fbpx WYNIKI Konkursu na stanowisko: PRACOWNIK NAUKOWY (kod stanowiska ORG-d) w ramach grantu NCBiR LIDER XI | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

WYNIKI Konkursu na stanowisko: PRACOWNIK NAUKOWY (kod stanowiska ORG-d) w ramach grantu NCBiR LIDER XI

WYNIKI Konkursu na stanowisko: PRACOWNIK NAUKOWY (kod stanowiska ORG-d) w ramach grantu NCBiR LIDER XI

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Uprzejmie informujemy, że Komisja konkursowa nie wyłoniła żadnego kandydata do zatrudnienia.

 

Konkurs na stanowisko: PRACOWNIK NAUKOWY (kod stanowiska ORG-d) w ramach grantu NCBiR LIDER XI

Opis stanowiska:

Wykonawca typu CHEMIK ORGANIK – Doktorant lub PostDoc w ramach projektu LIDER XI „Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru”.

Udział w realizacji projektu to wyjątkowa możliwość uczestnictwa w poszukiwaniu rozwiązań aktualnych problemów optoelektroniki i energetyki, ale też bycia częścią zespołu ambitnych i pomocnych młodych badaczy. Celem projektu jest otrzymanie i zbadanie udoskonalonych materiałów organicznych, które można stosować jako emitery w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (ang. OLED) oraz jako fotosensybilizatory w układach fotokatalitycznych wytwarzających wodór z wody. Badania mają maksymalnie przybliżyć ww. materiały organiczne do wprowadzenia na rynek.

Wymagania:

• Spełnienie wymogów określonych w Regulaminie XI konkursu w programie LIDER: osoby które do 01.01.2020 r. nie ukończyły 35 roku życia (z wyjątkami wymienionymi w ww. Regulaminie);


• Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie chemii organicznej (planowanie i wykonanie syntez, oczyszczanie związków aromatycznych zarówno o dobrej i niskiej rozpuszczalności w układach wodnych i niewodnych) udokumentowane publikacjami w czasopismach naukowych lub patentach;

• Dobra znajomość aktualnych metod syntezy organicznej układów aromatycznych; • Ukończone studia magisterskie, dyscyplina Chemia lub nauki pokrewne;

• Bardzo dobra znajomość technik chromatograficznych, spektrometrii mas, NMR i ich zastosowania do identyfikacji związków organicznych;

• Dobra znajomość języka angielskiego;

• Sumienność, dokładność, kreatywność, umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy eksperymentalnej;

• Umiejętność pracy w zespole, silna motywacja i entuzjazm do prowadzenia badań naukowych i dalszego rozwoju naukowego.

 

 

Opis zadań:

• Aktywny udział w pracach badawczych w ramach projektu;

• Otrzymanie wybranych emiterów i fotosensybilizatorów organicznych w ilości 1g i 0.1g, odpowiednio; planowo 3 związki/miesiąc;

• Opracowanie metod modyfikacji i optymalizacji struktury wybranych związków;

• Analiza czystości i potwierdzenie struktury otrzymanych związków;

• Interpretacja i opracowywanie wyników badań własnych, przygotowanie raportów okresowych zgodnie z ustalonymi regułami zespołu badawczego;

• Współudział w przygotowywaniu publikacji i/lub zgłoszeń patentowych.Termin składania ofert: 3 grudnia 2021 r., godzina 13:00.

Rozstrzygnięcie konkursu: 9 grudnia 2021 r.

Forma składania ofert: e-mail

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

Wynagrodzenie: 4 000 brutto brutto (szacowana stawka miesięczna przy wykonaniu określonego dzieła)

Data rozpoczęcia pracy: 01 stycznia 2022 r.

Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się na podstawie oceny złożonych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres illia.serdiuk@ug.edu.pl:
1. CV; 2. list motywacyjny wraz z opisem doświadczenia i zainteresowań naukowych; 3. kopię dyplomu;
4. dane kontaktowe co najmniej jednej osoby umożliwiające uzyskanie referencji na temat kandydata 5. podpisaną zgodę i klauzulę informacyjną (załącznik do ogłoszenia).


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
dr Illia Serdiuk
Zakład Biomateriałów i Fizyki Medycznej
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pok. 247
e-mail: illia.serdiuk@ug.edu.plGdańsk, dnia ……………………………
…………………………………………
(Imię i nazwisko)
Z G O D A
na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko pracownik naukowy, kod stanowiska ORG-d w ramach projektu LIDER XI „Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru” (Nr LIDER/47/0190/L-11/19/NCBR/2020) oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………
(podpis)
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko Pracownika Naukowego w ramach projektu LIDER XI „Dwa aktualne problemy, jedno rozwiązanie: udoskonalone materiały organiczne do OLED i fotowytwarzania wodoru”
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27.04.2016 roku zwanym dalej RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 3130 lub adresem e-mail: oid@ug.edu.pl. Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownik naukowy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu LIDER XI finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 22 ¹ ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 22 ¹ ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju pełniącemu funkcję instytucji nadzorującej i kontrolującej realizację projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z treścią klauzuli zapoznałam/em się:
………………………………………………..
(data i podpis kandydata)

ZałącznikWielkość
PDF icon konkurs_org-d_etap5.pdf215.67 KB