Praktyki nauczania matematyki

Dokumenty do pobrania

 

 • Praktyki w szkole podstawowej - studia licencjackie
                  
  Praktyka nauczania matematyki 2
  Informacje dla opiekuna praktyki i dla studenta – praktykanta
   
  Ø  Praktyki przeznaczone są dla studentów trzeciego roku studiów I stopnia (licencjackich). Odbywają się w trakcie piątego semestru studiów.
  Ø  Praktykę nauczania matematyki 2 może rozpocząć tylko taki student, który uprzednio uczestniczył w ćwiczeniach audytoryjnych z dydaktyki matematyki oraz odbył praktykę śródroczną oraz praktykę o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.
  Ø  Student musi odbyć 30 godzin (lekcyjnych) praktyk w szkole podstawowej, przy czym:
  §  Student powinien obserwować 10 godzin zajęć z matematyki prowadzonych przez opiekuna praktyki, a w razie możliwości – również przez innych nauczycieli matematyki.
  §  Student powinien przygotować w porozumieniu z opiekunem praktyki i przeprowadzić w jego obecności 20 godzin zajęć z matematyki.
  §  O ile to możliwe, wskazane jest, by student oprócz lekcji matematyki obserwował lub poprowadził inne typy zajęć, np. zajęcia koła matematycznego, zajęcia wyrównawcze, zajęcia fakultatywne itp. Pożyteczne byłoby, gdyby w czasie praktyki w szkole podstawowej student mógł obserwować  fragment zajęć z elementami matematyki w nauczaniu zintegrowanym (klasy 1-3).
  §  Student ma obowiązek zapoznać się z podstawowymi dokumentami szkolnymi, takimi, jak: podstawa programowa, realizowany program nauczania, statut szkoły (ze zwróceniem szczególnej uwagi na wewnątrzszkolny system oceniania) oraz, w miarę możliwości, z zasadami uzyskiwania stopni awansu zawodowego, w szczególności odbywania stażu oraz awansu na nauczyciela kontraktowego.
  Ø  Dokumentacja praktyki.
  §  W czasie trwania praktyki student ma obowiązek na bieżąco prowadzić tzw. dziennik praktyki. Na początkowych stronach dziennika student zamieszcza wykaz lekcji obserwowanych oraz wykaz lekcji prowadzonych. Opiekun praktyki potwierdza podpisem odbycie przez studenta każdej lekcji obserwowanej, natomiast każdą lekcję prowadzoną ocenia i ocenę również potwierdza podpisem. W dzienniku praktyki student zamieszcza także scenariusze wszystkich lekcji prowadzonych oraz notatki z lekcji obserwowanych
  Ø  Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie opinii nauczyciela – opiekuna praktyki oraz dziennika praktyk.
   

 

Praktyki w szkole ponadpodstawowej - studia magisterskie
 
 
Praktyka nauczania matematyki 2
Informacje dla opiekuna praktyki i dla studenta – praktykanta
 
Ø  Praktyki przeznaczone są dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich). Odbywają się w trakcie czwartego semestru studiów.
Ø  Praktykę nauczania matematyki 2 może rozpocząć tylko taki student, który uprzednio uczestniczył w ćwiczeniach audytoryjnych z dydaktyki matematyki oraz odbył praktykę śródroczną.
Ø  Student musi odbyć 30 godzin (lekcyjnych) praktyk w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, przy czym: 
§  Student powinien obserwować 10 godzin zajęć z matematyki prowadzonych przez opiekuna praktyki, a w razie możliwości – również przez innych nauczycieli matematyki.
§  Student powinien przygotować w porozumieniu z opiekunem praktyki i przeprowadzić w jego obecności 20 godzin zajęć z matematyki.
§  O ile to możliwe, wskazane jest, by student oprócz lekcji matematyki obserwował lub poprowadził inne typy zajęć, np. zajęcia koła matematycznego, zajęcia wyrównawcze, zajęcia fakultatywne itp.
§  Student ma obowiązek zapoznać się z podstawowymi dokumentami szkolnymi, takimi, jak: podstawa programowa, realizowany program nauczania, statut szkoły (ze zwróceniem szczególnej uwagi na wewnątrzszkolny system oceniania) oraz, w miarę możliwości, z zasadami uzyskiwania stopni awansu zawodowego, w szczególności odbywania stażu oraz awansu na nauczyciela kontraktowego.
 
Ø  Dokumentacja praktyki.
§  W czasie trwania praktyki student ma obowiązek na bieżąco prowadzić tzw. dziennik praktyki. Na początkowych stronach dziennika student zamieszcza wykaz lekcji obserwowanych oraz wykaz lekcji prowadzonych. Opiekun praktyki potwierdza podpisem odbycie przez studenta każdej lekcji obserwowanej, natomiast każdą lekcję prowadzoną ocenia i ocenę również potwierdza podpisem. W dzienniku praktyki student zamieszcza także scenariusze wszystkich lekcji prowadzonych oraz notatki z lekcji obserwowanych
Ø  Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie opinii nauczyciela – opiekuna praktyki oraz dziennika praktyk.
Ø W wyjątkowych wypadkach na równi z odbyciem praktyki nauczania matematyki na czwartym semestrze studiów II stopnia może być potraktowana praca zawodowa studenta w placówce szkolnej. Rozumie się przez nią zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w czasie którego student przeprowadził co najmniej 30 godzin lekcji z matematyki.
 

Kierownik praktyk

dr Elżbieta Mrożek

Instytut Matematyki UG

ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk

tel. 512 328 233, p. 119

 

Elzbieta.Mrozek@mat.ug.edu.pl

 

  

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Lipiec 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Marzec 2021 - 08:45; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny