fbpx Praktyki zawodowe nauczycielskie Matematyka | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Praktyki zawodowe nauczycielskie Matematyka

Praktyki zawodowe nauczycielskie Matematyka

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 marca 2021 roku, 11:26
Regulamin praktyki zawodowej (nauczycielska)
dla kierunku Matematyka I stopnia
 
1. Praktyki przeznaczone są dla studentów drugiego roku studiów I stopnia, którzy realizuje treści kształcenia z bloku Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne dla nauczycieli.
2. Student musi odbyć 30 godzin praktyk podczas III semestru studiów.
3. Praktyki mogą się odbywać w Szkole (klasach IV-VIII szkoły podstawowej lub szkole ponadpodstawowej) lub innej Placówce Systemu Oświaty, w której prowadzone są zajęcia wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
4. Student podczas odbywania praktyk musi mieć przydzielonego opiekuna praktyk, który powinien mieć uprawnienia nauczyciela (na przykład: nauczyciel przedmiotu, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, nauczyciel prowadzący zajęcia, nauczyciel psycholog).
5. Praktyki odbywają się na podstawie imiennego skierowania studenta.
6. Wszyscy studenci skierowani na praktykę podlegają ubezpieczeniu ze strony Uczelni od następstw nieszczęśliwych wypadków, w okresie realizacji praktyki.
7. Przed rozpoczęciem praktyk studenta powinno zostać podpisane porozumienie pomiędzy Uczelnią a Szkołą (lub inną Placówką Systemu Oświaty) ws. prowadzenia praktyk zawodowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Porozumienie takie nie musi być podpisywane, gdy Szkoła (lub inna Placówka Systemu Oświaty) ma podpisanie takie porozumienie na czas nieokreślony z Uczelnią.
8. Student może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyk w przypadku, gdy jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej (klasy IV-VIII) lub w szkole ponadpodstawowej oraz w ramach wykonywanej pracy m.in. prowadził zajęcia wychowawcze z uczniami.
Dokumentacja praktyki.
1) W czasie trwania praktyki student ma obowiązek na bieżąco prowadzić dziennik praktyki oraz przygotować konspekty/scenariusze prowadzonych zajęć wychowawczych.
2) Po zakończeniu praktyki student powinien dostarczyć dziennik praktyk, konspekty/scenariusze zajęć wychowawczych oraz opinię opiekuna praktyki do kierownika praktyk na UG.
3) Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie opinii nauczyciela – opiekuna praktyki, dziennika praktyki oraz konspektów/scenariuszy zajęć wychowawczych.
 
 
Program praktyk zawodowych (nauczycielskie)
dla kierunku Matematyka I stopnia
 
Celem praktyk zawodowych jest:
1) Zapoznanie studentów z celami, zasadami i metodami pracy szkoły lub placówki systemu oświaty.
2) Zapewnienie studentom możliwości skonfrontowania wiedzy zdobytej w toku studiów z praktyką wychowawczą. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu edukacji, opieki i wychowania oraz samodzielnego prowadzenia zajęć wychowawczych.
3) Udzielenie studentom pomocy w zakresie rozpoznania własnych kompetencji edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Wskazanie na konstruktywne i mało efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach wychowawczych.
4) Rozwijanie wrażliwości etycznej i empatii studentów poprzez konfrontowanie ich z dylematami moralnymi.
 
Przebieg praktyki.
Podczas odbywania praktyki student powinien:
1) Zapoznanie się z organizacją, statutem i planem pracy szkoły lub placówki oświatowej oraz programem wychowawczo-profilaktycznym.
2) Hospitować lekcje przedmiotowe oraz zajęcia wychowawcze (w szczególności lekcje wychowawcze).
3) Pod nadzorem opiekuna praktyk przygotować konspekt i poprowadzić zajęcia wychowawcze (wskazanie jest, aby było to kilka godzin wychowawczych).
4) Pod nadzorem nauczycieli brać udział w dyżurach podczas przerw międzylekcyjnych.
5) Brać udział w zorganizowanych wyjściach ze szkoły lub innej placówki oświaty oraz zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły.
6) Zapoznać się z pracą rady pedagogicznej. Ewentualnie wziąć udział w zebraniach/naradach nauczycieli.
7) Analizować przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.
 
Praca indywidualna studenta (m.in. zapoznane się z dokumentacją szkoły, przygotowanie konspektów zajęć wychowawczych) powinny stanowić nie więcej niż 7 godzin praktyk, pozostała część praktyk powinna odbywać się w szkole lub innej placówce oświatowej z udziałem uczniów, lub nauczycieli.
 
Kierownik praktyk z ramienia Instytutu Matematyki UG
dr Adrian Karpowicz
Instytut Matematyki UG
 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Opinia29 KB