Rekrutacja 2019/2020

 Terminy rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020:

 

Spotkanie informacyjne

dla studentów zainteresowanych wyjazdem na uczelnię zagraniczną
w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020 

odbędzie się 

w dniu 26 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w auli 2. 

Zaproszeni goście:

Pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej UG

Przedstawiciel organizacji studenckiej ESN UG Gdańsk

 

Przyjdź i dowiedz się jak wyjechać

na studia lub praktykę zagraniczną.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 I część rekrutacji

Składanie wniosków o wyjazd: 25.02 – 05.03.2019 r.

WNIOSEK o wyjazd

Wnioski wraz załącznikami (np. certyfikaty językowe, zaświadczenia o działalności studenckiej) należy składać:

 

Fizyka (wszystkie kierunki)

- w sekretariacie Instytutu Fizyki Doświadczalnej p. 203; w godzinach od 9:00 – 14:00;

Matematyka (wszystkie kierunki)

- w sekretariacie Instytutu Matematyki p.124; w godzinach od 8:00-14:00;

Informatyka (wszystkie kierunki)

- w sekretariacie Instytutu Informatyki p. 127; w godzinach od 9:00-14:00.

Informacje dotyczące certyfikatów językowych ze Studium Języków Obcych UG: http://sjo.ug.edu.pl/certyfikaty

  II część rekrutacji

Rozmowy kwalifikacyjne: 08.03.2019 r.; godz. 10:00; pokój 202

Ogłoszenie listy rankingowej: 11.03.2019 (na tablicy ogłoszeń właściwego Instytutu)

III część rekrutacji

Podpisywanie przez studentów dokumentów rekrutacyjnych/ustalanie ostatecznych miejsc wyjazdu:   

11 – 12.03.2019 r.  u koordynatorów kierunków.

Każdy student zakwalifikowany na wyjazd ma obowiązek na spotkanie z koordynatorem kierunku przynieść wypełniony formularz stypendysty (bez podpisu) wydrukowany dwustronnie.

formularzstypendysty.doc  

 

 

Wydziałowe zasady rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy ranking osób aplikujących o wyjazd w ramach programu Erasmus+ na podstawie:

 1. średniej ocen:
 • z poprzedniego roku akademickiego, tj. 2017/2018, dla aktualnych studentów drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia;
 • z semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019, dla aktualnych studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz studentów pierwszego roku studiów II stopnia;
 • średnia ocen ze wszystkich lat studiów dla studentów studiów III stopnia.
 1. znajomości języka obcego potwierdzonej certyfikatem(-ami) – maksymalnie 1 punkt.

 

 1. udokumentowanych osiągnięć naukowych – maksymalnie 1 punkt.

 

 1. udokumentowanej działalności studenta w organizacjach studenckich i/lub aktywności w pracy na rzecz Wydziału – maksymalnie 1 punkt.

 

 1. wyniku rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalnie 2 punkty.

Na podstawie sumy punktów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy ranking zakwalifikowanych studentów, a następnie przydziela miejsca wyjazdów w miarę dostępnych miejsc w uczelniach partnerskich, według kolejności wskazań przez Studenta.

Zakwalifikowanie do wyjazdu na wybraną uczelnię następuje tylko po spełnieniu wymogów językowych stawianych przez uczelnię partnerską.

Komisja rekrutacyjna ma prawo zweryfikować deklarowaną przez studenta znajomość języka obcego.

 

 

 

Zasady wymiany Erasmus+

 

Szczegółowe zasady dotyczące wyjazdu w ramach programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus UG:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

W ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne na rok 2019/2020. Aktualny wykaz umów jest dostępny na stronie:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020,
 

 

Wykaz uczelni partnerskich, aktualnie współpracujących z Wydziałem Matematyki, Fizyki
i Informatyki:

 

Kierunek

Uczelnia partnerska

Kraj/Miejscowość

Liczba miesięcy/

studenta

Stopień studiów

Znajomość języka

Fizyka

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

Francja/Reims

9/2

II, III

B1 FR

Fizyka

HOCHSCHULE MERSEBURG

 

