prof. dr hab. Janina Heldt

Prof. dr hab. Janina Heldt z domu Romanowska urodziła się w 1945 roku w Płocicznie k. Suwałk. Studia odbyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując w 1968 roku magisterium z fizyki za pracę wykonaną pod kierunkiem prof. Aleksandra Jabłońskiego. W latach 1968-1970 pracowała w przemysłowych instytutach naukowo-badawczych CBKO w Gdańsku i PIE w Toruniu.

Pracę nauczyciela akademickiego podjęła w 1970 r. na WSN w Gdańsku, a w 1974 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. W 1977 r. uzyskała doktorat na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (promotorem był prof. Alfons Kawski), habilitowała się w 1991 r. na UMK, a tytuł naukowy otrzymała 8 czerwca 2006 r.

Początkowo zajmowała się wyznaczaniem spektroskopowych i fotofizycznych parametrów molekuł organicznych (potencjalnych scyntylatorów), ściśle współpracując z prof. Janiną Gronowską z UMK w Toruniu oraz prof. Horstem Diehlem z Instytutu Biofizyki w Bremie. Podczas krótkich staży naukowych w Brunszwiku, Kolonii i Berlinie zapoznała się z nowymi metodami badań czasowo-rozdzielczych widm fotoluminescencyjnych oraz obliczeniami kwantowo-mechanicznymi.

Ważnym w jej rozwoju naukowym był dwuletni staż naukowy w Instytucie Biofizyki Molekularnej, Florida State University u prof. Harolda Van Warta (1987-1989). Zapoznała się tam z rozmaitymi technikami pomiarowymi, między innymi z metodą rezonansowego rozpraszania ramanowskiego, którą stosowała do pomiarów utleniania żelaza w białkach hemowych. Nabyte za granicą wiedza i doświadczenie zaowocowały wieloma cennymi publikacjami prezentowanymi w renomowanych czasopismach naukowych. Po powrocie ze stażu prowadziła badania mające na celu określenie wpływu mikrootoczenia na właściwości spektroskopowe i fotofizyczne molekuł organicznych oraz roli wiązań wodorowych w procesach dezaktywacji wzbudzonych cząsteczek, ze szczególnym uwzględnieniem efektów solwatacyjnych w wybranych układach typu donorakceptor elektronu. Zorganizowała laboratorium naukowe do badań fotoluminescencyjnych w kierowanym przez nią Zakładzie Fizyki Ogólnej i stworzyła prężny zespół naukowy składający się z młodych pracowników nauki.

Jest autorką lub współautorką około 70 prac z listy filadelfijskiej, jednego patentu, wielu komunikatów i wystąpień konferencyjnych. Wypromowała 4 doktorów, była opiekunem kilkudziesięciu prac magisterskich z fizyki. Za osiągnięcia naukowe prof. Janina Heldt była w przeszłości dwukrotnie wyróżniona zespołową nagroda Ministra Nauki oraz kilkakrotnie zespołowymi i indywidualnymi nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. Janina Heldt była aktywna w działalności organizacyjnej Wydziału i Uczelni. Była Prodziekanem ds. Studenckich WMiF UG przez jedną kadencję, przez szereg lat pełniła funkcję Kierownika Zakładu Fizyki Ogólnej oraz Kierownika I Pracowni Fizycznej. Dwukrotnie była członkiem Uczelnianego Kolegium Elektorów UG. Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w organizowaniu Festiwalu Nauki na UG. Za działalność naukowowychowawczą i organizacyjną Profesor Janina Heldt została czterokrotnie wyróżniona indywidualnymi nagrodami Rektora UG i otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.

Ma wspaniałą rodzinę, czworo dorosłych, utalentowanych dzieci (Wojtka, Gosię, Oleńkę i Łukasza) oraz dziesięcioro wnucząt. Lubi gości, odpoczywa gotując, pracując często słucha muzyki poważnej. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Październik 2020 - 20:18; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Październik 2020 - 20:18; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk