Współpraca

Instytut Informatyki powstał w 2007 roku. Od pierwszych lat swojej działalności jednym z ważniejszych jego zadań była współpraca z otoczeniem gospodarczym, głównie z branży IT. Przejawiała się głównie w realizacji rozmaitych projektów, głównie unijnych, których bezpośrednim przejawem były wykłady, prelekcje czy warsztaty dla studentów prowadzone przez specjalistów. Powstały również autorskie, unikalne programy przedmiotów fakultatywnych, które miały wieloletnie edycje. 

Współpraca z przedstawicielami branży IT została sformalizowana w postaci spotkań Rady Konsultacyjnej kierunku Informatyka. Odbyło się wiele spotkań Rady, podczas których odbywały się szczere dyskusje dotyczące głównie profilu absolwenta, programu nauczania i kompetencji poszukiwanych u naszych absolwentów. Rezultatem tych spotkań były modyfikacje siatek studiów i nowe przedmioty.

W 2017, roku Uniwersytet Gdański, w ramach konkursu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", we współpracy z pracodawcami branży IT, złożył wniosek "Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym".

Budynek służy studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym, który został uruchomiony w roku akademickim 2019/2020. Nowoczesny program tych studiów jest efektem doświadczeń pracowników Instytutu Informatyki oraz owocem wieloletniej, bezpośredniej współpracy i konsultacji z otoczeniem biznesowym branży IT, z którym Wydział MFI utrzymuje bardzo dobre, merytoryczne kontakty. Program studiów jest wspólnie na bieżąco ewaluowany i rozwijany. Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką współczesnych języków programowania oraz najnowszych technologii i rozwiązań związanych z wytwarzaniem aplikacji internetowych. Pracodawcy branży IT aktywnie uczestniczą w procesie kształcenia, prowadzą wybrane zajęcia obowiązkowe także opracowują i prowadzą przedmioty fakultatywne.

Przykłady przedmiotów prowadzonych przy udziale specjalistów z firm IT:

  • Zarządzanie projektem informatycznym, Warsztat programisty (z firmą Kainos)
  • Współczesne zastosowania informatyki (z firmą JIT Team)
  • Testowanie systemów wbudowanych" (z firmą Intel)
  • JVM Internals (z firmą JIT Team)
  • Rozproszone przetwarzanie danych w języku Scala (z firmą Scalac)
  • Chmurowe usługi AI (z firmą Sii)
  • Automatyzacja procesów budowania i wdrażania systemów IT (z firmą Sii)
  • Zaawansowane programowanie w C++ (z firmą Carl Zeiss)
  • studenci realizują swoje projekty w ramach przedmiotu Projekt zespołowy pod okiem przedstawicieli firm (Dynatrace, Kainos, JIT Team)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Lipiec 2022 - 19:08; osoba wprowadzająca: Pio Tao Ostatnia zmiana: piątek, 9. luty 2024 - 13:33; osoba wprowadzająca: Pio Tao