fbpx Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki

D Z I E K A N

WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

OGŁASZA KONKURS

na  stanowisko adiunkta
w Instytucie Matematyki UG

                  

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r., od dnia 1 stycznia 2012 r., od dnia 1 października 2012 r., od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz od dnia 1 października 2013 r.

 

Kandydaci winni złożyć:

— podanie do JM Rektora UG,

— życiorys naukowy,

— kwestionariusz osobowy,

— odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

— opinię o pracy zawodowej

— oświadczenie, że Uniwersytet Gdański będzie podstawowym miejscem pracy

 

 

Przy ocenie brane pod uwagę są dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata i  przydatność dydaktyczna, szczególnie do prowadzenia zajęć z szeroko rozumianej probabilistyki. Preferowana specjalność kandydata to topologia i geometria.

 

 

Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-952 Gdańsk-Oliwa, telefon (058) 523-2059, -2180; e-mail: sekretariat@mat.ug.edu.pl w terminie do 19 września 2014 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 września 2014 roku.

 

 

Objęcie stanowiska nastąpi w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/ 15.

 

 

Gdańsk, dnia 03 lipca  2014  r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julita Śmiech
Treść wprowadzona przez: Julita Śmiech
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 września 2014 roku, 8:38