Wymagane dokumenty

 

Tryb składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2022/2023

Czynności studenta inicjujące proces dyplomowania

Do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia student składa pracę dyplomową (wzór strony tytułowej praca jednoautorska, wzór strony tytułowej-praca wieloautorska) przesyłając pocztą elektroniczną (TYLKO z adresu studenckiego:  @studms.ug.edu.pl) wszystkie niżej wymienione pliki (tytuł maila wg wzoru symbolkierunkustopieńtryb_nazwiskoimięstudenta_nralbumu) na adres poczty elektronicznej pracownika dziekanatu opiekującego się kierunkiem studenta https://mfi.ug.edu.pl/wydzial_mfi/dziekanat  -

NIE PRZYJMUJEMY PLIKÓW W ONE DRIVE!

Przesłanie pracy dyplomowej z dołączonym oświadczeniem zawierającym datę złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis studenta jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnego oświadczenia dołączanego do pracy.

 

Dla prac pisanych w WORD (lub za pomocą innych edytorów tekstu) poniższych plików: UWAGA: pojedyncze pliki nie mogą być większe niż 20MB!

- pracę dyplomową (w formacie pdf) wraz z oświadczeniami (w formacie pdf) dot. praw autorskich i dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych (wzory poniżej). Oświadczenia muszą stanowić element pracy dyplomowej- jeden plik pdf. praca + oświadczenia (umieszczone na końcu pracy).

- opis pracy XML (wygenerowany z Portalu Studenta- opis pracy dyplomowej),

- DOC lub DOCX

 

Dla prac pisanych w LaTex  poniższych plików:UWAGA: pojedyncze pliki nie mogą być większe niż 20MB!

- pracę dyplomową (w formacie pdf)

- oświadczenia (w formacie pdf) dot. praw autorskich, lub oświadczenia dot. praw autorskich (PRACA WIELOAUTORSKA) oraz oświadczenia dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych (wzory poniżej). Oświadczenia muszą stanowić element pracy dyplomowej- jeden plik pdf. praca + oświadczenia (umieszczone na końcu pracy).

- opis pracy XML ( wygenerowany z Portalu Studenta- opis pracy dyplomowej)

- TEX

 

Jeśli częścią pracy dyplomowej jest kod źródłowy programu, należy przesłać go w skompresowanym folderze zip. wraz z ww. plikami (przykładowa nazwa pliku: INF1S_kowalskijan_1111111_kod źródłowy).

Dodatkowo w e-mail należy zamieścić informację, że plik pracy (pdf) oraz kod źródłowy (zip.) stanowią całość pracy.

 

Prace wieloautorskie

Studenci, którzy chcą przedstawić wspólną pracę powinni złożyć w dziekanacie podanie (jedno na zespół) zawierające:

 1. tytuł pracy,
 2. nazwisko promotora,
 3. skład zespołu,
 4. określenie indywidualnego wkładu w pracę każdego z członków zespołu (tematyczne).oświadczenie praca indywidualna.pdfoswiadczenie praca zbiorowa.pdf

Podanie musi być poświadczone przez promotora.

Informacja o wkładzie każdego z autorów musi się także znaleźć w pracy.

Każdy z członków zespołu wysyłając  pliki pocztą elektroniczną, zamieszcza w treści maila informację, że praca pisana jest wraz z: (imiona, nazwiska i numery indeksów współautorów pracy).

Strona tytułowa u każdego z członków zespołu musi zawierać informację: Autor: imię i nazwisko, Współautorzy: imiona i nazwiska. Na końcu pracy należy dołączyć informację o wkładzie w pracę każdego z członków zespołu w zakresie tematyki. 

Wzory oświadczeń: 

oswiadczenie-praca-indywidualna (praca indywidualna) i dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych

- oswiadczenie-praca-zbiorowa (praca zbiorowa- po uzyskaniu zgody Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia - plik z pracą musi zawierać wyszczególniony wkład każdego z członków zespołu) i dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych

 

ZALECAMY SKOMPRESOWANIE WSZYSTKICH PLIKÓW W FOLDER ZIP.                                 

Wszystkie pliki muszą mieć nazwę wg wzoru:

SymbolKierunkuStopieńTryb_nazwiskoimięstudenta_nralbumu

 

Przykładowy komplet plików wysłany przez studenta:

INF1S_kowalskijan_111111.pdf

INF1S_kowalskijan_111111_.doc/tex

INF1S_kowalskijan_111111.xml

 

Tabela wzorów dla części nazwy >SymbolKierunkuStopieńTryb<:

 

INF1SO         – Informatyka I stopnia stacjonarne ogólnoakademicka

INF1SP         – Informatyka I stopnia stacjonarne praktyczna

INF1NS         – Informatyka I stopnia niestacjonarne

INF2S           – Informatyka II stopnia stacjonarne

INF2NS         – Informatyka II stopnia niestacjonarne

BIN1S           – Bionformatyka I stopnia stacjonarne

BOR1S         – Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne

FIZ1S           – Fizyka I stopnia stacjonarne

FIZ2S           – Fizyka II stopnia stacjonarne

FMA1S        – Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne

FMA2S        – Fizyka medyczna II stopnia stacjonarne

MAT1S        – Matematyka I stopnia stacjonarne

MAT2S        – Matematyka II stopnia stacjonarne

MMA1S       – Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia stacjonarne

 

Student sporządza opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML, za pośrednictwem Portalu Studenta, uzupełniając informacje w następujących polach:

1) nazwa uczelni;

2) wydział;

3) kierunek, specjalność, specjalizacja;

4) dziedzina pracy dyplomowej (kody Erasmus ECTS);

5) nazwisko i imię oraz numer albumu autora pracy dyplomowej,

6) nazwisko i imię promotora;

7) nazwisko i imię osoby prowadzącej seminarium dyplomowe;

8) tytuł pracy dyplomowej i rok jej napisania;

9) rodzaj pracy dyplomowej (magisterska, licencjacka);

10) forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne);

11) data złożenia pracy dyplomowej;

12) streszczenie pracy dyplomowej (200-400 słów);

13) słowa kluczowe pracy dyplomowej (5-15 słów);

14) spis treści pracy dyplomowej.

W momencie złożenia pracy dyplomowej student dokonuje opłaty za dyplom - 60 zł na konto studenckie (OPŁATA OBOWIĄZUJE TYLKO STUDENTÓW, którzy podpisali umowę DO roku akademickiego 2018/2019). Brak opłaty  spowoduje niedopuszczenie do egzaminu dyplomowego. 

 

Student dopuszczony do egzaminu dyplomowego otrzymuje drogą mailową informacje dotyczące terminu, godziny i miejsca przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

 

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w  terminie

Dziekan na podstawie §39 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:

 1. długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
 2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przyjmowania podań w dziekanacie w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych
 Podanie będzie zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej za pośrednictwem dziekanatu- prosimy nie zwracac się po opinię bezpośrednio do promotora!

 

 

Poniższa instrukcja nie obowiązuje do odwołania!
Studenci ostatniego roku studiów powinni dopełnić następujących formalności (na podstawie Zarządzenia Rektora UG 70/R/15):

 

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI związanych ze zgłoszeniem pracy dyplomowej przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego:

1.Student przekazuje pracę dyplomową wraz z archiwum na płycie CD/DVD promotorowi.
2.Promotor po weryfikacji wydruku z plikiem PDF potwierdza ich zgodność podpisem na płycie CD/DVD.
3.Promotor przeprowadza badanie pracy dyplomowej za pomocą JSA, zgodnie z zasadami działania systemu.
4.Wydrukowaną i podpisaną wersję raportu z badania pracy dyplomowej w JSA promotor przynosi na egzamin dyplomowy wraz z oceną pracy dyplomowej (INFORMATYKA I STOPIEŃ- promotor dokumenty składa w sekretariacie Instytutu).

5.Recenzent dostarcza opinię pracy dyplomowej na egzamin dyplomowy (INFORMATYKA I STOPIEŃ- recenzent dokumenty składa w sekretariacie Instytutu).

 

I. W sekretariacie danego kierunku złożyć wydrukowane 2 egzemplarze pracy licencjackiej (przy pracach grupowych nie powielamy ilości prac: np. grupa 4-osobowa składa łącznie 2 egzemplarze) wraz z  wklejoną w pracę wersją elektroniczną na płycie CD/DVD.

Należy pamiętać o obowiązkowym załączeniu:

1. oświadczenia dot. praw autorskich, lub

2. oświadczenia dot. praw autorskich (PRACA WIELOAUTORSKA) oraz

3. oświadczenia dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych  - wpięte na stałe do każdego egzemplarza pracy.

II. W Dziekanacie złożyć: (BEZ KOMPLETU DOKUMENTÓW NIE BĘDZIE WYZNACZANY TERMIN EGZAMINU)

 1. egzemplarz pracy licencjackiej w wersji papierowej (drukowany dwustronnie zszyty zszywaczem w górnym lewym rogu- TYLKO TAK PRZYGOTOWANA PRACA BĘDZIE PRZYJĘTA W DZIEKANACIE) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD)
 2. potwierdzenie wpłaty za dyplom - 60 zł (obowiązuje tylko studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020)
 3. wykaz osiągnięć uzyskanych na UG poświadczonych przez opiekunów (np. dyplomy, członkostwo w kołach naukowych, w samorządzie studentów, parlamencie) - jeśli dotyczy,
 4. wypełnioną kartę obiegową.

Płyta CD/DVD:

 • musi być opisana: numer indeksu, imię i nazwisko studenta, podpis opiekuna pracy. Złożony podpis promotora świadczy o sprawdzeniu zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną.
 • Płytę należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy składanego w Dziekanacie.
 • Pliki na płycie należy nazwać: nazwisko i imię_numer albumu

 Dla prac pisanych w WORD należy nagrać 3 poniższe pliki:

             - XML ( wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF,
             - DOC, DOCX lub ODT.

 Dla prac pisanych w LaTex należy nagrać 3 poniższe pliki:

             - XML (wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF,                                 
             - Tex.

Dodatkowo można złożyć

Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (zawierające temat w języku polskim oraz w języku obcym - zaakceptowany przez promotora). Prosimy o pisanie tematów prac w języku obcym drukowanymi literami.

Osoba występująca z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym zobowiązana jest dostarczyć poświadczone tłumaczenie przedmiotów w przypadku, kiedy część studiów była realizowana na innej uczelni oraz tłumaczenie osiągnięć jeśli były podane do suplementu.

 


Prace wieloautorskie

Studenci, którzy chcą przedstawić wspólną pracę powinni złożyć w dziekanacie podanie (jedno na zespół) zawierające:

 1. tytuł pracy,
 2. nazwisko promotora,
 3. skład zespołu,
 4. określenie indywidualnego wkładu w pracę każdego z członków zespołu (nie chodzi tutaj o określenie procentowe).

Podanie powinno być poświadczone przez promotora.

Informacja o wkładzie każdego z autorów musi się także znaleźć w pracy.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w  terminie

Dziekan na podstawie §39 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:

 1. długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
 2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przyjmowania podań w dziekanacie w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych
 

Podanie powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej.


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Maj 2016 - 11:40; osoba wprowadzająca: Paulina Malinowska Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Lipiec 2023 - 09:44; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita