Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 

Tryb składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022

Czynności studenta inicjujące proces dyplomowania

Do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia student składa pracę dyplomową (wzór strony tytułowej praca jednoautorska, wzór strony tytułowej-praca wieloautorska) przesyłając pocztą elektroniczną (TYLKO z adresu studenckiego:  @studms.ug.edu.pl) wszystkie niżej wymienione pliki (tytuł maila wg wzoru symbolkierunkustopieńtryb_nazwiskoimięstudenta_nralbumu) na adresy poczty elektronicznej  :

Informatyki STACJONARNE (Informatyka): prace.dyplomowe.informatyka.dzienne@ug.edu.pl

Informatyki NIESTACJONARNE (Informatyka): prace.dyplomowe.informatyka.zaoczne@ug.edu.pl

Matematyki (Matematyka, Modelowanie matematyczne i analiza danych): prace.dyplomowe.matematyka@ug.edu.pl

Fizyki Doświadczanej i Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (Fizyka, Fizyka medyczna, BJOR, Bioinformatyka): prace.dyplomowe.fizyka@ug.edu.pl

promotora oraz pracownika dziekanatu opiekującego się kierunkiem studenta https://mfi.ug.edu.pl/wydzial_mfi/dziekanat .

PRACA ZOSTANIE UZNANA ZA ZŁOŻONĄ TYLKO WTEDY, GDY PLIKI WYSŁANE BĘDĄ NA WW. ADRESY W JEDNYM MAILU

Przesłanie pracy dyplomowej z dołączonym oświadczeniem zawierającym  datę złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis studenta jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnego oświadczenia dołączanego do pracy.

 

Dla prac pisanych w WORD (lub za pomocą innych edytorów tekstu)  poniższych plików: UWAGA: pojedyncze pliki nie mogą być większe niż 20MB!

- pracę dyplomową (w formacie pdf) wraz z oświadczeniami (w formacie pdf) dot. praw autorskich i dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych (wzory poniżej). Oświadczenia muszą stanowić element pracy dyplomowej- jeden plik pdf. praca + oświadczenia (umieszczone na końcu pracy).

– opis pracy XML (wygenerowany z Portalu Studenta- opis pracy dyplomowej),

- DOC, DOCX

Dla prac pisanych w LaTex  poniższych plików:UWAGA: pojedyncze pliki nie mogą być większe niż 20MB!

– pracę dyplomową (w formacie pdf)

– oświadczenia (w formacie pdf) dot. praw autorskich, lub oświadczenia dot. praw autorskich (PRACA WIELOAUTORSKA) oraz oświadczenia dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych Oświadczenia muszą stanowić element pracy dyplomowej- jeden plik pdf. praca + oświadczenia (umieszczone na końcu pracy).

– opis pracy XML ( wygenerowany z Portalu Studenta- opis pracy dyplomowej)

- Tex

 

Jeśli częścią pracy dyplomowej jest kod źródłowy programu, należy przesłać go w skompresowanym folderze zip. wraz z ww. plikami (przykładowa nazwa pliku: INF1S_kowalskijan_1111111_kod źródłowy). Dodatkowo w e-mail należy zamieścić informację, że plik pracy (pdf) oraz kod źródłowy (zip.) stanowią całość pracy.

Prace wieloautorskie

Studenci, którzy chcą przedstawić wspólną pracę powinni złożyć w dziekanacie podanie (jedno na zespół) zawierające:

 1. tytuł pracy,
 2. nazwisko promotora,
 3. skład zespołu,
 4. określenie indywidualnego wkładu w pracę każdego z członków zespołu (tematyczne).

Podanie musi być poświadczone przez promotora.

Informacja o wkładzie każdego z autorów musi się także znaleźć w pracy.

Każdy z członków zespołu wysyłając  pliki pocztą elektroniczną, zamieszcza w treści maila informację, że praca pisana jest wraz z: (imiona, nazwiska i numery indeksów współautorów pracy).

