Praktyki zawodowe nauczycielskie Matematyka

 

Program praktyki zawodowej psychologiczno-pedagogicznej

dla studentów kierunku matematyka nauczycielska

 

I. CELE PRAKTYKI

Celem praktyki zawodowej psychologiczno-pedagogicznej  jest  poszerzanie wiedzy z zakresu kształcenia psychologiczno-pedagogicznego poprzez poznanie jej praktycznego wymiaru oraz nabywanie  doświadczenia związanego z pracą wychowawczą nauczyciela.

II. TREŚCI PROGRAMOWE

  1. Poznanie lokalnego kontekstu realizowania przez szkołę przypisanych jej zadań  i funkcji, oraz podstawowych dokumentów regulujących działalność placówki, w tym statutu i planu pracy szkoły.
  2. Poznanie programu wychowawczo-profilaktyczny oraz programu doradztwa zawodowego. Analizowanie tych dokumentów z uwzględnieniem kontekstu środowiska, w którym działa szkoła.
  3. Spotkanie z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Poznanie i analizowanie realizowanych przez nich zadań oraz zasad organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
  4. Poznanie obowiązujących w szkole procedur, zwłaszcza dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią.
  5. Obserwowanie działań nauczyciela, wychowawcy oraz klasy jako grupy społecznej.
  6. Obserwowanie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, w tym zorganizowanych wyjść pozaszkolnych oraz dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych.
  7. Obserwowanie (w miarę możliwości ) pracy Rady Pedagogicznej i/lub zespołów nauczycieli.
  8. Analizowanie - we współpracy z nauczycielem- opiekunem - sytuacji i zdarzeń obserwowanych podczas praktyki w szkole.
  9. Zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć wychowawczych pod nadzorem opiekuna praktyki zawodowej psychologiczno-pedagogicznej
  10. Refleksja nad własnym uczeniem się podczas praktyki pedagogicznej w szkole.

 

Kierownikiem praktyk z ramienia Instytutu Matematyki UG

dr Adrian Karpowicz

Instytut Matematyki UG

ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk

adrian.karpowicz@ug.edu.pl 

 

 

Załącznik Rozmiar
Dziennik praktyk 86.68 KB
Opinia opiekuna 85.73 KB
Instrukcja 174.85 KB
Program praktyk 604.77 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Listopad 2014 - 10:01; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Maj 2023 - 12:08; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka