KONKURS na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

KONKURS na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki

D Z I E K A N

WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

OGŁASZA KONKURS na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), z późniejszymi zmianami.

 

Kandydaci winni:

- posiadać dorobek naukowy w zakresie informatyki,

- być przygotowanym do prowadzenia zajęć z przedmiotów  informatycznych w języku polskim i angielskim.

 

Kandydaci winni złożyć:

— podanie do Jego Magnificencji Rektora UG,

— życiorys naukowy, listę publikacji lub innych osiągnięć naukowych,

— kwestionariusz osobowy,

— odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,

— opinię o pracy zawodowej (samodzielnego pracownika naukowego), 

— opis doświadczeń dydaktycznych,

— oświadczenie informujące, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Gdański będzie pierwszym miejscem pracy.

 

Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk-Oliwa, telefon (058) 523-21-58 e-mail:   sekretariat@inf.ug.edu.pl    w terminie do 8 maja  2017 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  15 maja 2017 roku.

Objęcie stanowiska nastąpi  1 października  2017 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania

 

Gdańsk, dnia   27.03.2017 r.