Konkurs na etat adiunkta (badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Doświadczalnej (Zakład Biomateriałów i Fizyki Medycznej)

Autor
ZOJW
WK
Data publikacji
2024-03-20

OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na 1 stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biomateriałów i Fizyki Medycznej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19 kwietnia 2024 r. ( prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: wiktoria.kaminska@ug.edu.pl)

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę , od 1 października 2024

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 30 kwietnia 2024 r.

 

Wymagania ogólne: Przy ocenie kandydata będą brane pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie dydaktyczne oraz plany badawcze kandydata, w tym plany pozyskiwania środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

 

Wymagania szczegółowe:

1. Kandydatka/Kandydat powinien posiadać tytuł doktora nauk fizycznych i spełniać warunki przewidziane w ustawie dla osób zatrudnianych na stanowisku adiunkta. 

2. Posiadać kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie kursu podstawowego studiów stacjonarnych, uniwersyteckich z zakresu fizyki lub fizyki medycznej. 

3. Atutem Kandydatki/Kandydata będzie wiedza i udokumentowany dorobek naukowy, za okres ostatnich 5 lat, w zakresie: 

  • pogłębionej znajomości zasad działania aparatury z zakresu fizyki i/lub fizyki medycznej oraz analizy danych pomiarowych, 
  • charakteryzacji i wytwarzania materiałów optycznych i/lub układów molekularnych o znaczeniu dla badań podstawowych a także ogólnie stosowanych w naukach fizycznych, biologicznych i medycznych,  
  • fizykochemii powierzchni, koloidów i procesów międzyfazowych, 
  • metodologii pomiarów w fizyce ciała stałego, molekularnej, jądrowej, medycznej oraz fizyce radiacyjnej, 
  • biofizyki ogólnej w zakresie układów środowiskowych, 
  • znajomość popularnych języków programowania. 

 4. Oczekuje się, że kandydatka/kandydat porozumiewa się biegle zarówno polskim, jak i w języku angielskim na poziomie gwarantującym prowadzenie zajęć ze studentami.

5. W przypadku osób, których językiem ojczystym nie jest polski, wymagane jest przedstawienia świadectwa jego znajomości w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.  

 6. Atutem Kandydatki/Kandydata będzie kierowanie bądź uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.  Oczekuje się zaangażowania w przygotowaniach projektów naukowych i poszukiwaniach źródeł ich finansowania (składanie wniosków o granty naukowe i badawczo-rozwojowe). 

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi Kandydatami. Rozmowa lub spotkanie może być przeprowadzone w trybie on-line z użyciem MS Teams.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

3. Życiorys naukowy {zawierający : wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich , opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje}.

4. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora  nauk fizycznych

5 . Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym

6. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20 Marzec, 2024 - 14:22; osoba wprowadzająca: Wiktoria Kamińska Ostatnia zmiana: środa, 20 Marzec, 2024 - 14:27; osoba wprowadzająca: Wiktoria Kamińska