fbpx Wymagane dokumenty | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 lipca 2021 roku, 8:45

Tryb składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Czynności studenta inicjujące proces dyplomowania

 1. Do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia student składa pracę dyplomową (wzór strony tytułowej praca jednoautorska, wzór strony tytułowej-praca wieloautorska) przesyłając pocztą elektroniczną (TYLKO z adresu studenckiego:  @studms.ug.edu.pl) wszystkie niżej wymienione pliki na adresy poczty elektronicznej sekretariatu Instytutu:

Informatyki (Informatyka): sekretariat@inf.ug.edu.pl

Matematyki(Matematyka, Modelowanie matematyczne i analiza danych): anna.bobkiewicz@ug.edu.pl

Fizyki Doświadczanej (Fizyka, Fizyka medyczna, BJOR): sekretariat.ifd@ug.edu.pl

Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (Bioinformatyka): sekretariat.iftia@ug.edu.pl

oraz pracownika dziekanatu opiekującego się kierunkiem studenta.

Przesłanie pracy dyplomowej z dołączonym w osobnym pliku PDF zeskanowanym oświadczeniem zawierającym wpisaną datę złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis studenta jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnego oświadczenia dołączanego do pracy.

Oświadczenie nie powinno być zawarte w pliku PDF zawierającym pracę dyplomową.

Dla prac pisanych w WORD (lub za pomocą innych edytorów tekstu) – 5 poniższych plików: UWAGA: pojedyńcze pliki nie mogą być większe niż 20MB!

– pracę dyplomową (w formacie pdf),

– oświadczenia (w formacie pdf),

– opis pracy XML (wygenerowany z Portalu Studenta),

– TXT (format tekstowy, np. notatnik),

– DOC, DOCX lub ODT.

Dla prac pisanych w LaTex – 5 poniższych plików:UWAGA: pojedyńcze pliki nie mogą być większe niż 20MB!

– pracę dyplomową (w formacie pdf)

– oświadczenia (w formacie pdf)

– opis pracy XML ( wygenerowany z Portalu Studenta)

– TXT (notatnik),

– Tex.

Jeśli częścią pracy dyplomowej jest kod źródłowy programu, należy przesłać go w skompresowanym folderze zip. wraz z ww. plikami (przykładowa nazwa pliku: INF1S_kowalskijan_1111111_kod źródłowy). Dodatkowo w e-mail należy zamieścić informację, że plik pracy (pdf) oraz kod źródłowy (zip.) stanowią całość pracy.

 PRACE ZESPOŁOWE:  każdy z członków zespołu wysyłając  pliki pocztą elektroniczną, zamieszcza w treści maila informację, że praca pisana jest wraz z: (imiona, nazwiska i numery indeksów współautorów pracy). Strona tytułowa u każdego z członków zespołu musi zawierać informację: Autor: imię i nazwisko, Współautorzy: imiona i nazwiska. Na końcu pracy należy dołączyć informację o wkładzie w pracę każdego z członków zespołu w zekrasie tematyki. 

ZALECAMY SKOMPRESOWANIE WSZYSTKICH PLIKÓW W FOLDER ZIP.                                 

Wszystkie pliki muszą mieć nazwę wg wzoru:

Symbolkierunkustopieńtryb_nazwiskoimięstudenta_nralbumu

 

Przykładowy komplet plików wysłany przez studenta:

INF1S_kowalskijan_111111.pdf

INF1S_kowalskijan_111111_oświadczenia.pdf

INF1S_kowalskijan_111111.xml

INF1S_kowalskijan_111111.txt

INF1S_kowalskijan_111111.docx

 

Tabela wzorów dla części nazwy > Symbolkierunkustopieńtryb<:

INF1S             – Informatyka I stopnia stacjonarne

INF1NS          – Informatyka I stopnia niestacjonarne

INF2S             – Informatyka II stopnia stacjonarne

INF2NS          – Informatyka II stopnia niestacjonarne

BIN1S             – Bionformatyka I stopnia stacjonarne

BOR1S           – Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne

FIZ1S             – Fizyka I stopnia stacjonarne

FIZ2S             – Fizyka II stopnia stacjonarne

FMA1S           – Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne

FMA2S           – Fizyka medyczna II stopnia stacjonarne

MAT1S           – Matematyka I stopnia stacjonarne

MAT2S           – Matematyka II stopnia stacjonarne

MMA1S         – Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia stacjonarne

 

 

Wzory oświadczeń:

oświadczenie dot. praw autorskich (praca indywidualna)

oświadczenie dot. praw autorskich (praca zbiorowa- po uzyskaniu zgody Prodziekan ds. Studenckich (plik z pracą musi zawierać wyszczególniony wkład każdego z członków zespołu)

Student sporządza opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML, za pośrednictwem Portalu Studenta, uzupełniając informacje w następujących polach:

1) nazwa uczelni;

2) wydział;

3) kierunek, specjalność, specjalizacja;

4) dziedzina pracy dyplomowej (kody Erasmus ECTS);

5) nazwisko i imię oraz numer albumu autora pracy dyplomowej,

6) nazwisko i imię promotora;

7) nazwisko i imię osoby prowadzącej seminarium dyplomowe;

8) tytuł pracy dyplomowej i rok jej napisania;

9) rodzaj pracy dyplomowej (magisterska, licencjacka);

10) forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne);

11) data złożenia pracy dyplomowej;

12) streszczenie pracy dyplomowej (200-400 słów);

13) słowa kluczowe pracy dyplomowej (5-15 słów);

14) spis treści pracy dyplomowej.

W momencie złożenia pracy dyplomowej student dokonuje opłaty za dyplom- 60 zł na konto studenckie (opłata nieobowiązuje studentów, którzy podpisali umowę od roku akademickiego 2019/2020). Brak opłaty  spowoduje niedopuszczenie do egzaminu dyplomowego. 

W kwestii wydania dyplomu i suplementu, i ich odpisów, rekomendujemy doręczenie tych dokumentów, na wniosek absolwenta, za pośrednictwem operatora pocztowego (za potwierdzeniem odbioru).

Wzór wniosku zostanie udostępniony na Portalu Studenta. Uzupełnione, podpisane i zeskanowane wnioski absolwenci powinni przesłać e-mailem do dziekanatu.

Poniższa instrukcja nie obowiązuje do czasu wznowienia zajęć ! Studenci ostatniego roku studiów powinni dopełnić następujących formalności:

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI związanych ze zgłoszeniem pracy dyplomowej przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego:


1. Student przekazuje pracę dyplomową wraz z archiwum na płycie CD/DVD promotorowi.
2. Promotor po weryfikacji wydruku z plikiem PDF potwierdza ich zgodność podpisem na płycie CD/DVD.
3. Promotor przeprowadza badanie pracy dyplomowej za pomocą JSA, zgodnie z zasadami działania systemu.
4. Po uzyskaniu z JSA raportu z badania pracy dyplomowej promotor przekazuje wersję elektroniczną raportu pocztą elektroniczną na właściwy dla kierunku studiów adres Dziekanatu, a wydrukowaną wersję raportu, zaopatrzoną w podpis promotora student składa wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Dziekanacie.

I. W sekretariacie danego kierunku złożyć wydrukowane 2 egzemplarze pracy licencjackiej (przy pracach grupowych nie powielamy ilości prac: np. grupa 4-osobowa składa łącznie 2 egzemplarze) oraz pracę w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).

Studenci Matematyki - 2 egzemplarze pracy licencjackiej trwale zszyte (ew. zbindowane) bez wersji elektronicznej.


Należy pamiętać o obowiązkowym załączeniu oświadczenia dot. praw autorskich (format Pdf.) lub oświadczenia dot. praw autorskich (PRACA ZBIOROWA)oświadczenia dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych (format Pdf.) - wpięte na stałe do każdego egzemplarza pracy.

II. W Dziekanacie złożyć: (BEZ KOMPLETU DOKUMENTÓW NIE BĘDZIE WYZNACZANY TERMIN EGZAMINU)

 1. egzemplarz pracy licencjackiej w wersji papierowej (drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) wraz z raportem z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (patrz KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI)
 2. cztery zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm,
 3. potwierdzenie wpłaty za dyplom - 60 zł,
 4. wykaz osiągnięć uzyskanych na UG poświadczonych przez opiekunów (np. dyplomy, członkostwo w kołach naukowych, w samorządzie studentów, parlamencie),
 5. wypełnioną kartę obiegową.

Płyta CD/DVD:

 • musi być opisana: numer indeksu, imię i nazwisko studenta, podpis opiekuna pracy. Złożony podpis promotora świadczy o sprawdzeniu zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną.
 • Płytę należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy składanego w Dziekanacie.
 • Pliki na płycie należy nazwać: nazwisko i imię_numer albumu

 Dla prac pisanych w WORD należy nagrać 4 poniższe pliki:

             - XML ( wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF, 
             - TXT (notatnik),
             - DOC, DOCX lub ODT.

 Dla prac pisanych w LaTex należy nagrać 4 poniższe pliki:

             - XML (wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF, 
             - TXT (notatnik),                                 
             - Tex.

Dodatkowo można złożyć

Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (zawierające temat w języku polskim oraz w języku obcym - zaakceptowany przez promotora) wraz z dodatkowym zdjęciem 4,5 cm x 6,5 cm. Prosimy o pisanie tematów prac w języku obcym drukowanymi literami.

Osoba występująca z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym zobowiązana jest dostarczyć poświadczone tłumaczenie przedmiotów w przypadku, kiedy część studiów była realizowana na innej uczelni oraz tłumaczenie osiągnięć jeśli były podane do suplementu.

 


Prace wieloautorskie

Studenci, którzy chcą przedstawić wspólną pracę powinni złożyć w dziekanacie podanie (jedno na zespół) zawierające:

 1. tytuł pracy,
 2. nazwisko promotora,
 3. skład zespołu,
 4. określenie indywidualnego wkładu w pracę każdego z członków zespołu (nie chodzi tutaj o określenie procentowe).

Podanie powinno być poświadczone przez promotora.

Informacja o wkładzie każdego z autorów powinna się także znaleźć w pracy.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w  terminie

Dziekan na podstawie §30 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:

 1. długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
 2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.


Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
 

Termin przyjmowania podań w dziekanacie w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych
 

Podanie powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu w terminach określonych zgodnie z ust. 1 i ust. 4 Regulaminu Studiów, Dziekan może orzec o skreśleniu z listy studentów.