Niemcy/Merseburg

5/1

I, II

B2 ENG

B1 GER

Fizyka

MARMARA UNIVERSITY

Turcja/Istambuł

5/1

I, II

B2 ENG

Fizyka

CELAL BAYAR UNIVERSITY

Turcja/Manisa

9/1

I, II, III

B1 ENG

Fizyka

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Włochy/Florencja

10/2

I, II, III

B2 ENG

Informatyka

STICHTING HOGER BEROEPSONDERWIJN HAAGLANDEN EN RIJNSTREEK

Holandia/Haga

5/1

I

B2 ENG

Informatyka

RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

Niemcy/Akwizgran

27/6

II

B1 GER

B2 ENG

Informatyka

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Włochy/Florencja

10/2

I, II, III

B2 EN

B2 IT

Matematyka

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Hiszpania/Gijon

15/3

I, II, III

 

Matematyka

RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN

Niemcy/Akwizgran

36/3

I, II, III

 

Matematyka

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Włochy/Florencja

10/2

I, II, III

 

Matematyka

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Włochy/L’Aquila

24/2

II, III

 

 

 1. Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus musi trwać minimum 3 miesiące
  (=90 dni).

 

 1. O wyjazd nie mogą ubiegać się:

 

 • studenci II roku studiów II stopnia oraz ostatniego roku studiów III stopnia; 

 

                        Wyjątki:

 

                        Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego  roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd  całoroczny.

 

                        Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III  stopnia, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego  roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd  całoroczny.

 

 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II stopniu studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich.
 • studenci, którzy w momencie rozpatrywania wniosku o wyjazd mają zaległości
  w postaci długu punktów ECTS, powtarzania przedmiotu czy nieuzupełnionych różnic programowych w trakcie poprzednich wyjazdów na wymiany studenckie;
 • studenci, którzy w poprzednich latach akademickich zostali zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus lub Erasmus+ i zrezygnowali z wyjazdu.

 

 1. W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby   wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów  do pracy dyplomowej). Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek  zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony  w Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement).

 

 1. Program PO WER: dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji    materialnej:

 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe stypendium odpowiadające kwocie około 200 €. Środki na ten cel (w całości, tj. podstawowe stypendium Erasmus+ i dodatkowe stypendium socjalne) wypłacane są w złotówkach z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do wniosku.

 

 1. Studenci studiów niestacjonarnych wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+ nie są zwolnieni z opłat za studia w UG podczas realizacji mobilności.

 
 

 

 

Zasady realizacji programu studiów

podczas wymiany Erasmus+

 

Student uczestniczący w wymianie ma obowiązek zdobyć 30 (lub więcej) punktów ECTS w każdym semestrze pobytu w uczeni partnerskiej.

 • Suma punktów ECTS zdobytych za udział w zajęciach z języków obcych w uczelni partnerskiej nie może przekroczyć 6 punktów ECTS. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekroczenie tej liczby punktów, ale tylko za zgodą koordynatora kierunku.
 • Student jest zobowiązany do zapoznania się z ofertą wykładów/ćwiczeń/laboratoriów/seminariów w uczelniach partnerskich i wyboru tych uczelni, które oferują przedmioty zbieżne ze studiowanym kierunkiem.
 • Student nie może wybrać przedmiotu już zrealizowanego i zaliczonego w toku studiów.
 • Koordynator danego kierunku wraz z Dyrektorem ds. dydaktyczny zatwierdza wybrane przez studenta przedmioty (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria) przewidziane w semestrze/roku, w czasie którego student przebywać będzie za granicą.
 • Przy zatwierdzaniu przedmiotów brana będzie pod uwagę zbieżność efektów kształcenia, w tym w szczególności: liczba punktów ECTS, treści programowe, forma oraz wymiar zajęć, sposób ich zaliczenia oraz uzyskany wynik.
 • Jeżeli przedmiot obowiązkowy na UG realizowany za granicą jest identyczny lub zbieżny z przedmiotem, który należy zrealizować w Uniwersytecie Gdańskim, do dokumentu „Transcript of Records” z ocenami uzyskanymi za granicą należy dołączyć syllabus z tego przedmiotu z uczelni partnerskiej.
 • Student jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów obowiązkowych po powrocie do Polski, jeżeli w uczelni partnerskiej nie ma identycznych lub podobnych przedmiotów w ofercie.
 • W przypadku osiągnięcia z przedmiotów zrealizowanych za granicą oraz
  z przedmiotów, które student uzupełnia obowiązkowo po powrocie sumy punktów ECTS większej niż 30 na semestr, nadwyżka punktów może być na wniosek studenta odliczona od zajęć fakultatywnych wyższego semestru. 

 

 

 

Załącznik Rozmiar
wniosek_o_wyjazd_2019_2020.docx 42 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. luty 2014 - 10:25; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech Ostatnia zmiana: środa, 4. Listopad 2020 - 19:01; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech