fbpx Konkurs na stanowisko asystenta (na zastępstwo) w Instytucie Fizyki Doświadczalnej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko asystenta (na zastępstwo) w Instytucie Fizyki Doświadczalnej

Konkurs na stanowisko asystenta (na zastępstwo) w Instytucie Fizyki Doświadczalnej

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) za zgodą Rektora UG ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ UG w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo (na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie UG i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Kandydaci powinni złożyć:
1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UG;
2) życiorys naukowy (zawierający: wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje);
3) kwestionariusz osobowy – formularz można pobrać ze strony:
https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr;
4) odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra nauk fizycznych
5) opis w (języku angielskim) planowanych badań naukowych, w tym plany wystąpień o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych.
6) deklarację o gotowości do przygotowania i prowadzenia zajęć w języku angielskim w ramach pensum dydaktycznego;
7) oświadczenia:
a) o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na ww. stanowisko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
wzór oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia

Przy ocenie kandydata będą brane pod uwagę będą dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie dydaktyczne oraz plany badawcze kandydata, w tym plany pozyskiwania środków na badania ze źródeł wewnętrznych.

Preferowana specjalność: fizyka medyczna ze szczególnym uwzględnieniem medycznych zastosowań fizyki i dozymetrii nuklearnej

Wymagania szczegółowe:

Kandydat powinien:
a) legitymować się udokumentowanym dorobkiem naukowym i zawodowym w zakresie fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań medycznych fizyki
b) być silnie zaangażowany w bieżące i przyszłe projekty badawcze oraz działalność dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianej fizyki medycznej.
c) posługiwać się biegle językiem polskim, a także językiem angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w Biurze Dziekana - pokój nr 4, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk w terminie do 31 stycznia 2020 r.
Brak złożenia kompletu dokumentów w tym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Uniwersytet Gdański – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania.

Nadesłanych pocztą ofert Uczelnia nie odsyła

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UG procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

zgody, klauzula