Oferta pracy nr 2 w projekcie OPUS finansowanym przez NCN - Instytut Fizyki Doświadczalnej (doktorant – stypendysta) | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Oferta pracy nr 2 w projekcie OPUS finansowanym przez NCN - Instytut Fizyki Doświadczalnej (doktorant – stypendysta)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiGdańsk,
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta
Wymagania:

1. Kandydat musi spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich OPUS finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowej Centrum Nauki nr 50/2013, z dnia 3 czerwca 2013 r.
2. Kandydat powinien być studentem studiów doktoranckich lub studentem co najmniej czwartego roku studiów fizyki lub nauk pokrewnych.
3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie pomiarów elektrycznych i spektroskopowych.
4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:


Doktorant będzie uczestniczyć w realizacji projektu „Procesy lokalizacji/delokalizacji nośników w luminoforach aktywowanych jonami lantanowców” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Projekt nakierowany jest na badania doświadczalne w zakresie spektroskopii optycznej oraz badania fotoelektryczne.
Badania prowadzone będą w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego.
Doktorant będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badań spektroskopowych materiałów dielektrycznych i półprzewodnikowych domieszkowanych jonami lantanowców oraz opracowanie i analizę wyników badań. Badania spektroskopowe będą obejmowały pomiary widm luminescencji rozdzielonych w czasie z użyciem kamery smugowej oraz pomiary w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych w komorach z kowadłami diamentowymi.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 20 września 2017, 12:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:


Czas trwania kontraktu: do 36 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 01.10.2017 r.
Wynagrodzenie: stypendium w wysokości 1000-2500 zł miesięcznie, w zależności od kwalifikacji.

Dodatkowe informacje:
Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo.

Do 20 września 2017 proszę przesłać na adres fizmgr@ug.edu.pl lub dostarczyć na adres Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej, pok. 257 lub 258 następujące dokumenty:
1. Podanie, zawierające adres kontaktowy, telefon, e-mail.
2. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, stażach krajowych, zagranicznych itp.).
3. Dokument potwierdzający status doktoranta (studenta) lub oświadczenie o przejściu procedury kwalifikacyjnej na studia doktoranckie, rozpoczynające się od 1 października 2017 r.
4. W przypadku studentów wykaz ocen z ostatniego roku studiów oraz dyplom ukończenia studiów I stopnia.

W drugim etapie konkursu wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone drogą
e-mailową na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w terminie 25-29 września 2017 roku.

Prosimy o zamieszczenie w podaniu następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Ewentualne pytania należy wysyłać na adres:
fizmgr@ ug.edu.pl (prof. dr hab. Marek Grinberg, kierownik projektu)

Oferta pracy nr 2 w projekcie OPUS finansowanym przez NCN - Instytut Fizyki Doświadczalnej (doktorant – stypendysta)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wiktoria Kamińska
Treść wprowadzona przez: Wiktoria Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 sierpnia 2017 roku, 13:07