fbpx Dokumenty | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dokumenty | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Organizacja praktyk

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 lipca 2018 roku, 13:30

Organizacja praktyk na Wydziale MFiI UG

1. Student UG zobowiązany jest do realizacji praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z planem studiów I stopnia, tj. 3 tygodnie.

2. Studenckie praktyki zawodowe mają charakter obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia IV semestru studiów I stopnia.

3. Praktyki mogą być podejmowane przez studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów.

4. Formy i harmonogram praktyk ustala Dziekan Wydziału. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.

5. Praktyka odbywana jest wyłącznie na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą studenta, tj. organizatorem praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie). Osobą reprezentującą UG w wyżej wymienionych porozumieniach jest Prorektor ds. Kształcenia.

6. Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na Wydziale MFiI UG.

7. Wszyscy studenci skierowani na praktyki podlegają ubezpieczeniu ze strony Uczelni od następstw nieszczęśliwych wypadków, w okresie realizacji praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie).

8. Studentom, którzy odbywają praktykę poza miejscem stałego zameldowania (z wyjątkiem studentów zamieszkałych w miejscowościach położonych w zasięgu trasy przejazdu Tczew - Wejherowo i odbywający praktyki w miejscowościach położonych na tej trasie) przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdami, w wysokości ustalonej przez Rektora (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie) - w roku akademickim 2011/2012 ryczałt wynosi 18 zł dziennie.

9. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta raportu opisującego przebieg praktyki i realizowane zadania. Raport powinien być potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego nadzorującego praktykę ze strony organizatora. Ze strony Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki raport akceptuje opiekun praktyki. W przypadku nieakceptowania raportu przez pełnomocnika ds. praktyk studentowi przysługuje prawo odwołania do Dziekana.

10. Wydział honoruje również praktyki zorganizowane indywidualnie, które są zgodne z konkretnymi zainteresowaniami zawodowymi studentów. Student organizujący praktykę indywidualnie, po odbyciu praktyki składa podanie do Dziekana wraz z ewentualnymi zaświadczeniami.

11. Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa studenta zgodna z charakterem studiów. Rozumie się przez nią zatrudnienie w wymiarze co najmniej ˝ etatu lub umowy zlecenia lub prowadzenie działalności gospodarczej, w każdym przypadku na okres nie krótszy niż 3 miesiące. W celu uznania pracy zawodowej jako praktyki student składa podanie do Dziekana wraz z ewentualnymi zaświadczeniami lub umowami.

12. Studenci są zobowiązani do złożenia u opiekuna praktyki deklaracji dotyczącej organizacji praktyki.