prof. dr hab. Bogumił Linde

WYKSZTAŁCENIE

Bogumił Bolesław Juliusz Linde urodził się 14 marca 1947 roku w Grudziądzu. Po kilku przeprowadzkach do Ełku i Augustowa powrócił do miejsca urodzenia gdzie ukończył w 1965 r Liceum Ogólnokształcącego nr 2 i rozpoczął studia fizyczne na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1970 r. przedstawił pracę magisterską pt. w Zakładzie Zastosowań Fizyki Jądrowej w Technice Instytutu Fizyki Doświadczalnej i po jej obronie otrzymał tytuł magistra fizyki.

PRACA

Zaraz po ukończeniu studiów został zatrudniony w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego gdzie pracuje z krótką przerwą do 2017 roku. W trakcie swojej dotychczasowej pracy prowadził współpracę z wieloma ośrodkami zagranicznymi m in. Instytutem Biofizyki i Fizyki Medycznej Uniwersytetu M. Lutra w Halle, Wyższą Szkole Technicznej w Merseburgu, Uniwersytetem w Bremie (Niemcy), Uniwersytetami: Kortrijk (Belgia) Saratowie, Moskwie (Rosja) i Aszchabadzie (Turkmenistan) a od 1998 pełniłem funkcje kierownika koordynującego te wszystkie współprace uczestnicząc czynnie w programie wymiany studentów i kadry naukowej SOCRATES/ERASMUS. W roku 1988 przenosi się na dwa lat do Algierii gdzie jest zatrudniony jako wykładowca fizyki i akustyki na Uniwersytecie w Konstantynie (Université de Constantine). W latach 1996-99 i 2001-02 pełnił z wyboru funkcję zastępcy dyrektora ds. Naukowych Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego, od 1999 funkcję Kierownika Zakładu Akustyki i Fizyki Ciała Stałego a od 2010 Zakładu Akustyki i Fizyki Jądrowej. W 1999 roku pracował również na stanowisku profesora ART w Katedrze Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie a później profesora UWM na stworzonym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, gdzie w latach 2000 - 2001 pełnił funkcję Kierownika Katedry. Od latach 2002 - 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego, a później od 2012 do 2917 funkcję v-ce Dyrektora ds. Nauki tego Instytutu. Jest członkiem Związku Zawodowego Solidarność gdzie pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego ds. Naukowych Komisji Zakładowej UG. Był przez trzy kadencje członkiem Krajowej Sekcji Nauki - Solidarność.

KARIERA NAUKOWA

W 1979 r. obronił pracę doktorską otrzymując stopień doktora nauk fizycznych na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1994 wyjechał na krótki staż do Instytutu Fizyki i Techniki Akademii Nauk Turkmenistanu, który umożliwił mu dokończenie pracy habilitacyjnej, którą przedstawił w 1997 Radzie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i przyznano mu stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych. W 2016 otrzymał z rąk Prezydenta nominacje na tytuł profesora nauk fizycznych. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji (książki, czasopisma, patenty, materiały konferencyjne) głównie o zasięgu międzynarodowym oraz Członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma “Molecular and Quantum Acoustics” i Członkiem Komitetu Naukowego Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego. W trakcie pracy uczestniczył w wielu programach badawczych sterowanych przez PAN i Min. Nauki i Techniki czy Uniwersytet otrzymując granty KBN, na współpracę z zagranicą, inwestycyjne i 2 granty na badania w Dubnej. Był współorganizatorem kilkunastu konferencji międzynarodowych (otrzymując wsparcie ministerstwa). Jest członkiem Komitetu Akustyki PAN, członkiem organizacji zagranicznych (ICA – International Commission on Acoustics). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, w którym pełnił m in. funkcje przewodniczącego Oddziału Gdańskiego i członka Zarządu Głównego (dzisiaj członek honorowy) oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego (gdzie był członkiem Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym). Czwartą kadencję jest członkiem Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, w której pełnił funkcję sekretarza ds. współpracy z zagranicą, potem przewodniczącego Sekcji Akustyki Molekularnej i Kwantowej KA PAN. Od 2004 roku jest członkiem WCU Board (World Congress on Ultrasonics), później nazwa została zmieniona na ICU (International Congress on Ultrasonics), gdzie od 2005 do 2009 pełnił funkcję sekretarza a potem jego prezydentem 2009 - 2011 oraz Przewodniczącego Komisji ICU 2011 - 2015. Obecnie Przewodniczący Klubu Seniora Uniwersytetu Gdańskiego. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Październik 2020 - 20:05; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Październik 2020 - 20:06; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk