Konkurs oraz informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Topologii Instytutu Matematyki

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Autor
IM
GW
Data publikacji
2023-07-19

Gdańsk, dnia 19.07.2023 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Zakładzie Topologii Instytutu Matematyki.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 sierpnia 2023 r. (prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sekretariat.mat@ug.edu.pl)

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: umowa o pracę na czas określony, 100% etatu.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 4 września 2023 r.

 

Słowa Kluczowe: asystent, topologia, matematyka, Instytut Matematyki, Uniwersytet Gdański

 

Wymagania:

Dyplom magistra matematyki.

Zainteresowania badawcze dotyczące zastosowań teorii mnogości w topologii.

Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych.

Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu matematyki.

Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego oraz dydaktycznego.

Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

 

Kopię dyplomu magistra matematyki

Życiorys naukowy

Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym

Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Dziekan   WMFiI

 

/-/

 

                                                                        Prof. dr hab. Piotr Bojarski

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19 Lipiec, 2023 - 14:18; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta Ostatnia zmiana: piątek, 8 Wrzesień, 2023 - 12:26; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta