WYNIKI Konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki.

Autor
ZOJW
GW
Data publikacji
2023-12-28

W wyniku postępowania konkursowego została wyłoniona pani mgr Laura Grzonka. Gratulujemy.

 

------------------------------------------------------------------------------

Gdańsk, dnia 28.12.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29 styczeń 2024

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 20 lutego 2024

 

Wymagania:

- tytuł magistra lub wyższy

- Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.

- Zainteresowania naukowe i udokumentowane osiągnięcia w następujących obszarach:

  • modelowanie matematyczne zjawisk przyrodniczych, w szczególności falowania morskiego
  • równania różniczkowe i stochastyczne równania różniczkowe
  • zastosowania metod rachunku prawdopodobieństwa i analizy stochastycznej
  • metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych i stochastycznych równań różniczkowych

- Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach oraz sympozjach międzynarodowych i krajowych.

- Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu informatyki i matematyki.

- Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

- Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres gabriela.wenta@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

  1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

  1. Kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra
  2. Życiorys zawodowy (CV)
  3. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
  4. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko asystenta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

Załącznik Rozmiar
asystent-ii-012024.pdf 827.83 KB
20240201093530965.pdf 235.4 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28 Grudzień, 2023 - 09:55; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta Ostatnia zmiana: czwartek, 1 luty, 2024 - 10:02; osoba wprowadzająca: Wiktoria Kamińska