fbpx ROZSTRZYGNIĘCIE: KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych” | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

ROZSTRZYGNIĘCIE: KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych”

ROZSTRZYGNIĘCIE: KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych”

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu NCN „OPUS 16”

 

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego OPUS 16 pt. „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych” o numerze umowy UMO-2018/31/B/ST4/00924 z dnia 18.06.2019 r. realizowanym w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Komisja Stypendialna przyznała stypendium naukowe Panu Mikołajowi Kamińskiemu.

 

 

 

KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-16
„Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych”


Nazwa jednostki:
Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – Gdańsk
Nazwa stanowiska: stypendysta - student/doktorant

Wymagania:
1. Spełnienie wymogów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowej Centrum Nauki nr 50/2013, z dnia 3 czerwca 2013 r.
2. Status studenta studiów II stopnia, studenta co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich lub doktoranta na kierunku fizyki lub dziedzin pokrewnych.
3. Wiedza na temat zagadnień związanych z fizyką ciała stałego oraz podstawową wiedzę w zakresie pomiarów spektroskopii optycznej.
4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca pracę w środowisku naukowym i pisanie publikacji.


Opis zadań:
Student będzie uczestniczyć w realizacji projektu OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych” (numer 2018/31/B/ST4/00924) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Badania prowadzone będą w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego.
Stypendysta będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badań spektroskopowych materiałów zsyntezowanych w projekcie i materiałów referencyjnych. Badania będą obejmowały pomiary widm luminescencji rozdzielonych w czasie z użyciem kamery smugowej oraz pomiary w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych w komorach z kowadłami diamentowymi.


Typ konkursu NCN: OPUS – ST


Warunki zatrudnienia:


Czas trwania kontraktu: do 20 miesięcy Planowany termin rozpoczęcia pracy: październik 2020 r. Wynagrodzenie: stypendium w wysokości 1 000 zł - 2 500 zł miesięcznie, w zależności od kwalifikacji.

Termin składania ofert: 28.09.2020 r., godz. 12:00


Forma składania ofert:
Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków na adres mailowy sebastian.mahlik@ug.edu.pl lub dostarczenie na adres Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej, pokój 253 lub 258.


Aplikacja powinna zawierać:
1. Podanie, zawierające adres kontaktowy, telefon, e-mail.
2. CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe (publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w projektach, konferencjach naukowych i stażach badawczych, itp.).
3. Dokument potwierdzający status studenta/ doktoranta.
4. Wykaz ocen.
5. Klauzule informacyjne.


Dodatkowe informacje:
Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Zasady konkursu określa uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
dr hab. Sebastian Mahlik, prof. UG
Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pok. 253
e-mail: sebastian.mahlik@ug.edu.pl
 


Gdańsk, dnia ……………………...………
………………………………………….
(Imię i nazwisko)
Z G O D A
na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko stypendysty w ramach projektu NCN OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych” (numer 2018/31/B/ST4/00924) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………….…………………
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty
w ramach projektu NCN OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych”
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko stypendysty na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu OPUS-16 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, a w przypadku zakończenia postępowania konkursowego z wynikiem pozytywnym również – w celach związanych z realizacją i finansowaniem stypendium naukowego w ramach tego projektu.
4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty również art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności Narodowemu Centrum Nauki pełniącemu funkcję instytucji nadzorującej i kontrolującej realizację projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość przyznania stypendium naukowego w ramach projektu OPUS-16 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
8) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Z treścią klauzuli zapoznałam/em się:
…………………………………………………………...
(data i podpis kandydata)