fbpx Praktyki opiekuńczo-wychowawcze | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Praktyki opiekuńczo-wychowawcze | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Praktyki opiekuńczo - wychowawcze

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 19:18

PRAKTYKI O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM NA STUDIACH LICENCJACKICH

Informacje dla opiekuna praktyki i studenta-praktykanta

 

1)      Praktyki przeznaczone są dla studentów drugiego roku studiów I stopnia (licencjackich). Odbywają się one równolegle z ćwiczeniami audytoryjnymi z przygotowania psychologicznego i pedagogicznego do nauczania na II etapie edukacyjnym.

2)      Student musi odbyć 30 godzin praktyk podczas 3 semestru studiów.

3)      Praktyki mogą się odbywać w szkołach lub placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, zajmujących się uczniami z  II etapu edukacyjnego (nie mogą to być praktyki polegające na prowadzeniu lekcji matematyki).

 

Do dnia 20 października do opiekuna praktyk UG  należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

1) porozumienie na czas określony o prowadzeniu studenckich obowiązkowych praktyk  zawodowych  (2 egzemplarze),

2) skierowanie na praktyk,

3) zgodę na odbycie praktyk.

 

Informacje powyższe można dostarczyć osobiście lub zostawić w stosownej skrzynce w Sekretariacie Instytutu Matematyki UG.

 

Przed rozpoczęciem praktyk do opiekuna praktyk UG należy dostarczyć w formie pisemnej następujące dane:

 

1) wykaz z datami, miejscem i godzinami prowadzonych zajęć,

2) nazwa, dokładny adres i telefon placówki, w której odbywają się praktyki,

3) imię i nazwisko opiekuna praktyk, funkcja pełniona w danej placówce.

 

Informacje powyższe można dostarczyć osobiście, drogą elektroniczną lub zostawić w stosownej skrzynce w Sekretariacie Instytutu Matematyki UG.

 

Celem praktyk jest kształtowanie kompetencji opiekuńczo wychowawczych studenta-asystenta opiekuna praktyki przez:

1)    zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania i organizacji pracy;

2)     obserwowanie m.in. zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów, aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, czynności podejmowanych przez opiekuna praktyki oraz prowadzonych przez niego zajęć;

3)     współdziałanie z opiekunem praktyki w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą, podejmowaniu działań wychowawczych oraz działań na rzecz uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

4)     pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:  poznanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określenie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń, samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie, sprawowanie opieki nad grupą, organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami, podejmowanie działań wychowawczych w sytuacjach konfliktu i zagrożenia bezpieczeństwa;

5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym prowadzenie dokumentacji praktyki oraz konsultacje z opiekunem praktyki w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzonych działań.

 

 

Przebieg praktyki

1) Student powinien uczestniczyć w  hospitacji kilku godzin zajęć w danej placówce, prowadzonych przez opiekuna praktyki, a w razie możliwości – również przez innych wychowawców.

2) Student powinien przygotować w porozumieniu z opiekunem praktyki i przeprowadzić w obecności opiekuna praktyki co najmniej 25 godzin zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z uczniami lub wychowankami placówki. Zajęcia powinny być przede wszystkim  prowadzone samodzielnie, ale też wskazane jest, by na części zajęć student był  asystentem  opiekuna praktyki.

3) W sumie godzin zajęć hospitowanych i przeprowadzonych przez studenta powinno być co najmniej 30.

4) Jeśli praktyki odbywają się w szkole, wskazane by było, żeby student  zapoznał się z pracą wychowawcy klasy, w szczególności uczestniczył w tzw. lekcjach wychowawczych. Lekcje takie mogą być prowadzone przez innego nauczyciela niż opiekun praktyki.

5) Student ma obowiązek zapoznać się ze specyfiką placówki, w której odbywa praktykę, tzn. poznać cele, organizację  i zasady jej funkcjonowania, dowiedzieć się, jaka dokumentuje się tam prowadzoną działalność opiekuńczo-wychowawczą. 

 

Dokumentacja praktyki

1) W czasie trwania praktyki student ma obowiązek na bieżąco prowadzić tzw. dziennik praktyki. W pierwszej części dziennika student zamieszcza wykaz zajęć hospitowanych wraz z podpisem opiekuna praktyki, potwierdzającym odbycie każdej hospitacji, oraz notatki z tych zajęć.

2) Druga część dziennika powinna zawierać wykaz zajęć prowadzonych przez studenta wraz z podpisem opiekuna praktyki.  W dzienniku student zamieszcza także notatki z zajęć hospitowanych, na temat specyfiki placówki oraz  scenariusze wszystkich zajęć prowadzonych samodzielnie lub jako asystenta opiekuna praktyki.

3) Na stronie tytułowej dziennika praktyk powinno się znajdować: imię i nazwisko studenta, rok studiów, nazwa placówki, w której odbywały się praktyki, imię i nazwisko opiekuna praktyki, funkcja pełniona przez Niego w tej placówce, a także terminy odbywanych w ramach praktyki zajęć.

4)  Po zakończeniu praktyki student ma obowiązek dostarczyć dziennik wraz z opinią opiekuna praktyki w danej placówce do opiekuna praktyk z ramienia Instytutu Matematyki UG w terminie do końca semestru zimowego.

 

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie opinii nauczyciela – opiekuna praktyki, dziennika praktyki oraz ewentualnie opinii wizytatora z ramienia Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

Opiekun praktyk z ramienia Instytutu Matematyki UG

dr Adrian Karpowicz

Instytut Matematyki UG

ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk

tel. 523 21 71

 

 PRAKTYKI O CHARAKTERZE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM NA STUDIACH MAGISTERSKICH

Informacje dla opiekuna praktyki i studenta-praktykanta

 

1)      Praktyki przeznaczone są dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich). Odbywają się one równolegle z ćwiczeniami audytoryjnymi z przygotowania psychologicznego i pedagogicznego do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym.

2)      Student musi odbyć 30 godzin praktyk podczas 1 semestru studiów

3)      Praktyki mogą się odbywać w szkołach lub placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, zajmujących się uczniami z  II, III lub IV etapu edukacyjnego (nie mogą to być praktyki polegające na prowadzeniu lekcji matematyki).

 

Do dnia 20 października do opiekuna praktyk UG  należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

1) porozumienie na czas określony o prowadzeniu studenckich obowiązkowych praktyk  zawodowych  (2 egzemplarze).

2) skierowanie na praktyk,

3) zgodę na odbycie praktyk,

 

Informacje powyższe można dostarczyć osobiście lub zostawić w stosownej skrzynce w Sekretariacie Instytutu Matematyki UG.

 

Przed rozpoczęciem praktyk do opiekuna praktyk UG należy dostarczyć w formie pisemnej następujące dane:

 

1) wykaz z datami, miejscem i godzinami prowadzonych zajęć,

2) nazwa, dokładny adres i telefon placówki, w której odbywają się praktyki,

3) imię i nazwisko opiekuna praktyk, funkcja pełniona w danej placówce.

 

Informacje powyższe można dostarczyć osobiście, drogą elektroniczną lub zostawić w stosownej skrzynce w Sekretariacie Instytutu Matematyki UG.

 

Celem praktyk jest kształtowanie kompetencji opiekuńczo wychowawczych studenta-asystenta opiekuna praktyki przez:

1)    zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania i organizacji pracy;

2)     obserwowanie m.in. zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów, aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, czynności podejmowanych przez opiekuna praktyki oraz prowadzonych przez niego zajęć;

3)     współdziałanie z opiekunem praktyki w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą, podejmowaniu działań wychowawczych oraz działań na rzecz uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

4)     pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:  poznanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określenie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń, samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie, sprawowanie opieki nad grupą, organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami, podejmowanie działań wychowawczych w sytuacjach konfliktu i zagrożenia bezpieczeństwa;

5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym prowadzenie dokumentacji praktyki oraz konsultacje z opiekunem praktyki w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzonych działań.

 

Przebieg praktyki

1) Student powinien uczestniczyć w  hospitacji kilku godzin zajęć w danej placówce, prowadzonych przez opiekuna praktyki, a w razie możliwości – również przez innych wychowawców.

2) Student powinien przygotować w porozumieniu z opiekunem praktyki i przeprowadzić w obecności opiekuna praktyki co najmniej 25 godzin zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym z uczniami lub wychowankami placówki. Zajęcia powinny być przede wszystkim  prowadzone samodzielnie, ale też wskazane jest, by na części zajęć student był  asystentem  opiekuna praktyki.

3) W sumie godzin zajęć hospitowanych i przeprowadzonych przez studenta powinno być co najmniej 30.

4) Jeśli praktyki odbywają się w szkole, wskazane by było, żeby student  zapoznał się z pracą wychowawcy klasy, w szczególności uczestniczył w tzw. lekcjach wychowawczych. Lekcje takie mogą być prowadzone przez innego nauczyciela niż opiekun praktyki.

5) Student ma obowiązek zapoznać się ze specyfiką placówki, w której odbywa praktykę, tzn. poznać cele, organizację  i zasady jej funkcjonowania, dowiedzieć się, jaka dokumentuje się tam prowadzoną działalność opiekuńczo-wychowawczą. 

 

Dokumentacja praktyki

1) W czasie trwania praktyki student ma obowiązek na bieżąco prowadzić tzw. dziennik praktyki. W pierwszej części dziennika student zamieszcza wykaz zajęć hospitowanych wraz z podpisem opiekuna praktyki, potwierdzającym odbycie każdej hospitacji, oraz notatki z tych zajęć.

2) Druga część dziennika powinna zawierać wykaz zajęć prowadzonych przez studenta wraz z   podpisem opiekuna praktyki.  W dzienniku student zamieszcza także notatki z zajęć hospitowanych, na temat specyfiki placówki oraz  scenariusze wszystkich zajęć prowadzonych samodzielnie lub jako asystenta opiekuna praktyki.

3) Na stronie tytułowej dziennika praktyk powinno się znajdować: imię i nazwisko studenta, rok studiów, nazwa placówki, w której odbywały się praktyki, imię i nazwisko opiekuna praktyki, funkcja pełniona przez Niego w tej placówce, a także terminy odbywanych w ramach praktyki zajęć.

4)  Po zakończeniu praktyki student ma obowiązek dostarczyć dziennik wraz z opinią opiekuna praktyki w danej placówce do opiekuna praktyk z ramienia Instytutu Matematyki UG w terminie do końca semestru zimowego.

 

Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie opinii nauczyciela – opiekuna praktyki, dziennika praktyki oraz ewentualnie opinii wizytatora z ramienia Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

 

Opiekun praktyk z ramienia Instytutu Matematyki UG

dr Adrian Karpowicz

Instytut Matematyki UG

ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk

tel. 523 21 71

Adrian.Karpowicz@mat.ug.edu.pl