fbpx Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej - projekt dla studentów II roku | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej - projekt dla studentów II roku

Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej - projekt dla studentów II roku

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie “Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej" w ramach którego wybitnie zdolni studenci i studentki drugiego roku studiów w Uniwersytecie Gdańskim objęci zostaną wsparciem tutorskim. Tutoring to wyjątkowa metoda dydaktyczna, która dzięki spersonalizowanemu podejściu pomaga odnaleźć własną ścieżkę rozwoju naukowego i osobistego. Zajęcia w formie indywidualnych spotkań (dwóch w miesiącu) odbywać się będą przez okres dwóch lat akademickich.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu będzie przebiegać według następujących zasad:

 1. W projekcie mogą uczestniczyć studenci i studentki drugiego roku wydziałów, z których nauczyciele akademiccy są zgłoszeni do projektu (Biologii, Biotechnologii, Ekonomiczny, Filologiczny, Nauk Społecznych, Oceanografii i Geografii oraz Prawa i Administracji).
 2. Projekt jest przeznaczony dla studentów i studentek którzy wykazują się ponadprzeciętnymi osiągnięciami. O zakwalifikowaniu się do niego zadecydują następujące kryteria:
  • średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2019/2020, liczona według zasad obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium Rektora (jeśli nie została ona Państwu wcześniej wy liczona, należy zgłosić się z prośbą o to do Dziekanatu),
  • udział w pracach kół naukowych i innych podobnych organizacji,
  • inne osiągnięcia o charakterze naukowym.
 3. Powyższe kryteria będą oceniane punktowo. Punktacja każdego zgłoszenia będzie sumą punktów przyznanych zgodnie z następującymi przelicznikami: (a) średnia x 5 pkt, (b) każda wymieniona aktywność 3 pkt, (c) każde osiągnięcie 2 pkt.
 4. W przypadku dwóch lub więcej jednakowych wyników, w sprawie rekrutacji do projektu zadecyduje grono tutorów danego wydziału, biorąc pod uwagę ocenę jakościową zgłoszonych aktywności i osiągnięć.
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej należy przesłać na adres Biura Jakości Kształcenia UG: bjk@ug.edu.pl
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 listopada 2020 r. o godz. 15:00.

Załączniki: 

https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/99829/files/mistrzowie_dydaktyki_wdr_-_regulamin.pdf i https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/99829/files/mistrzowie_dydaktyki_wdr_-_formularz_zgloszeniowy.docx

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Lewicka
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 listopada 2020 roku, 7:57