fbpx Opis | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Opis

Oferty praktyk zawodowych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Autor: 
anna.baran
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 kwietnia 2022 roku, 10:38

Tematy praktyk w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej 

   osoba kontaktowa

   temat praktyki

   najważniejsze zadania

Agata Lazarowska 

Natalia Górecka

Karol Szczodrowski

Synteza i badanie przejść fazowych w polikrystalicznym materiale ferroelektrycznym BaTiO3
 • synteza materiału BiTiO3 i analiza DSC otrzymanych próbek
 • przygotowanie spieku BiTiO3, analiza fazowa – XRD
 • napylenie warstw przewodzących na spieku, pomiar stałej dielektrycznej otrzymanego materiału

Natalia Górecka

Karol Szczodrowski

Synteza i badanie właściwości spektroskopowych ortokrzemianu litowo-wapniowego domieszkowanego jonami europu i glinu

 • synteza i analiza fazowa (XRD) serii materiałów Li2CaSiO4:1%Eu,x%Al, gdzie x = 0, 5, 10, 15 
 • pomiary widm wzbudzenia i emisji otrzymanych materiałów  

Tadeusz Leśniewski

Przystosowanie kriostatu azotowego Optistat DNV do pomiarów spektroskopowych

 • opanowanie zasady działania kriostatu azotowego Optistat DNV; rozruch urządzenia
 • sprzęgnięcie urządzenia ze spektrofluorymetrem Fluoromax 4P
 • wykonanie testowych pomiarów widm optycznych w niskich temperaturach

Rozbudowa stanowiska do pomiarów fotoelektrycznych o moduł do pomiaru widma wzbudzenia

 • przebudowa stanowiska pomiarowego (dołożenie i zestrojenie dodatkowych elementów
 • modyfikacja oprogramowania sterującego w środowisku LabView
 • wykonanie testowych pomiarów

Maciej Grzegorczyk

Projektowanie i wykonanie elementów wyposażenia laboratoryjnego w technologii druku 3D

 • opanowanie podstaw projektowania obiektów 3D w oprogramowaniu CAM
 • opanowanie obsługi drukarki 3D

Oprogramowanie w LabView spektrometru światłowodowego

 • napisanie oprogramowania w LabView do prostego spektrometru światłowodowego
 • kalibracja spektrometru

Sebastian Mahlik

Natalia Majewska

Dostosowanie układu pomiarowego ze spektrometrem światłowodowym do badań żywności

 • przetestowanie możliwości pomiarowych spektrometru
 • wyznaczenie krzywej korekcji aparaturowej 
 • badania widm absorpcji, emisji światła wybranych produktów 

Przetestowanie stanowiska przygotowania próbek do badań mikroskopowych

 • nanoszenie warstw złota na badane materiały
 • sprawdzanie poprawności napylanych warstw metalicznych za pomocą mikroskopii optycznej i elektronowej
Justyna Barzowska Synteza i pomiar własności optycznych wybranego materiału (np. krzemianu, tytanianu, glinianu, wolframianu), domieszkowanego jonami ziem rzadkich (np. Eu, Ce,  Pr, Tb, Tm) 
 • synteza i weryfikacja składu fazowego  (pomiar XRD)
 • pomiary w laboratorium optycznym:  pomiar widm emisji i wzbudzenia, pomiar wydajności luminescencji
 • pomiary w funkcji temperatury
 • analiza wyników doświadczalnych 
Badanie zjawiska przedłużonej luminescencji na przykładzie materiałów zsyntezowanych w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej
 • przeprowadzenie testowych pomiarów wybranego materiału na nowym stanowisku pomiarowym
 • analiza wyników doświadczalnych
 • ustalenie ograniczeń i możliwości stanowiska pomiarowego
 • przygotowanie szczegółowego raportu
Technika pomiarów termowizyjnych – możliwości i ograniczenia
 • pomiary w zakresie podczerwieni z wykorzystaniem kamery termowizyjnej – testowanie nowego oprogramowania
 • badanie rozkładu temperatury na powierzchniach różnego typu
 • pomiary współczynnika emisyjności wybranych  materiałów

