KONKURS na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Optyki i Informacji Kwantowej, Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Autor
Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki UG
Data publikacji
2023-11-08

Gdańsk, dnia 08.11.2023

Jednostka: Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

 

OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Optyki i Informacji Kwantowej, Instytutu  Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.12.2023 r. (prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: marek.krosnicki@ug.edu.pl)

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia zasadniczego min. kwota zgodna z obowiązującym na dzień zatrudnienia pracownika rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, planowana data zatrudnienie od styczeń 2024 r.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:12.12.2023 r.

 

SŁOWA KLUCZOWE: profesor uczelni, fizyka teoretyczna, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk fizycznych.
 2. Sprecyzowane zainteresowania badawcze mieszczące się w zakresie fizyki teoretycznej. Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.
 3. Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
 4. Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Wymagania szczegółowe:

 1. Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako kierownik projektu.
 2. Minimum pięcioletnie doświadczenie podoktorskie zrealizowane w zagranicznych uniwersytetach bądź instytutach badawczych.
 3. Minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierownika zespołu badawczego.
 4. Udokumentowana działalność organizacyjna na szczeblu uniwersyteckim oraz międzyuczelnianym
 5. Doświadczenie w sprawowaniu opieki nad doktorantami;
 6. Minimalny indeks H wynoszący 14 (wg. bazy Scopus).

 

 

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 1. Udokumentowana działalność organizacyjna na szczeblu międzynarodowym;
 2. Doświadczenie w koordynacji międzynarodowego konsorcjum realizującego grant naukowo-badawczy;
 3. Znajomość obsługi pakietów obliczeniowych (np. Mathematica, Matlab).

 

Tematyka badawcza uprawiana przez kandydata:

- zagadnienia związane ze specjalizacją Instytutu i aktualnym planami działalności statutowej Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (IFTiA), czyli zawarta w następujących obszarach tematycznych:

 1. Fizyka matematyczna: dynamiczne systemy kwantowe i klasyczne, dodatnie i kompletnie dodatnie odwzorowania, kwantowe korelacje
 2. Teoria informacji kwantowej: kwantowa kryptografia, stany splątane, splątanie związane, miary splątania, przetwarzanie kwantowej informacji, termodynamika przetwarzania kwantowej informacji, kanały kwantowe, kwantowe obliczenia
 3. Modelowanie systemów złożonych: dyskretne metody symulacji zjawisk fizycznych, biologicznych, ekonomicznych i społecznych, dynamika nieliniowa, chaos i fraktale, analiza empirycznych szeregów czasowych, analiza statystyczna szeregów czasowych
 4. Fizyka atomowa i molekularna: oddziaływania międzyatomowe, struktura elektronowa układów wieloatomowych.
 5. Oddziaływanie światła z systemami atomowymi: stacjonarne oraz zależne od czasu wzbudzenia, efekty kinetyczne indukowane przez światło, wpływ pola magnetycznego na wzbudzenia atomowe i propagację światła
 6. Podstawy mechaniki kwantowej: kwantowa interferometria, nierówności Bella, kwantowa komunikacja, algorytmy złożoności komunikacyjnej, kwantowa teleportacja.
 7. Astrofizyka: fizyka materii międzygwiazdowej.

 

Priorytet będą mieli kandydaci specjalizujący się w obszarach opisanych w punktach a), b).

 

 

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne, informatyka w wymiarze 210 godzin/rok akademicki.
 • Aktywny udział w krajowych/zagranicznych projektach naukowych i grantach.
 • Wnioskowanie o indywidualne/grupowe granty badawcze.
 • Realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie na adres mailowy: marek.krosnicki@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

 1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 3. Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych
 4. Życiorys naukowy zawierający informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 5. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

 

Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Prosimy o umieszczenie w życiorysie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko profesora uczelni w Instytutu  Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Dodatkowe informacje:

 

  1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu z tylko wybranymi kandydatami.
  2. W ramach procedury konkursowej przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna. Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy w formie zdalnej.
  3. Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.
  4. Dokumenty nadesłane przez kandydatów nie będą odsyłane.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy, licząc od daty ogłoszenia konkursu.
  6. Rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
  7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.
  8. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. W związku z powyższym, decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art.117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

Dziekan WMFiI

          /-/

             Prof. dr hab. Piotr Bojarski

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8 Listopad, 2023 - 13:42; osoba wprowadzająca: Dorota Pitra-Ptaszek Ostatnia zmiana: środa, 8 Listopad, 2023 - 15:09; osoba wprowadzająca: Dorota Pitra-Ptaszek