fbpx KONKURS na 2 stanowiska adiunkta (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

KONKURS na 2 stanowiska adiunkta (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

KONKURS na 2 stanowiska adiunkta (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

DZIEKAN
WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

 

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) za zgodą Rektora UG ogłasza

 

KONKURS NA 2 STANOWISKA ADIUNKTA (pracownik badawczo-dydaktyczny)

w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG

w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie UG i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Kandydaci powinni złożyć:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UG;
 2. życiorys naukowy (zawierający: wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje);
 3. kwestionariusz osobowy - formularz można pobrać ze strony: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr;
 4. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk fizycznych;
 5. opis w języku angielskim planowanych badań naukowych, w tym plany wystąpień o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych;
 6. deklarację o gotowości do przygotowania i prowadzenia zajęć z fizyki teoretycznej, fizyki matematycznej oraz metod obliczeniowych fizyki, również w języku angielskim w ramach pensum dydaktycznego;
 7. jeden list rekomendacyjny z kraju lub zagranicy w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) bezpośrednio od osoby rekomendującej na adres dziekanmfi@ug.edu.pl;
 8. oświadczenia:
 • o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na ww. stanowisko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
 • iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;

        wzór oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia.

Przy ocenie kandydata będą brane pod uwagę będą dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie dydaktyczne oraz plany badawcze kandydata, w tym plany pozyskiwania środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

 

Wymagania szczegółowe:

 1. Tematyka badawcza uprawiana przez kandydata: zagadnienia związane ze specjalizacją Instytutu i aktualnym planami działalności statutowej Instytutu Fizyki Teoretycznej
  i Astrofizyki (IFTiA), czyli zawarta w następujących obszarach tematycznych:
 1. Teoria informacji kwantowej: kwantowa kryptografia, stany splątane, splątanie związane, miary splątania, przetwarzanie kwantowej informacji, termodynamika przetwarzania kwantowej informacji, kanały kwantowe, kwantowe obliczenia
 2. Fizyka matematyczna: dynamiczne systemy kwantowe i klasyczne, dodatnie i kompletnie dodatnie odwzorowania, kwantowe korelacje
 3. Modelowanie systemów złożonych: dyskretne metody symulacji zjawisk fizycznych, biologicznych, ekonomicznych i społecznych, dynamika nieliniowa, chaos i fraktale, analiza empirycznych szeregów czasowych, analiza statystyczna szeregów czasowych
 4. Fizyka atomowa i molekularna: efekty zderzeniowe w systemach dwóch atomów, oddziaływania międzyatomowe, struktura energetyczna systemów wieloatomowych
 5. Oddziaływanie światła z systemami atomowymi: stacjonarne oraz zależne
  od czasu wzbudzenia, efekty kinetyczne indukowane przez światło, wpływ pola magnetycznego na wzbudzenia atomowe i propagację światła
 6. Podstawy mechaniki kwantowej: kwantowa interferometria, nierówności Bella, kwantowa komunikacja, algorytmy złożoności komunikacyjnej, kwantowa teleportacja.
 7. Astrofizyka: fizyka materii międzygwiazdowej
 1. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne.
 2. Kandydat powinien posługiwać się biegle językiem polskim, a także językiem angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (pokój 364), Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk w terminie do 06.09.2019 r.

Brak złożenia kompletu dokumentów w tym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.09.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Uniwersytet Gdański – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania. Nadesłanych pocztą ofert Uczelnia nie odsyła.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UG procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.).

 

 

                                                                                                          DZIEKAN

 

                                                                                          prof. dr hab. PIOTR BOJARSKI

 

 

 

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
  (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

ZałącznikWielkość
Plik Oświadczenia i zgoda15.24 KB