fbpx Praktyki nauczania matematyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Praktyki nauczania matematyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dokumenty do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 15:12

 

  • Praktyki w szkole podstawowej - studia licencjackie

 

                  Praktyka nauczania matematyki 2

Informacje dla opiekuna praktyki i dla studenta – praktykanta

 

Ø  Praktyki przeznaczone są dla studentów trzeciego roku studiów I stopnia (licencjackich).

Ø  Praktykę nauczania matematyki 2 może rozpocząć tylko taki student, który uprzednio uczestniczył w ćwiczeniach audytoryjnych z dydaktyki matematyki oraz odbył praktykę śródroczną oraz praktykę o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

Ø  Student musi odbyć 60 godzin (lekcyjnych) praktyk, przy czym:

o   I część praktyk powinna liczyć 30 godzin (lekcyjnych) i odbywać się

w okresie dwóch ostatnich tygodni września (przed rozpoczęciem 5 semestru)

o   II część praktyk powinna liczyć 30 godzin (lekcyjnych)  i odbywać się

w okresie 5 semestru studiów

o   Uwaga: Poszczególne części praktyk mogą odbywać się w jednej lub dwóch różnych placówkach.

Ø  Do dnia wyznaczonego przez kierownika praktyk  z ramienia UG  należy dostarczyć następujące dokumenty:

§  informacje o miejscu i terminie praktyk,

§  zgodę na odbycie praktyk,

§  skierowanie na praktykę,

§  porozumienie na czas określony o prowadzeniu studenckich obowiązkowych praktyk zawodowych  (2 egzemplarze).

§  W przypadku podjęcia praktyki w dwóch różnych placówkach należy dostarczyć dokumenty z dwóch szkół (skierowanie, umowa, zgoda) uwzględniając terminy odbywania praktyk.

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście u kierownika praktyk UG.

 

Ø  W ciągu trzech pierwszych dni praktyki do kierownika praktyki należy dostarczyć w formie pisemnej następujące dane:

§  nazwa, dokładny adres i telefon szkoły,

§  imię i nazwisko opiekuna praktyki,

§  pełen wykaz zarówno tych zajęć, które uczeń ma obserwować, jak i zajęć, które student będzie prowadził w czasie praktyki, wraz z  dokładną informacją o czasie rozpoczęcia poszczególnych lekcji i miejscu, gdzie będą się odbywać.

Ø  Przebieg praktyki.

§  Student powinien obserwować 20 godzin zajęć z matematyki (po 10 godzin w każdej z części trwania praktyki), prowadzonych przez opiekuna praktyki, a w razie możliwości – również przez innych nauczycieli matematyki.

§  Student powinien przygotować w porozumieniu z opiekunem praktyki i przeprowadzić w jego obecności 40 godzin zajęć z matematyki (po 20 godzin w każdej z części praktyki).

§  O ile to możliwe, wskazane jest, by student oprócz lekcji matematyki obserwował lub poprowadził inne typy zajęć, np. zajęcia koła matematycznego, zajęcia wyrównawcze, zajęcia fakultatywne itp. Pożyteczne byłoby, gdyby w czasie praktyki w szkole podstawowej student mógł obserwować  fragment zajęć z elementami matematyki w nauczaniu zintegrowanym (klasy 1-3).

§  Student ma obowiązek zapoznać się z pracą wychowawcy klasy, w szczególności obserwować tzw. lekcję wychowawczą. Jeżeli w czasie trwania praktyki będą odbywać się posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania z rodzicami lub inne wydarzenia ważne w pracy szkoły, to udział studenta w tego typu zajęciach jest również pożądany.

§  Student ma obowiązek zapoznać się z podstawowymi dokumentami szkolnymi, takimi, jak: podstawa programowa, realizowany program nauczania, statut szkoły (ze zwróceniem szczególnej uwagi na wewnątrzszkolny system oceniania) oraz, w miarę możliwości, z zasadami uzyskiwania stopni awansu zawodowego, w szczególności odbywania stażu oraz awansu na nauczyciela kontraktowego.

Ø  Dokumentacja praktyki.

§  W czasie trwania praktyki student ma obowiązek na bieżąco prowadzić tzw. dziennik praktyki. Na początkowych stronach dziennika student zamieszcza wykaz lekcji obserwowanych oraz wykaz lekcji prowadzonych. Opiekun praktyki potwierdza podpisem odbycie przez studenta każdej lekcji obserwowanej, natomiast każdą lekcję prowadzoną ocenia i ocenę również potwierdza podpisem. W dzienniku praktyki student zamieszcza także scenariusze wszystkich lekcji prowadzonych oraz notatki z lekcji obserwowanych (w innym miejscu dziennika, nie przeplatając ich scenariuszami lekcji prowadzonych).

§  O ile praktyka będzie zwizytowana przez wizytatora praktyk z Wydziału MFiI, to dziennik praktyki powinien być okazany temu wizytatorowi. Po zakończeniu praktyki student powinien dostarczyć dziennik wraz z opinią nauczyciela - opiekuna praktyki do kierownika praktyki w terminie do dwóch tygodni od zakończenia praktyki.

