konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizyki Atomowej i Molekularnej Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Autor
ZOJW
WK
Data publikacji
2023-08-22

Nr sprawy:Q100.120.1893.2023

Jednostka: Instytut Fizyki Doświadczalnej

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizyki Atomowej i Molekularnej Instytutu Fizyki Doświadczalnej.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.09.2023 r.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę od 10.2023 r.,

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25.09.2023 r.

 

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne w wymiarze 210 godzin/rok akademicki.
 • Aktywny udział w krajowych/zagranicznych projektach naukowych i grantach.
 • Wnioskowanie o indywidualne/grupowe granty badawcze.
 • Realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub nauk technicznych i spełniać warunki przewidziane w ustawie dla osób zatrudnianych na stanowisku adiunkta
 • Kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie kursu podstawowego studiów stacjonarnych, uniwersyteckich z zakresu fizyki
 • Atutem Kandydata będzie wiedza i udokumentowany dorobek naukowy za okres ostatnich 6 lat w zakresie:
  • znajomości urządzeń wykorzystujących techniki spektroskopii absorbcyjnej i fluorescencji
  • spektroskopii złożonych układów molekularnych o znaczeniu biologicznym i medycznym
  • zastosowania materiałów używanych jako nośniki leków lub potencjalne opatrunki o oczekiwanych właściwościach
  • znajomość popularnych języków programowania
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.
 • W przypadku osób, których językiem ojczystym nie jest polski, wymagane jest przedstawienie świadectwa jego znajomości w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
 • Oczekuje się od kandydata zaangażowania w przygotowaniach projektów naukowych i poszukiwaniach źródeł ich finansowania (składanie wniosków o granty naukowe)

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: wiktoria.kaminska@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

 

Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych lub technicznych

Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym

Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko ……………………….. w …………………………. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

 W ramach procedury konkursowej przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna, która może odbyć się w formie zdalnej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

 

Dziekan   WMFiI

 

/-/

 

                                                                 Prof. dr hab. Piotr Bojarski

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22 Sierpień, 2023 - 09:20; osoba wprowadzająca: Wiktoria Kamińska Ostatnia zmiana: wtorek, 22 Sierpień, 2023 - 09:39; osoba wprowadzająca: Wiktoria Kamińska