Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki z dn. 08.05.2017 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki z dn. 08.05.2017

D Z I E K A N

WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

 

 

OGŁASZA KONKURS

na  stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki UG

                  

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), z późniejszymi zmianami.

 

 

Kandydaci winni złożyć:

— podanie do JM Rektora UG,

— życiorys naukowy,

— kwestionariusz osobowy,

— odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

— opinię o pracy zawodowej

— oświadczenie, że Uniwersytet Gdański będzie podstawowym miejscem pracy

 

 

Przy ocenie brane pod uwagę są dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata oraz  przydatność dydaktyczna do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych również w języku angielskim.

Preferowana specjalność kandydata to teoria gładkich układów dynamicznych.

 

Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk-Oliwa, telefon (058) 523-2059, -2180; e-mail: sekretariat@mat.ug.edu.pl w terminie do 09.06.2017 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 12.06. 2017 roku.

 

 

Objęcie stanowiska nastąpi w semestrze zimowym  roku akademickim 2017/ 18.

 

 

Gdańsk, dnia 8 maja 2017  r.

ZałącznikWielkość
PDF icon adiunkt_05.2017.pdf207.12 KB