Ø  Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie opinii nauczyciela – opiekuna praktyki, dziennika praktyki oraz ewentualnie opinii wizytatora z ramienia UG.

 

Kierownik praktyk

dr Elżbieta Mrożek

Instytut Matematyki UG, ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk

tel. 512 328 233, p. 119, Elzbieta.Mrozek@mat.ug.edu.pl

 

 

                       

  • Praktyki w szkole ponadgimnazjalnej - studia magisterskie

 

 

Praktyka nauczania matematyki 2

Informacje dla opiekuna praktyki i dla studenta – praktykanta

 

Ø  Praktyki przeznaczone są dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich).

Ø  Praktykę nauczania matematyki 2 może rozpocząć tylko taki student, który uprzednio uczestniczył w ćwiczeniach audytoryjnych z dydaktyki matematyki oraz odbył praktykę śródroczną.

Ø  Student musi odbyć 30 godzin (lekcyjnych) praktyk w okresie 4 semestru studiów.

Ø  Do dnia wyznaczonego przez kierownika praktyk UG  należy dostarczyć następujące dokumenty:

§  informacje o miejscu i terminie praktyk,

§  zgodę na odbycie praktyk,

§  skierowanie na praktykę,

§  porozumienie na czas określony o prowadzeniu studenckich obowiązkowych praktyk zawodowych  (2 egzemplarze).

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście u kierownika praktyk UG.

 

Ø  W ciągu trzech pierwszych dni praktyki do kierownika praktyki należy dostarczyć w formie pisemnej następujące dane:

§  nazwa, dokładny adres i telefon szkoły,

§  imię i nazwisko opiekuna praktyki,

§  pełen wykaz zarówno tych zajęć, które uczeń ma obserwować, jak i zajęć, które student będzie prowadził w czasie praktyki, wraz z  dokładną informacją o czasie rozpoczęcia poszczególnych lekcji i miejscu, gdzie będą się odbywać.

Ø  Przebieg praktyki.

§  Student powinien obserwować 5 godzin zajęć z matematyki prowadzonych przez opiekuna praktyki, a w razie możliwości – również przez innych nauczycieli matematyki.

§  Student powinien przygotować w porozumieniu z opiekunem praktyki i przeprowadzić w jego obecności 25 godzin zajęć z matematyki.

§  O ile to możliwe, wskazane jest, by student oprócz lekcji matematyki obserwował lub poprowadził inne typy zajęć, np. zajęcia koła matematycznego, zajęcia wyrównawcze, zajęcia fakultatywne itp.

§  Student ma obowiązek zapoznać się z pracą wychowawcy klasy, w szczególności obserwować tzw. lekcję wychowawczą. Jeżeli w czasie trwania praktyki będą odbywać się posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania z rodzicami lub inne wydarzenia ważne w pracy szkoły, to udział studenta w tego typu zajęciach jest również pożądany.

§  Student ma obowiązek zapoznać się z podstawowymi dokumentami szkolnymi, takimi, jak: podstawa programowa, realizowany program nauczania, statut szkoły (ze zwróceniem szczególnej uwagi na wewnątrzszkolny system oceniania) oraz, w miarę możliwości, z zasadami uzyskiwania stopni awansu zawodowego, w szczególności odbywania stażu oraz awansu na nauczyciela kontraktowego.

 

Ø  Dokumentacja praktyki.

Ø  W czasie trwania praktyki student ma obowiązek na bieżąco prowadzić tzw. dziennik praktyki. Na początkowych stronach dziennika student zamieszcza wykaz lekcji obserwowanych oraz wykaz lekcji prowadzonych. Opiekun praktyki potwierdza podpisem odbycie przez studenta każdej lekcji obserwowanej, natomiast każdą lekcję prowadzoną ocenia i ocenę również potwierdza podpisem. W dzienniku praktyki student zamieszcza także scenariusze wszystkich lekcji prowadzonych oraz notatki z lekcji obserwowanych (w innym miejscu dziennika, nie przeplatając ich scenariuszami lekcji prowadzonych).

Ø  O ile praktyka będzie zwizytowana przez wizytatora praktyk z Wydziału MFiI, to dziennik praktyki powinien być okazany temu wizytatorowi. Po zakończeniu praktyki student powinien dostarczyć dziennik wraz z opinią nauczyciela - opiekuna praktyki do kierownika praktyki w terminie do dwóch tygodni od zakończenia praktyki.

 

Ø  Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie opinii nauczyciela – opiekuna praktyki, dziennika praktyki oraz ewentualnie opinii wizytatora z ramienia UG.

 

Kierownik praktyk

dr Elżbieta Mrożek

Instytut Matematyki UG

ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk

tel. 512 328 233, p. 119

 

Elzbieta.Mrozek@mat.ug.edu.pl