fbpx INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU KONKURSU NA STANOWISKO POSTDOCA W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-17 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU KONKURSU NA STANOWISKO POSTDOCA W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-17

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU KONKURSU NA STANOWISKO POSTDOCA W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-17

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach projektu NCN „OPUS 17”

 Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na stanowisko typu post - doc w ramach projektu badawczego OPUS 17 „Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych” o numerze umowy UMO-2019/33/B/ST8/02142 z dnia 06.02.2020 r. realizowanym w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej, komisja rekrutacyjna wybrała kandydaturę dra Dawida Jankowskiego.

 

KONKURS NA STANOWISKO POSTDOCA W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-17

„Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych”

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – Gdańsk

Nazwa stanowiska: post-doc

Wymagania:

1. Stopień doktora nauk fizycznych lub dziedzin pokrewnych

2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie pomiarów spektroskopowych

3. Doświadczenie w projektowaniu i budowaniu nowych stanowisk pomiarowych

4. Umiejętność programowania, w szczególności znajomość środowiska LabView, będzie traktowana jako dodatkowy atut

5. Uczestnictwo w realizacji projektów badawczych jako wykonawca lub jako kierownik

6. Dorobek naukowy, w szczególności w postaci artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych

7. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca pracę w środowisku naukowym i pisanie publikacji

 

Opis zadań:

1. Ustawienie stanowisk pomiarowych przystosowanych do badania różnego typu mechanoluminescencji; obsługa aparatury do pomiarów mechanicznych i optycznych.

2. Planowanie i realizowanie pracy doświadczalnej: przeprowadzenie badań spektroskopowych materiałów syntetyzowanych w ramach projektu oraz materiałów referencyjnych, w szczególności pomiarów mechanolumniescencji oraz pomiarów przedłużonej luminescencji w różnych temperaturach.

3. Raportowanie wyników, pisanie publikacji naukowych, prezentowanie wyników podczas spotkań zespołu naukowego oraz konferencji naukowych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Warunki zatrudnienia: Czas trwania kontraktu: 18 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 01.02.2021 r.

Wynagrodzenie: 10 000 PLN brutto brutto /miesiąc

Termin składania ofert: 03.11.2020 r., godz. 12:00

Forma składania ofert: Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków na adres mailowy justyna.barzowska@gmail.com lub dostarczenie na adres Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej, pokój 258.

 

Aplikacja powinna zawierać:

1. Podanie, zawierające adres kontaktowy, telefon, e-mail

2. CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, publikacje, nagrody, uczestnictwo w projektach, konferencjach naukowych i stażach badawczych, itp.

3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora

4. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza macierzystej jednostki umożliwiające uzyskanie referencji na temat kandydata

 

Dodatkowe informacje: Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Post-doc będzie uczestniczyć w realizacji projektu „Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych” (numer 2019/33/B/ST8/02142) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Badania prowadzone będą w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: dr Justyna Barzowska Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pok. 249 e-mail: justyna.barzowska@ug.edu.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko post-doca w ramach projektu NCN OPUS-17 „Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych” Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27.04.2016 roku zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko post-doc na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu OPUS – 17 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności Narodowemu Centrum Nauki pełniącemu funkcję instytucji nadzorującej i kontrolującej realizację projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści swoich danych, b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Z treścią klauzuli zapoznałam/em się:

………………………………………………..

(data i podpis kandydata)

 

 

Gdańsk, dnia ……………………...………

 

………………………………………….

(Imię i nazwisko)

Z G O D A na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko postdoca w ramach projektu NCN OPUS-17 „Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych” (numer UMO2019/33/B/ST8/02142) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27.04.2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ……………………………………………….. (podpis kandydat

ZałącznikWielkość
PDF icon opus17.pdf210.77 KB