Rekrutacja 2021/2022

Erasmus+ Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem na studia

Spotkanie informacyjne

dla studentów zainteresowanych wyjazdem na uczelnię zagraniczną
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022

odbędzie się 

w dniu 23.02.2021 r. o godzinie 18:00 w MS Teams

link do spotkania

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. luty 2021 - 17:37; osoba wprowadzająca: Maciej Dziemiańczuk Ostatnia zmiana: wtorek, 23. luty 2021 - 10:42; osoba wprowadzająca: Maciej Dziemiańczuk

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022

Terminy rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022:

I część rekrutacji

Składanie wniosków o wyjazd: 15.02 – 26.02.2021 r.

(wniosek o wyjazd do pobrania pod artykułem)

Wnioski wraz załącznikami (np. zaświadczenia o działalności studenckiej itp.) należy przesłać do koordynatorów Erasmus+:

 

Fizyka, Fizyka medyczna, Bioinformatyka, Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

- dr Justyna Strankowska – justyna.strankowska@ug.edu.pl

Matematyka, Matematyka ekonomiczna, Modelowanie matematyczne i analiza danych

- dr hab. Michał Stukow, prof. UG – michal.stukow@ug.edu.pl

Informatyka ogólnoakademicka, Informatyka praktyczna

- dr Maciej Dziemiańczuk – maciej.dziemianczuk@ug.edu.pl

 

Zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego należy załączyć przy wysyłaniu formularza stypendysty (po zakwalifikowaniu się na wyjazd). W sprawie uzyskania zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego w formie elektronicznej, studenci powinni pisać na adres: stypendia@ug.edu.pl.

 
UWAGA!
Dokumenty wysyłamy wyłącznie korzystając z e-maila uniwersyteckiego.
 

II część rekrutacji

Rozmowy kwalifikacyjne: 02.03.2021 r. od godz. 17:00 w MS Teams (studenci zakwalifikowani otrzymają powiadomienie na wskazany adres e-mail)

Ogłoszenie listy rankingowej: 03.03.2021 (zostaną wysłane e-maile informujące o wyniku rekrutacji)

III część rekrutacji

Składanie przez studentów formularza stypendysty/ustalanie ostatecznych miejsc wyjazdu: 04-08.03.2021 r.  
 
Skan formularza stypendysty wraz z zaświadczeniem o pobieraniu stypendium socjalnego należy przesłać do koordynatorów kierunków.
 

(formularz stypendysty do pobrania pod artykułem)

Wydziałowe zasady rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy ranking osób aplikujących o wyjazd w ramach programu Erasmus+ na podstawie:

 1. średniej ocen:
 • z poprzedniego roku akademickiego, tj. 2019/2020, dla aktualnych studentów drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia;
 • z semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021, dla aktualnych studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz studentów pierwszego roku studiów II stopnia;
 • średnia ocen ze wszystkich lat studiów dla studentów studiów III stopnia;
 • średnia minimalna: 4.0.
 1. znajomości języka obcego potwierdzonej certyfikatem(-ami) lub oświadczeniem studenta w przypadku braku możliwości otrzymania takiego certyfikatu z uwagi na utrudnienia z powodu pandemii – maksymalnie 1 punkt.
 2. udokumentowanych osiągnięć naukowych – maksymalnie 1 punkt.
 3. udokumentowanej działalności studenta w organizacjach studenckich i/lub aktywności w pracy na rzecz Wydziału – maksymalnie 1 punkt.
 4. wyniku rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie 2 punkty.

Na podstawie sumy punktów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy ranking zakwalifikowanych studentów, a następnie przydziela miejsca wyjazdów w miarę dostępnych miejsc w uczelniach partnerskich, według kolejności wskazań przez Studenta.

Zakwalifikowanie do wyjazdu na wybraną uczelnię następuje tylko po spełnieniu wymogów językowych stawianych przez uczelnię partnerską.

Komisja rekrutacyjna ma prawo zweryfikować deklarowaną przez studenta znajomość języka obcego.

UWAGA! O wyjazd może ubiegać się student, który ma zaliczone poprzednie semestry studiów.

Zasady wymiany Erasmus+

Szczegółowe zasady dotyczące wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus UG:
https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/wymiana_akademicka/erasmus_2021-2027

W ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne na rok 2021/2022. Aktualny wykaz umów jest dostępny na stronie:

https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/101486/files/wykaz_umow_erasmus_2021-2022_z_krajami_programu.pdf

 1. Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus musi trwać minimum 3 miesiące (=90 dni).
 2. O wyjazd nie mogą ubiegać się:
 • studenci II roku studiów II stopnia oraz ostatniego roku studiów III stopnia oraz doktoranci ostatniego roku Szkół Doktorskich; 

                        Wyjątki:

Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny.

Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia oraz doktoranci na ostatnim Roku Szkół Doktorskich mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny.

 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I, II i III stopniu studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich.
 1. W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej). Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement).
 2. Program PO WER: dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej:

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe stypendium odpowiadające kwocie około 200 €. Środki na ten cel (w całości, tj. podstawowe stypendium Erasmus+ i dodatkowe stypendium socjalne) wypłacane są w złotówkach z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do wniosku.

 1. Studenci studiów niestacjonarnych wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+ nie są zwolnieni z opłat za studia w UG podczas realizacji mobilności.

 

Kwoty miesięcznych stypendiów

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ do dnia dzisiejszego nie określiła stawek stypendialnych, które będą obowiązywały w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2021-2022.

Poglądowo, poniżej przedstawiona jest tabela ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku akademickim 2020/2021 według poszczególnych grup krajów docelowych:

 

Kraje programu należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium E+

Miesięczna stawka stypendium POWER

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 €

3 069 PLN

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 €

2 984 PLN

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 €

2 771 PLN

 

WAŻNE!

Postanowienia dodatkowe dotyczące warunków finansowania mobilności w ramach Umowy finansowej 2021 KA131

1.     Na chwilę obecną nie można zagwarantować, że środki alokowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 pozwolą sfinansować wszystkie zatwierdzone mobilności w pełnym planowanym czasie.

W przypadku otrzymania niedostatecznych środków ramach umowy finansowej 2021 UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy).

2.     Ze względu na opóźnienia Komisji Europejskiej w zakresie ogłoszenia regulacji dotyczących działania Programu Erasmus+ w pierwszym roku nowej perspektywy (2021-2027), przy jednoczesnym braku możliwości opóźnienia terminu rekrutacji, Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ zastrzega sobie możliwość uzupełniania warunków rekrutacji 2021-2022 w późniejszym terminie. Może to nastąpić nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ informacji o wysokości środków finansowanych przeznaczonych na realizację umowy finansowej 2021 KA 131, która zostanie zawarta między Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim.

 

 

Wykaz uczelni partnerskich, aktualnie współpracujących z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki:

 

Kierunek

Uczelnia partnerska

Kraj/Miejscowość

Liczba miesięcy/

studenta

Stopień studiów

Znajomość języka

Fizyka

HOCHSCHULE MERSEBURG

 

Niemcy/Merseburg

5/1

I, II

B2 EN

B1 GER

Fizyka

MARMARA UNIVERSITY

Turcja/Istambuł

5/1

I, II

B2 EN

Fizyka

CELAL BAYAR UNIVERSITY

Turcja/Manisa

9/1

I, II, III

B1 EN

Fizyka

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Włochy/Florencja

10/2

I, II, III

B2 EN

B2 IT

Fizyka

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL

Niemcy/Kilonia

10/2

I, II, III

B1 GER

B1 EN

Fizyka

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Hiszpania/Kadyks

10/2

I, II, III

B1 ES

B1 EN

Fizyka

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Francja/Brest

10/2

I, II, III

B1 FR

B2 EN

Fizyka

SVEUCILISTE U SPLITU

Chorwacja/Split

10/2

I, II, III

B2 HR

B1 EN

Fizyka

UNIVERSITA TA MALTA

Malta/Msida

10/2

I, II, III

B2 EN

 

Informatyka

STICHTING HOGER BEROEPSONDERWIJN HAAGLANDEN EN RIJNSTREEK

Holandia/Haga

5/1

I

B2 EN

Informatyka

RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

Niemcy/Akwizgran

27/6

II

B1 GER

B2 ENG

Informatyka

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Włochy/Florencja

10/2

I, II, III

B2 EN

B2 IT

Informatyka

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL

Niemcy/Kilonia

10/2

I, II, III

B1 GER

B1 EN

Informatyka

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Hiszpania/Kadyks

10/2

I, II, III

B1 ES

B1 EN

Informatyka

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Francja/Brest

10/2

I, II, III

B1 FR

B2 EN

Informatyka

SVEUCILISTE U SPLITU

Chorwacja/Split

10/2

I, II, III

B2 HR

B1 EN

Informatyka

UNIVERSITA TA MALTA

Malta/Msida

10/2

I, II, III

B2 EN

 

Matematyka

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Hiszpania/Gijon

15/3

I, II, III

 

Matematyka

RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

Niemcy/Akwizgran

36/3

I, II, III

 

Matematyka

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Włochy/Florencja

10/2

I, II, III

B2 EN

B2 IT

Matematyka

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Włochy/L’Aquila

24/2

II, III

 

Matematyka

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL

Niemcy/Kilonia

10/2

I, II, III

B1 GER

B1 EN

Matematyka

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Hiszpania/Kadyks

10/2

I, II, III

B1 ES

B1 EN

Matematyka

UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Francja/Brest

10/2

I, II, III

B1 FR

B2 EN

Matematyka

SVEUCILISTE U SPLITU

Chorwacja/Split

10/2

I, II, III

B2 HR

B1 EN

Matematyka

UNIVERSITA TA MALTA

Malta/Msida

10/2

I, II, III

B2 EN

 

 

Zasady realizacji programu studiów podczas wymiany Erasmus+

 

Student uczestniczący w wymianie ma obowiązek zdobyć 30 (lub więcej) punktów ECTS w każdym semestrze pobytu w uczeni partnerskiej.

 • Suma punktów ECTS zdobytych za udział w zajęciach z języków obcych w uczelni partnerskiej nie może przekroczyć 6 punktów ECTS. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekroczenie tej liczby punktów, ale tylko za zgodą koordynatora kierunku.
 • Student jest zobowiązany do zapoznania się z ofertą wykładów/ćwiczeń/laboratoriów/seminariów w uczelniach partnerskich i wyboru tych uczelni, które oferują przedmioty zbieżne ze studiowanym kierunkiem.
 • Student nie może wybrać przedmiotu już zrealizowanego i zaliczonego w toku studiów.
 • Koordynator danego kierunku wraz z Dyrektorem ds. dydaktyczny zatwierdza wybrane przez studenta przedmioty (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria) przewidziane w semestrze/roku, w czasie którego student przebywać będzie za granicą.
 • Przy zatwierdzaniu przedmiotów brana będzie pod uwagę zbieżność efektów kształcenia, w tym w szczególności: liczba punktów ECTS, treści programowe, forma oraz wymiar zajęć, sposób ich zaliczenia oraz uzyskany wynik.
 • Jeżeli przedmiot obowiązkowy na UG realizowany za granicą jest identyczny lub zbieżny z przedmiotem, który należy zrealizować w Uniwersytecie Gdańskim, do dokumentu „Transcript of Records” z ocenami uzyskanymi za granicą należy dołączyć syllabus z tego przedmiotu z uczelni partnerskiej.
 • Student jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych po powrocie do Polski, jeżeli w uczelni partnerskiej nie ma identycznych lub podobnych przedmiotów w ofercie.
 • W przypadku osiągnięcia z przedmiotów zrealizowanych za granicą oraz
  z przedmiotów, które student uzupełnia obowiązkowo po powrocie sumy punktów ECTS większej niż 30 na semestr, nadwyżka punktów może być na wniosek studenta odliczona od zajęć fakultatywnych wyższego semestru. 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. luty 2021 - 17:34; osoba wprowadzająca: Maciej Dziemiańczuk Ostatnia zmiana: piątek, 12. luty 2021 - 14:59; osoba wprowadzająca: Maciej Dziemiańczuk