fbpx Stypendia socjalne | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne/ dla najlepszych doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 października 2019 roku, 11:55

Wniosek nalezy złożyć do dziekanatu do 14 października 2019r.

 

Świadczenia dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 w kwestii przyznawania świadczeń będzie obowiązywało zarządzenie nr 76/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Ww. zarządzenie zostanie zmienione o przepisy dotyczące stypendium Rektora oraz w zakresie organu przyznającego świadczenia.

Najważniejsze informacje:

Doktoranci mogą otrzymać następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium Rektora dla doktorantów;

4. zapomogi.

W zakresie stypendiów o których mowa w punktach: 1, 2 i 4 stosuje się przepisy obowiązujące studentów.

Przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla doktorantów będą obowiązywały dotychczasowe szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów, które to kryteria zostaną wprowadzone przy zmianie zarządzenia nr 76/R/19.

Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Stypendialnego powinny być złożone do dnia 14 października 2019 roku (w przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomóg można stosować wniosek studencki).