fbpx Współpraca z pracodawcami | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Współpraca z pracodawcami

Współpraca Instytutu Fizyki Doświadczalnej z firmami

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 kwietnia 2016 roku, 11:30

Prace badawczo-rozwojowe z firmami, przykładem jest firma Bioventures Institute Sp. z o.o. (Polska, Poznań, filia Gdańsk). Współpraca ta z Instytutem Fizyki Doświadczalnej obejmuje następujące zagadnienia badawcze:

·          konstrukcja mutantów białka fluorescencyjnego GFP w fuzji z białkami kapsydów bakteriofagów i sztucznych białek poliepitopowych i polisygnałowych z zastosowaniem aparatury do pomiaru widm czasowo-rozdzielczych o rozdzielczości pikosekundowej zbudowanej z przestrajalnego impulsowego źródła światła laserowego, spektrografu i kamery smugowej,

·          studia biomolekularne nad czasami życia i siłą oddziaływania białko-DNA z zastosowaniem aparatury do pomiarów zaników fluorescencji metodą synchronicznego zliczania pojedynczych fotonów.

·          badania krystalograficzne nad strukturami makro- i nanomolekularnymi białek poliepitopowych oraz ich fuzji z białkami kapsydu bakteriofagów z zastosowaniem dyfraktometru rentgenowskiego.

W ramach efektów końcowych wdrożenia Konsorcjum NEW LOKS [Nowe Wydajne Luminofory do Oświetleń i Koncentratorów Słonecznych (Projekt POIG 01.01.02-02-006/09 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.1 wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych] wypracowano następującą ofertę działań badawczo-rozwojowych:

1.        Metoda badania charakterystyk spektroskopowych oraz lokalizacji poziomów energetycznych jonów ziem rzadkich w pasmie wzbronionym z użyciem komór wysokociśnieniowych z kowadłami diamentowymi (DAC).

2.        Metoda stabilizacji wyższego stanu ładunkowego (n+1)+ jonu lantanowca (RE) w układzie Ortokrzemian Strontu – Eu2+/Eu3+ w warunkach redukcji w celu otrzymywania luminoforów w ww. układzie.

3.        Metoda testowania potencjalnej barwy luminoforu za pomocą wysokiego ciśnienia.

Firmy zainteresowane tego typu współpracą prosimy o kontakt: sekretariat@ifd.ug.edu.pl.

 

Współpraca z pracodawcami - Informatyka

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 listopada 2020 roku, 20:28

Instytut Informatyki prowadzi stałą współpracę z pracodawcami. Na Wydziale istnieje Rada Konsultacyjna tego kierunku, w której zasiadają przedstawiciele pracodawców. Rada Konsultacyjna jest ciałem doradczym i opiniotwórczym w zakresie programów studiów.

Współpraca z poszczególnymi firmami z branży IT ma również wymiar praktyczny:

  • studenci realizują swoje projekty w ramach przedmiotu Projekt zespołowy pod okiem przedstawicieli firm
  • studenci odbywają dodatkowe staże (często staż w firmie jest nagrodą w konkursach, które odbywają się na Wydziale)
  • niektóre przedmioty dla studentów prowadzone są przy współudziale pracodawców
  • firmy organizują na Wydziale dodatkowe warsztaty/wykłady dla studentów

Firmy zainteresowane podjęciem współpracy z Wydziałem proszone są o kontakt:

 

Spotkania z pracodawcami

Spotkanie 27.06.2011Spotkanie 10.01.2013Spotkanie 10.01.2013Spotkanie 10.01.2013Spotkanie 27.11.2013Spotkanie 27.11.2013