Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji

Komisja ds. związanych z wykorzystywaniem w Uniwersytecie Gdańskim narzędzi sztucznej inteligencji (AI)

oraz

Wydziałowy Zespół ds. Strategii HR Excellence in Research WPiA UG

 

zapraszają

Społeczność Uniwersytetu Gdańskiego na spotkanie, które odbędzie się

17 kwietnia 2024 r. (środa; rozpoczęcie o godzinie 17.00),

zatytułowane:

 

„Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji”.

 

Celem naszego spotkania jest refleksja nad szansami i zagrożeniami związanymi z profesjonalnym wykorzystywaniem narzędzi sztucznej inteligencji w wybranych obszarach realizacji zadań społecznych.  

 

Program spotkania

 

Przywitanie:

- w imieniu Zespołu - dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG, Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UG;

– w imieniu Komisji – dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG, pełnomocnik Rektora ds. transformacji cyfrowej, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG,

Wystąpienia:

  1. „Czat GPT a etyka urzędnicza” – dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Wydział Prawa i Administracji UG, Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
  2. „Sztuczna inteligencja a proces sądowy” - dr Bohdan Pretkiel, Rzecznik Finansowy
  3. Wyjaśnialność decyzji algorytmów w sektorze finansowym. Postulaty de lege ferenda” - Michał Sas, Dyrektor w Departamencie Analiz i Legislacji w Biurze Rzecznika Finansowego
  4. Lekarz AI – sztuczna inteligencja w zastosowaniach medycznych” – prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński, Katedra Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Dyskusja

 

Wydarzenie odbędzie się on-line

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ0MGQ1ZTItZTlmNy00NGIzLTg2MWQtNzVlYWFhMmNiNzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221d6b2df6-d7f2-4125-b03f-a358571d406e%22%7d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commission related to the use of artificial intelligence (AI) tools at the University of Gdańsk

and

Faculty HR Excellence in Research Strategy Team of WPiA UG

 

invite

University of Gdańsk community to a meeting to be held

17 April 2024 (Wednesday; starting at 17.00),

entitled:

 

"Ethical and legal problems of practical applications of artificial intelligence".

 

The aim of our meeting is to reflect on the opportunities and risks associated with the professional use of artificial intelligence tools in selected areas of social task implementation.

 

Programme of the meeting

Welcome:

- on behalf of the Team - dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG, Vice Dean for Education, Faculty of Law and Administration, UG;

- on behalf of the Commission - dr hab. Aleksander Kubicki, Prof. UG, Rector's Plenipotentiary for Digital Transformation, Vice Dean for Internationalisation and Development at the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics UG,

Speeches:

1. „GPT chat and official ethics” – dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Faculty of Law and Administration UG, European Data Protection Supervisor (EDPS)

2. „Artificial intelligence and the judicial process". - Dr Bohdan Pretkiel, Financial Ombudsman

3. „Explainability of algorithmic decisions in the financial sector. De lege ferenda postulates" - Michał Sas, Director in the Analysis and Legislation Department at the Financial Ombudsman's Office

4. „AI doctor - artificial intelligence in medical applications” -  prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński, Department of Biomedical Engineering, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk University of Technology

Discussion

 

The event will take place online

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ0MGQ1ZTItZTlmNy00NGIzLTg2MWQtNzVlYWFhMmNiNzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221d6b2df6-d7f2-4125-b03f-a358571d406e%22%7d

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 11. Kwiecień 2024 - 13:22; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Kwiecień 2024 - 13:25; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka