fbpx Historia Wydziału | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Historia Wydziału

Historia Wydziału

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 kwietnia 2020 roku, 14:57

budynek 1

 

 

W obecnym kształcie Wydział istnieje od 1991 roku. Posiada prawa doktoryzowania w zakresie matematyki i fizyki oraz habilitowania w zakresie fizyki i matematyki.

Tematyka prac naukowych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej dotyczy zarówno podstawowych zagadnień fizyki atomowej, molekularnej i ciała stałego jak i nowoczesnych interdyscyplinarnych badań z zakresu fizyki medycznej, biofizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska. Wysoki poziom badań i dydaktyki zapewniają pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową. Efektywnie współpracujemy z wieloma czołowymi grupami badawczymi z całego świata.

Badania naukowe Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki skupiają się wokół zagadnień informatyki kwantowej. Osiągnięcia z tej dziedziny dały podwaliny pod Gdańską Szkołę Informatyki Kwantowej, szeroko znaną w świecie. W 2007 roku zostało utworzone Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej działające w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego. Bazę naukową Centrum stanowią w znacznej mierze osiągnięcia naukowe IFTiA. Ponadto w Instytucie prowadzi się badania dotyczące układów atomowych i molekularnych oraz ich oddziaływania ze światłem, problemów fizyki statystycznej i matematycznych podstaw fizyki kwantowej oraz analizy warunków fizycznych w atmosferach gwiazdowych. Ambicją i stałą troską Instytutu jest dostęp do najnowocześniejszych technik wykorzystywanych zarówno do obliczeń jak i w komunikacji z około dwudziestoma ośrodkami zagranicznymi.

W Instytucie Matematyki działalność naukowa dotyczy m. in. metod topologicznych w analizie nieliniowej i teorii osobliwości, równań różniczkowo-funkcyjnych cząstkowych, matematycznych podstaw informatyki, teoriomnogościowych aspektów teorii miary, topologii i algebr Boole’a, nieliniowych zagadnień brzegowych dla równań i inkluzji różniczkowych, zastosowań teorii mnogości w analizie rzeczywistej, teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowań. Instytut współpracuje z ośmioma ośrodkami zagranicznymi.

Instytut Informatyki powstał w 2007. Jego trzon stanowią pracownicy byłego Zakładu Informatyki w Instytucie Matematyki. Pracownicy Instytutu zajmują się informatyką teoretyczna, a w szczególności: teorią automatów, lingwistyką matematyczną, złożonością pamięciową, a także badaniami w dziedzinie sztucznej inteligencji, obliczeń równoległych i rozproszonych, projektowaniem, organizacją i pielęgnowaniem bibliotek matematycznych, problemami kombinatorycznymi, teorią grafów, geometrią obliczeniową, kwantową teorią informacji, systemami wieloagentowymi, analizą zasobów internetowych. Instytut współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi.

Wydział prowadzi studia magisterskie na następujących kierunkach: matematyka, fizyka i informatyka. Ponadto, prowadzimy studia licencjackie na kierunku Bioinformatyka (wspólnie z Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii i Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG-GUMed) oraz od 2011 studia na nowej specjalności Fizyka Medyczna wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Kształcimy nauczycieli z prawem do nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i matematyki oraz matematyki i informatyki. Chlubimy się, iż absolwenci naszego Wydziału są w stanie zrozumieć technologie i wyzwania XXI wieku. Na Wydziale prowadzone są Studia Doktoranckie z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej, uczestniczymy w prowadzeniu Środowiskowych Studiów Doktoranckich z matematyki i informatyki (we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem UMK w Toruniu i Uniwersytetem Łódzkim)oraz bierzemy udział w prowadzeniu Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich. Ponadto, prowadzone są studia doktoranckie w ramach Międzynarodowego Projektu Doktoranckiego (MPD) w ramach grantu Fundacji Nauki Polskiej. Pozyskanie tego grantu jest bardzo dużym wyróżnieniem Wydziału w związku z dokonaniami w dziedzinie fizyki kwantowej.

Przy Wydziale od 2009 prężnie działa Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej, zajmujące się wykonywaniem projektów, szkoleń, doradztwa dla firm zewnętrznych.

Ponadto nauczyciele mogą podwyższać swoje kwalifikacje podejmując studia na Podyplomowym Studium Matematyki oraz Podyplomowym Studium Podstaw Informatyki. Widoczna jest działalność Wydziału w zakresie popularyzacji wiedzy (olimpiady przedmiotowe, Koło Młodych Matematyków, międzyszkolne zajęcia fakultatywne, wykłady popularne).

1 października 2003 r. nazwa Wydziału Matematyki i Fizyki została zmieniona na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.