fbpx ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu na stanowisko asystenta (na zastępstwo) w Instytucie Fizyki Doświadczalnej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu na stanowisko asystenta (na zastępstwo) w Instytucie Fizyki Doświadczalnej

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu na stanowisko asystenta (na zastępstwo) w Instytucie Fizyki Doświadczalnej

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) za zgodą Rektora UG ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ UG w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo (na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie UG i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Kandydaci powinni złożyć:
1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UG;
2) życiorys naukowy (zawierający: wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje);
3) kwestionariusz osobowy – formularz można pobrać ze strony:
https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr;
4) odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra nauk fizycznych
5) opis w (języku angielskim) planowanych badań naukowych, w tym plany wystąpień o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych.
6) deklarację o gotowości do przygotowania i prowadzenia zajęć w języku angielskim w ramach pensum dydaktycznego;
7) oświadczenia:
     a) o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
     b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na ww. stanowisko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
     c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
wzór oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia

Przy ocenie kandydata będą brane pod uwagę będą dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie dydaktyczne oraz plany badawcze kandydata, w tym plany pozyskiwania środków na badania ze źródeł wewnętrznych.

Preferowana specjalność: fizyka medyczna ze szczególnym uwzględnieniem medycznych zastosowań fizyki i dozymetrii nuklearnej

Wymagania szczegółowe:

Kandydat powinien:
a) legitymować się udokumentowanym dorobkiem naukowym i zawodowym w zakresie fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań medycznych fizyki
b) być silnie zaangażowany w bieżące i przyszłe projekty badawcze oraz działalność dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianej fizyki medycznej.
c) posługiwać się biegle językiem polskim, a także językiem angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w Sekretariacie Instytutu Fizyki Doświadczalnej (pokój 203), Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk w terminie do 29 listopada 2019 r.
Brak złożenia kompletu dokumentów w tym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Uniwersytet Gdański – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania.

Nadesłanych pocztą ofert Uczelnia nie odsyła.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UG procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

Klauzula Informacyjna:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański
z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2) Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –
w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

ROZSTRZYGNIĘCIE
ZałącznikWielkość
PDF icon rozstrzygniecie_konkursu.pdf269.94 KB