnerskich i wyboru tych uczelni, które oferują przedmioty zbieżne ze studiowanym kierunkiem.
 • Student nie może wybrać przedmiotu już zrealizowanego i zaliczonego w toku studiów.
 • Koordynator danego kierunku wraz z Dyrektorem ds. dydaktyczny zatwierdza wybrane przez studenta przedmioty (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria) przewidziane w semestrze/roku, w czasie którego student przebywać będzie za granicą.
 • Przy zatwierdzaniu przedmiotów brana będzie pod uwagę zbieżność efektów kształcenia, w tym w szczególności: liczba punktów ECTS, treści programowe, forma oraz wymiar zajęć, sposób ich zaliczenia oraz uzyskany wynik.
 • Jeżeli przedmiot obowiązkowy na UG realizowany za granicą jest identyczny lub zbieżny z przedmiotem, który należy zrealizować w Uniwersytecie Gdańskim, do dokumentu „Transcript of Records” z ocenami uzyskanymi za granicą należy dołączyć sylabus z tego przedmiotu z uczelni partnerskiej.
 • Student jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych po powrocie do Polski, jeżeli w uczelni partnerskiej nie ma identycznych lub podobnych przedmiotów w ofercie.

W przypadku osiągnięcia z przedmiotów zrealizowanych za granicą oraz
z przedmiotów, które student uzupełnia obowiązkowo po powrocie sumy punktów ECTS większej niż 30 na semestr, nadwyżka punktów może być na wniosek studenta odliczona od zajęć fakultatywnych wyższego semestru. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 11. luty 2023 - 17:22; osoba wprowadzająca: Maciej Dziemiańczuk Ostatnia zmiana: środa, 22. luty 2023 - 11:33; osoba wprowadzająca: Maciej Dziemiańczuk