fbpx Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

 

Gdańsk, dnia 20.07.2021 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,
z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta 
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
w Zakładzie Analizy Matematycznej.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 sierpnia 2021 r. (prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sekretariat.mat@ug.edu.pl)

WARUNKI ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, 100% etatu.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10 września 2021 r.

Słowa Kluczowe: asystent, matematyka, Instytut Matematyki, Zakład Analizy Matematycznej, Uniwersytet Gdański

 

Wymagania:

 

 • Dyplom magistra matematyki.
 • Zainteresowania badawcze dotyczące iterowanych układów funkcyjnych, teorii ergodycznej, twierdzeń granicznych.
 • Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem.
 • Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności
  w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
  z zakresu matematyki.
 • Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym
  na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie
następujących dokumentów:

 

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny
  na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Kopię dyplomu magistra matematyki
 • Życiorys naukowy
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.