Fizyka

Fizyka, II stopień

fiz2Opis kierunku

Fizyka jest kierunkiem studiów o profilu ogólnoakademickim, czyli dającym absolwentom tego kierunku ogólną̨ wiedzę z fizyki (doświadczalnej i teoretycznej) oraz umiejętności umożliwiającej im eksperymentalną pracę w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych.

Kształcenie studentów na kierunku Fizyka prowadzone jest przez pracowników Instytutu Fizyki Doświadczalnej oraz Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki. Zajęcia laboratoryjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach naukowo-dydaktycznych. Dzięki funduszom unijnym (m.in. z projektu „Fizyka dla przyszłości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego) i środkom własnym Uniwersytetu Gdańskiego powstało nowoczesne laboratorium dydaktyczne. Laboratorium to z 40 nowoczesnymi stanowiskami doświadczalnymi wraz z pracownią fizyki nuklearnej i obrazowania medycznego oraz innymi pracowniami specjalistycznymi wyposażonymi w aparaturę na najwyższym światowym poziomie umożliwia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów współczesnej nauki i gospodarki.

Dla studentów przewidziane są programy stypendialne - stypendia naukowe i socjalne, a także programy wymiany naukowej i dydaktycznej.

Sylwetka absolwenta kierunku Fizyka

Absolwent kierunku Fizyka II stopnia:

  • potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać stawiane przed nim problemy fizyczne, przygo-towywać i realizować eksperymenty oraz analizować ich wyniki;
  • jest przygotowany do efektywnego komunikowania się zarówno z fizykami, jak i przedstawicie-lami innych dziedzin nauki, grup zawodowych (potrafi poglądowo przedstawić wyniki badań eksperymentalnych, teoretycznych, numerycznych).
  • magister fizyki jest przygotowany do pracy jako fizyk w wielu gałęziach gospodarki (wykorzystu-jących osiągniecia fizyki (w publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach przemysłowych, ba-dawczych, kontrolnych, diagnostycznych), może uczestniczyć w badaniach pokrewnych (biolo-gia, chemia, medycyna) oraz interdyscyplinarnych.

Perspektywa zatrudnienia

Absolwenci kierunku Fizyka mogą szukać zatrudnienia w akademickich placówkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą, w takich dziedzinach jak: fizyka, biofizyka, biotechnologia, medycyna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, informacja kwantowa, laboratoriach badawczo-wdrożeniowych przedsiębiorstw pracujących w zakresie najnowszych technologii, sektorze finansowym - bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach informatycznych, szkołach jako nauczyciele fizyki.

Kierunek okiem studenta

link do artykułu

Aktualny program studiów

Aktualną siatkę studiów, wraz z rozpiską przedmiotów i sylabusami znajdziesz TUTAJ.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. luty 2021 - 22:40; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Kwiecień 2021 - 22:10; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk