fbpx Wymagane dokumenty | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wymagane dokumenty | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wymagane dokumenty

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku, 12:28
Studenci ostatniego roku studiów powinni dopełnić następujących formalności:

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI związanych ze zgłoszeniem pracy dyplomowej przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego:


1. Student przekazuje pracę dyplomową wraz z archiwum na płycie CD/DVD promotorowi.
2. Promotor po weryfikacji wydruku z plikiem PDF potwierdza ich zgodność podpisem na płycie CD/DVD.
3. Promotor przeprowadza badanie pracy dyplomowej za pomocą JSA, zgodnie z zasadami działania systemu.
4. Po uzyskaniu z JSA raportu z badania pracy dyplomowej promotor przekazuje wersję elektroniczną raportu pocztą elektroniczną na właściwy dla kierunku studiów adres Dziekanatu, a wydrukowaną wersję raportu, zaopatrzoną w podpis promotora student składa wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Dziekanacie.

I. W sekretariacie danego kierunku złożyć wydrukowane 2 egzemplarze pracy licencjackiej (przy pracach grupowych nie powielamy ilości prac: np. grupa 4-osobowa składa łącznie 2 egzemplarze) oraz pracę w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).

Studenci Matematyki - 2 egzemplarze pracy licencjackiej trwale zszyte (ew. zbindowane) bez wersji elektronicznej.


Należy pamiętać o obowiązkowym załączeniu oświadczenia dot. praw autorskich (format Pdf.) lub oświadczenia dot. praw autorskich (PRACA ZBIOROWA)oświadczenia dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych (format Pdf.) - wpięte na stałe do każdego egzemplarza pracy.

II. W Dziekanacie złożyć: (BEZ KOMPLETU DOKUMENTÓW NIE BĘDZIE WYZNACZANY TERMIN EGZAMINU)

 1. egzemplarz pracy licencjackiej w wersji papierowej (drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) wraz z raportem z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (patrz KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI)
 2. cztery zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm,
 3. potwierdzenie wpłaty za dyplom - 60 zł,
 4. wykaz osiągnięć uzyskanych na UG poświadczonych przez opiekunów (np. dyplomy, członkostwo w kołach naukowych, w samorządzie studentów, parlamencie),
 5. wypełnioną kartę obiegową.

Płyta CD/DVD:

 • musi być opisana: numer indeksu, imię i nazwisko studenta, podpis opiekuna pracy. Złożony podpis promotora świadczy o sprawdzeniu zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną.
 • Płytę należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy składanego w Dziekanacie.
 • Pliki na płycie należy nazwać: nazwisko i imię_numer albumu

 Dla prac pisanych w WORD należy nagrać 4 poniższe pliki:

             - XML ( wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF, 
             - TXT (notatnik),
             - DOC, DOCX lub ODT.

 Dla prac pisanych w LaTex należy nagrać 4 poniższe pliki:

             - XML (wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF, 
             - TXT (notatnik),                                 
             - Tex.

Dodatkowo można złożyć

Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (zawierające temat w języku polskim oraz w języku obcym - zaakceptowany przez promotora) wraz z dodatkowym zdjęciem 4,5 cm x 6,5 cm. Prosimy o pisanie tematów prac w języku obcym drukowanymi literami.

Osoba występująca z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym zobowiązana jest dostarczyć poświadczone tłumaczenie przedmiotów w przypadku, kiedy część studiów była realizowana na innej uczelni oraz tłumaczenie osiągnięć jeśli były podane do suplementu.

 


Prace wieloautorskie

Studenci, którzy chcą przedstawić wspólną pracę powinni złożyć w dziekanacie podanie (jedno na zespół) zawierające:

 1. tytuł pracy,
 2. nazwisko promotora,
 3. skład zespołu,
 4. określenie indywidualnego wkładu w pracę każdego z członków zespołu (nie chodzi tutaj o określenie procentowe).

Podanie powinno być poświadczone przez promotora.

Informacja o wkładzie każdego z autorów powinna się także znaleźć w pracy.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w  terminie

Dziekan na podstawie §30 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:

 1. długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
 2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.


Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
 

Termin przyjmowania podań w dziekanacie w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych
 

Podanie powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu w terminach określonych zgodnie z ust. 1 i ust. 4 Regulaminu Studiów, Dziekan może orzec o skreśleniu z listy studentów.