Strona tytułowa u każdego z członków zespołu musi zawierać informację: Autor: imię i nazwisko, Współautorzy: imiona i nazwiska. Na końcu pracy należy dołączyć informację o wkładzie w pracę każdego z członków zespołu w zakresie tematyki. 

Wzory oświadczeń:

oświadczenie dot. praw autorskich (praca indywidualna) i dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych

- oświadczenie dot. praw autorskich (praca zbiorowa- po uzyskaniu zgody Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia - plik z pracą musi zawierać wyszczególniony wkład każdego z członków zespołu) i dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych

 

ZALECAMY SKOMPRESOWANIE WSZYSTKICH PLIKÓW W FOLDER ZIP.                                 

Wszystkie pliki muszą mieć nazwę wg wzoru:

Symbolkierunkustopieńtryb_nazwiskoimięstudenta_nralbumu

 

Przykładowy komplet plików wysłany przez studenta:

INF1S_kowalskijan_111111.pdf

INF1S_kowalskijan_111111_.doc/tex

INF1S_kowalskijan_111111.xml

 

Tabela wzorów dla części nazwy > Symbolkierunkustopieńtryb<:

 

INF1SO            – Informatyka I stopnia stacjonarne ogólnoakademicka

INF1SP            – Informatyka I stopnia stacjonarne praktyczna

INF1NS          – Informatyka I stopnia niestacjonarne

INF2S             – Informatyka II stopnia stacjonarne

INF2NS          – Informatyka II stopnia niestacjonarne

BIN1S             – Bionformatyka I stopnia stacjonarne

BOR1S           – Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne

FIZ1S             – Fizyka I stopnia stacjonarne

FIZ2S             – Fizyka II stopnia stacjonarne

FMA1S           – Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne

FMA2S           – Fizyka medyczna II stopnia stacjonarne

MAT1S           – Matematyka I stopnia stacjonarne

MAT2S           – Matematyka II stopnia stacjonarne

MMA1S         – Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia stacjonarne

 

 

Student sporządza opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML, za pośrednictwem Portalu Studenta, uzupełniając informacje w następujących polach:

 

1) nazwa uczelni;

2) wydział;

3) kierunek, specjalność, specjalizacja;

4) dziedzina pracy dyplomowej (kody Erasmus ECTS);

5) nazwisko i imię oraz numer albumu autora pracy dyplomowej,

6) nazwisko i imię promotora;

7) nazwisko i imię osoby prowadzącej seminarium dyplomowe;

8) tytuł pracy dyplomowej i rok jej napisania;

9) rodzaj pracy dyplomowej (magisterska, licencjacka);

10) forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne);

11) data złożenia pracy dyplomowej;

12) streszczenie pracy dyplomowej (200-400 słów);

13) słowa kluczowe pracy dyplomowej (5-15 słów);

14) spis treści pracy dyplomowej.

W momencie złożenia pracy dyplomowej student dokonuje opłaty za dyplom- 60 zł na konto studenckie (opłata nie obowiązuje studentów, którzy podpisali umowę od roku akademickiego 2019/2020). Brak opłaty  spowoduje niedopuszczenie do egzaminu dyplomowego. 

 

 

 

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w  terminie

Dziekan na podstawie §39 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:

 1. długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
 2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przyjmowania podań w dziekanacie w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych
Podanie będzie zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej za pośrednictwem dziekanatu- prosimy nie zwracac się po opinię bezpośrednio do promotora!

 

PONIŻSZA INSTRUKCJA NIE OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA!

Studenci ostatniego roku studiów powinni dopełnić następujących formalności (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG 70/R/15):

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI związanych ze zgłoszeniem pracy dyplomowej przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego:

1.Student przekazuje pracę dyplomową wraz z archiwum na płycie CD/DVD promotorowi.
2.Promotor po weryfikacji wydruku z plikiem PDF potwierdza ich zgodność podpisem na płycie CD/DVD.
3.Promotor przeprowadza badanie pracy dyplomowej za pomocą JSA, zgodnie z zasadami działania systemu.
4.Wydrukowaną i podpisaną wersję raportu z badania pracy dyplomowej w JSA promotor przynosi na egzamin dyplomowy wraz z oceną pracy dyplomowej.

5.Recenzent dostarcza opinię pracy dyplomowej na egzamin dyplomowy.

 

I. W sekretariacie danego kierunku złożyć wydrukowane 2 egzemplarze pracy licencjackiej (przy pracach grupowych nie powielamy ilości prac: np. grupa 4-osobowa składa łącznie 2 egzemplarze) wraz z  wklejoną w pracę wersją elektroniczną na płycie CD/DVD.

Należy pamiętać o obowiązkowym załączeniu:

1. oświadczenia dot. praw autorskich, lub

2. oświadczenia dot. praw autorskich (PRACA WIELOAUTORSKA) oraz

3. oświadczenia dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych  - wpięte na stałe do każdego egzemplarza pracy.

 

II. W Dziekanacie złożyć: (BEZ KOMPLETU DOKUMENTÓW NIE BĘDZIE WYZNACZANY TERMIN EGZAMINU)

 1. egzemplarz pracy licencjackiej w wersji papierowej (drukowany dwustronnie zszyty zszywaczem w górnym lewym rogu- TYLKO TAK PRZYGOTOWANA PRACA BĘDZIE PRZYJĘTA W DZIEKANACIE) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD)
 2. potwierdzenie wpłaty za dyplom - 60 zł (obowiązuje tylko studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020)
 3. wykaz osiągnięć uzyskanych na UG poświadczonych przez opiekunów (np. dyplomy, członkostwo w kołach naukowych, w samorządzie studentów, parlamencie) - jeśli dotyczy,
 4. wypełnioną kartę obiegową.

Płyta CD/DVD:

 • musi być opisana: numer indeksu, imię i nazwisko studenta, podpis opiekuna pracy. Złożony podpis promotora świadczy o sprawdzeniu zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną.
 • Płytę należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy składanego w Dziekanacie.
 • Pliki na płycie należy nazwać: nazwisko i imię_numer albumu

 Dla prac pisanych w WORD należy nagrać 3 poniższe pliki:

             - XML ( wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF,
             - DOC, DOCX lub ODT.

 Dla prac pisanych w LaTex należy nagrać 3 poniższe pliki:

             - XML (wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF,                                 
             - Tex.

Dodatkowo można złożyć

Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (zawierające temat w języku polskim oraz w języku obcym - zaakceptowany przez promotora). Prosimy o pisanie tematów prac w języku obcym drukowanymi literami.

Osoba występująca z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym zobowiązana jest dostarczyć poświadczone tłumaczenie przedmiotów w przypadku, kiedy część studiów była realizowana na innej uczelni oraz tłumaczenie osiągnięć jeśli były podane do suplementu.

 


Prace wieloautorskie

Studenci, którzy chcą przedstawić wspólną pracę powinni złożyć w dziekanacie podanie (jedno na zespół) zawierające:

 1. tytuł pracy,
 2. nazwisko promotora,
 3. skład zespołu,
 4. określenie indywidualnego wkładu w pracę każdego z członków zespołu (nie chodzi tutaj o określenie procentowe).

Podanie powinno być poświadczone przez promotora.

Informacja o wkładzie każdego z autorów musi się także znaleźć w pracy.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w  terminie

Dziekan na podstawie §39 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:

 1. długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
 2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przyjmowania podań w dziekanacie w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych
 

Podanie powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej.


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 16. Maj 2016 - 10:48; osoba wprowadzająca: Paulina Malinowska Ostatnia zmiana: środa, 15. Czerwiec 2022 - 06:33; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita