Opis

Oferty praktyk zawodowych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Tematy praktyk w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej 

   osoba kontaktowa

   temat praktyki

   najważniejsze zadania

Agata Lazarowska 

Natalia Górecka

Karol Szczodrowski

Synteza i badanie przejść fazowych w polikrystalicznym materiale ferroelektrycznym BaTiO3
 • synteza materiału BiTiO3 i analiza DSC otrzymanych próbek
 • przygotowanie spieku BiTiO3, analiza fazowa – XRD
 • napylenie warstw przewodzących na spieku, pomiar stałej dielektrycznej otrzymanego materiału

Natalia Górecka

Karol Szczodrowski

Synteza i badanie właściwości spektroskopowych ortokrzemianu litowo-wapniowego domieszkowanego jonami europu i glinu

 • synteza i analiza fazowa (XRD) serii materiałów Li2CaSiO4:1%Eu,x%Al, gdzie x = 0, 5, 10, 15 
 • pomiary widm wzbudzenia i emisji otrzymanych materiałów  

Tadeusz Leśniewski

Przystosowanie kriostatu azotowego Optistat DNV do pomiarów spektroskopowych

 • opanowanie zasady działania kriostatu azotowego Optistat DNV; rozruch urządzenia
 • sprzęgnięcie urządzenia ze spektrofluorymetrem Fluoromax 4P
 • wykonanie testowych pomiarów widm optycznych w niskich temperaturach

Rozbudowa stanowiska do pomiarów fotoelektrycznych o moduł do pomiaru widma wzbudzenia

 • przebudowa stanowiska pomiarowego (dołożenie i zestrojenie dodatkowych elementów
 • modyfikacja oprogramowania sterującego w środowisku LabView
 • wykonanie testowych pomiarów

Maciej Grzegorczyk

Projektowanie i wykonanie elementów wyposażenia laboratoryjnego w technologii druku 3D

 • opanowanie podstaw projektowania obiektów 3D w oprogramowaniu CAM
 • opanowanie obsługi drukarki 3D

Oprogramowanie w LabView spektrometru światłowodowego

 • napisanie oprogramowania w LabView do prostego spektrometru światłowodowego
 • kalibracja spektrometru

Sebastian Mahlik

Natalia Majewska

Dostosowanie układu pomiarowego ze spektrometrem światłowodowym do badań żywności

 • przetestowanie możliwości pomiarowych spektrometru
 • wyznaczenie krzywej korekcji aparaturowej 
 • badania widm absorpcji, emisji światła wybranych produktów 

Przetestowanie stanowiska przygotowania próbek do badań mikroskopowych

 • nanoszenie warstw złota na badane materiały
 • sprawdzanie poprawności napylanych warstw metalicznych za pomocą mikroskopii optycznej i elektronowej
Justyna Barzowska Synteza i pomiar własności optycznych wybranego materiału (np. krzemianu, tytanianu, glinianu, wolframianu), domieszkowanego jonami ziem rzadkich (np. Eu, Ce,  Pr, Tb, Tm) 
 • synteza i weryfikacja składu fazowego  (pomiar XRD)
 • pomiary w laboratorium optycznym:  pomiar widm emisji i wzbudzenia, pomiar wydajności luminescencji
 • pomiary w funkcji temperatury
 • analiza wyników doświadczalnych 
Badanie zjawiska przedłużonej luminescencji na przykładzie materiałów zsyntezowanych w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej
 • przeprowadzenie testowych pomiarów wybranego materiału na nowym stanowisku pomiarowym
 • analiza wyników doświadczalnych
 • ustalenie ograniczeń i możliwości stanowiska pomiarowego
 • przygotowanie szczegółowego raportu
Technika pomiarów termowizyjnych – możliwości i ograniczenia
 • pomiary w zakresie podczerwieni z wykorzystaniem kamery termowizyjnej – testowanie nowego oprogramowania
 • badanie rozkładu temperatury na powierzchniach różnego typu
 • pomiary współczynnika emisyjności wybranych  materiałów

Justyna Barzowska

Sebastian Mahlik

Analiza wybranych modeli opisujących zjawisko termoluminescencji  (opcja możliwa do realizacji również online)
 • badania literaturowe
 • dyskusja podstawowych modeli np. badanie parametrów, analiza zakresu stosowalności danego modelu (oprogramowanie Origin Pro lub inne zaproponowane przez studenta)
 • analiza przykładowych wyników doświadczalnych  (możliwość samodzielnego wykonania pomiarów)

Sebastian Mahlik

Mirosław Behrendt

Badanie efektu fotoelektrycznego zewnętrznego

 • wyznaczenie krzywej aparaturowej zestawu z monochromatorem SPM2
 • wyznaczenie krzywej czułości fotokomórki
 • przeprowadzenie pomiarów testowych 

Badanie własności fizycznych światłowodów

 • przygotowanie światłowodów do pomiarów
 • przetestowanie możliwości użycia różnych oscyloskopów w tym doświadczeniu
 • wyznaczenie współczynników załamania światła w światłowodach

Przebudowa stanowiska doświadczalnego do demonstracji dyfrakcja światła na przeszkodach o różnych wymiarach

 • dobór obiektów
 • rejestracja i analiza otrzymanych obrazów dyfrakcyjnych

Badanie struktury monokryształów za pomocą promieniowania rentgenowskiego

 • przygotowanie próbek do pomiarów rentgenowskich
 • wykonanie i analiza otrzymanych dyfraktogramów rentgenowskich

Praktyki zawodowe ZSFS (pdf)

 


Tematy praktyk w Zakładzie Fizykochemii Powierzchni i Zjawisk Międzyfazowych

   osoba kontaktowa

   temat praktyki

   najważniejsze zadania

Paweł Rochowski

Wpływ temperatury na dynamikę procesu transportu transdermalnego
 • synteza membran imitujących naskórek
 • badanie transportu masy i kinetyki zjawisk międzyfazowych w oparciu o pomiary ewolucji zwilżalności powierzchni membrany w funkcji temperatury
Modelowanie procesów absorpcji/uwalniania masy przez/z materiałów kompozytowych
 • modelowanie matematyczne procesów transportu w układach wielowarstwowych/porowatych o zadanych geometriach w oparciu o analogie do układów RC
Budowa stanowiska do pomiarów kinetyki uwalniania masy
 • zestawienie stanowiska składającego się z komory przepływowej Franza, pompy, komory detekcyjnej, źródła światła, monochromatora etc.
 • wykonanie podstawowych doświadczeń (badanie kinetyki transportu w układzie donor - membrana - akceptor) wraz z analizą otrzymanych danych
Krzysztof Dorywalski Budowa stanowiska do pomiarów polarymetrycznych
 • opracowanie koncepcji i zestawienie stanowiska
 • przygotowanie oprogramowania do akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych (LabView, Matlab lub inne)
Opracowanie aplikacji/ skryptu do analizy elipsometrycznych danych pomiarowych w oparciu o algorytmy ewolucyjne
 • wybór narzędzi programistycznych (LabView, Matlab lub inne)
 • projekt i przygotowanie aplikacji
 • testowanie aplikacji na zestawie danych pomiarowych

Praktyki zawodowe ZFPiZM.pdf

 

Załącznik Rozmiar
Tematy praktyk zawodowych ZSFS 131.97 KB
Tematy praktyk zawodowych ZFPiZM 67.33 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Październik 2021 - 07:53; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Kwiecień 2023 - 15:07; osoba wprowadzająca: Anna Baran