Justyna Barzowska

Sebastian Mahlik

Analiza wybranych modeli opisujących zjawisko termoluminescencji  (opcja możliwa do realizacji również online)
 • badania literaturowe
 • dyskusja podstawowych modeli np. badanie parametrów, analiza zakresu stosowalności danego modelu (oprogramowanie Origin Pro lub inne zaproponowane przez studenta)
 • analiza przykładowych wyników doświadczalnych  (możliwość samodzielnego wykonania pomiarów)

Sebastian Mahlik

Mirosław Behrendt

Badanie efektu fotoelektrycznego zewnętrznego

 • wyznaczenie krzywej aparaturowej zestawu z monochromatorem SPM2
 • wyznaczenie krzywej czułości fotokomórki
 • przeprowadzenie pomiarów testowych 

Badanie własności fizycznych światłowodów

 • przygotowanie światłowodów do pomiarów
 • przetestowanie możliwości użycia różnych oscyloskopów w tym doświadczeniu
 • wyznaczenie współczynników załamania światła w światłowodach

Przebudowa stanowiska doświadczalnego do demonstracji dyfrakcja światła na przeszkodach o różnych wymiarach

 • dobór obiektów
 • rejestracja i analiza otrzymanych obrazów dyfrakcyjnych

Badanie struktury monokryształów za pomocą promieniowania rentgenowskiego

 • przygotowanie próbek do pomiarów rentgenowskich
 • wykonanie i analiza otrzymanych dyfraktogramów rentgenowskich

Praktyki zawodowe ZSFS (pdf)

 


Tematy praktyk w Zakładzie Akustyki i Fizyki Jądrowej

   osoba kontaktowa

   temat praktyki

   najważniejsze zadania

Paweł Rochowski

Nikodem Ponikwicki

Badania wpływu wybranych czynników środowiskowych na proces „starzenia” plastików
 • degradacja (temperaturowa, UV etc) wybranych tworzyw sztucznych
 • badania spektroskopowe i profilometryczne (technika fotoakustyczna) próbek
 • badania zwilżalności powierzchni próbek
Modelowanie procesów absorpcji/uwalniania masy przez/z materiałów kompozytowych
 • modelowanie matematyczne procesów transportu w układach wielowarstwowych/porowatych o zadanych geometriach w oparciu o analogie do układów RC
Fotoakustyczna detekcja zanieczyszczenia wód
 • poszukiwanie markerów zanieczyszczenia wód (chemiczne, mikroplastiki) klasyczną metodą fotoakustyczna oraz modalnością rozproszeniową
 • badanie wpływu mikroplastików na wydajność fotosyntezy organizmów występujących w akwenach wodnych
Porozymetria fotoakustyczna
 • synteza membran o zróżnicowanej porowatości
 • pomiary sygnału PA membran ze znacznikami fotoakustycznymi
 • poszukiwanie związku między amplitudą/fazą sygnału PA a porowatością materiału – badania spektroskopowe i profilometryczne
Wpływ temperatury na dynamikę procesu transportu transdermalnego
 • synteza membran imitujących naskórek
 • badanie transportu masy i kinetyki zjawisk międzyfazowych w oparciu o pomiary ewolucji zwilżalności powierzchni membrany w funkcji temperatury

Praktyki zawodowe ZAiFJ (pdf)

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Tematy praktyk zawodowych ZSFS131.97 KB
PDF icon Tematy praktyk zawodowych ZAiFJ98.34 KB

Oferty praktyk zewnętrznych

Autor: 
anna.baran
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 kwietnia 2022 roku, 10:17

Tematy praktyk w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym


   osoba kontaktowa

   temat praktyki

   najważniejsze zadania

Kamila Woronicz

Praktyki dla studentów fizyki
 • korekta materiałów edukacyjnych

 

Praktyki dla studentów Fizyki w GWO (pdf)

 

 

 

Tematy praktyk w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie


   osoba kontaktowa

   temat praktyki

   najważniejsze zadania

Rafał Staszewski

Praktyki dla studentów fizyki i nauk pokrewnych
 • udział w wykładach i ćwiczeniach wprowadzających w fizykę cząstek elementarnych
 • badanie wybranego zagadnienia

 

Praktyki dla studentów w IFJ PAN (pdf)