fbpx Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej

Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 sierpnia 2014 roku, 11:26

PROFIL

W Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej prowadzone są badania materiałów optoelektronicznych mających zastosowanie jako luminofory, materiały laserowe, scyntylatory i ekrany rentgenowskie.

Spektroskopia optyczna materiałów – kryształów oraz szkieł

W ramach tej tematyki działa laboratorium badawcze spektroskopii wysokociśnieniowej z wykorzystaniem wysokociśnieniowych komór z kowadłami diamentowymi. Prowadzi się badania w zakresie spektroskopii materiałów domieszkowanych jonami metali przejściowych i ziem rzadkich. Prowadzone są również badania w zakresie kinetyki luminescencji.

Prace teoretyczne nad rozwojem kwantowego modelu domieszek metali przejściowych z uwzględnieniem sprzężenia z siecią

W tym zakresie ważne są prace o strukturze energetycznej jonów Cr3+ oraz prace dotyczące oddziaływania Jahna-Tellera i tzw. pseudo efektu Jahna-Tellera. Rozwinięty model teoretyczny stosowany jest do analizy ilościowej prac doświadczalnych.

Spektroskopia przejść nieradiacyjnych z wykorzystaniem spektroskopii fotoakustycznej oraz modelowanie kinetyki procesów bezpromienistych w stanach wzbudzonych

W ramach tej tematyki prowadzono badania kryształów dielektryków domieszkowanych jonami Ti3+, V4+, Ce3+, Cr3+ i Cr4+.

ZESPÓŁ

Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

Sekretariat: dr Barbara Dogil

Tel.:+48 58 5232289

Lista pracowników i doktorantów:

Kierownik: Prof. dr hab. Marek Grinberg

dr Maria Alicka, dr Justyna Barzowska, dr Barbara Dogil,

dr Benedykt Kukliński, dr Sebastian Mahlik, dr Karol Szczodrowski, dr Jerzy Wojtkowiak,

mgr Anna Baran, mgr inż. Mirosław Behrendt, mgr Natalia Górecka, mgr Agata Lazarowska.

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Projekty naukowo-badawcze realizowane w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej:

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Realizowany w latach

Projekt POIG 01.01.02-02-006/09
Nowe wydajne Luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych

 

 

Projekt MNiSW nr 0323/IP3/2011/71
Własności optyczne materiałów fluorkowych oraz tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców

 

 

Projekt Badań Własnych dla Młodych Naukowców nr: 538-5200-B159-13
Spektroskopia wysokociśnieniowa wybranych materiałów domieszkowanych jonami Pr3+

 

 

Projekt Badań Własnych dla Młodych Naukowców nr: 538-5200-B214-13
Badanie wpływu domieszek w postaci Al3+ oraz Zr4+ na strukturę i właściwości spektralne ortokrzemianu strontu aktywowanego Eu2+

 

 

Projekt Badań Własnych dla Młodych Naukowców nr: 538-5200-B160-13
Badanie fosforanów domieszkowanych jonami Eu2+ oraz Eu3+

 

 

Projekt rozwojowy NCBiR NR15 0029 06/2009
Synteza i charakteryzacja materiałów funkcjonalnych

 

 

Projekt RPO WP Centrum Zaawansowanych technologii POMORZE
Umowa projektowa UDA-RPPM-01.05.01-00-011/08-00

 

 

Projekt MNiSW nr 0232/H03/2010/70
Własności spektroskopowe kryształów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców

 

 

Projekt badawczy MNiSW nr 0091/B/H03/2008/34
Badanie procesów relaksacyjnych oraz luminescencji anomalnej w wybranych  kryształach domieszkowanych jonami ziem rzadkich

prof. dr hab. Marek Grinberg

2008 -2011

Projekt RPO WP UDA-RPPM.02.01.00-00-014/08-00
Fizyka dla przyszłości / Zakup kompletnego wyposażenia nowoczesnego dydaktycznego laboratorium fizycznego dla studentów i doktorantów kierunku Fizyka Uniwersytetu Gdańskiego

dr Maria Alicka

 

Projekt PO KL UDA-POKL.04.01.01-00-180/08-00
Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim, a w jego ramach Zadanie 6 o tytule Nowoczesne laboratorium źródłem nowej wiedzy

dr Maria Alicka

 

Projektu badawczy zamawiany PBZ/MEiN/01/2006/39
Badanie procesów emisji światła konwertowanego z nisko na wysokoenergetyczne w materiałach aktywowanych jonami pierwiastków przejściowych w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych

 

 

Projekt badawczy MNiSW nr 3384/B/H03/2009/37
Luminescencja Kryształów tlenkowych domieszkowanych jonami Pr3+

 

 

Projekt badawczy MEN nr 1231/H03/2007/32   Badanie transferu energii pomiędzy jonami Tb3+ i Ce3+ w fosforach typu YAG: Tb, Ce, Gd metodą czasowo-rozdzielczej spektroskopii wysokociśnieniowej

prof. dr hab. Marek Grinberg

2007

Projekt badawczy KBN nr 1182/P03/2002/23   Badanie przejść d-f w jonach ziem rzadkich w wybranych kryształach dielektryków metodami spektroskopii wysokociśnieniowej.

prof. dr hab. Marek Grinberg

2002-2005

PUBLIKACJE

2014

 • A. Lewkowicz, A. Synak, B. Grobelna, P. Bojarski, R. Bogdanowicz, J. Karczewski, K. Szczodrowski, M. Behrendt, Thickness and structure change of titanium (IV) oxide thin films synthesized by the sol–gel spin coating method, Optical Materials 36 (2014) 1739-1744
 • S. Mahlik, A. Lazarowska, A. Speghini, M. Bettinelli, M. Grinberg, Temperature evolution of the luminescence decay of Sr0.33Ba0.67Nb2O6:Pr3+, J. Phys.: Condens. Matter 26 (2014) 165502
 • S. Mahlik, A. Lazarowska, A. Speghini, M. Bettinelli, M. Grinberg, Pressure evolution of luminescence in SrxBa1−x(NbO2)3:Pr3+ (x=1/2 and 1/3), Journal of Luminescence 26 (2014) 165502
 • A. Lewkowicz, A. Synak, P. Bojarski, B. Grobelna, J. Karczewski, D. Jankowski, S. Mahlik, Aggregation of Rhodamine 6G in titanium dioxide nanolayers and bulk xerogels, Optical Materials 36 (2014) 1694
 • Yu. Zorenko, V. Gorbenko, T. Zorenko, B. Kuklinski, M. Grinberg, K. Wiśniewski, P. Bilski, Luminescent properties of Mn-doped Y3Al5O12 single crystalline films, Optical Materials 36 (2014) 1680-1684
 • M. Behrendt, K. Szczodrowski, S. Mahlik, M. Grinberg, High pressure effect on charge transfer transition in Y2O2S:Eu3+, Optical Materials 36 (2014) 1616-1621
 • R. Reisfeld, M. Grinberg, V. Levchenko, B. Kukliński, S. Mahlik, S. Magdassi, M. Grouchko, Sol–gel glasses with enhanced luminescence of laser dye Rhodamine B due to plasmonic coupling by copper nanoparticles, Optical Materials 36 (2014) 1611-1615
 • Kukliński B., Wileńska D., Mahlik S., Szczodrowski K., Grinberg M., Kłonkowski A. M. Luminescent GeO2–Pb–Bi2O3 glasses co-doped with Tb3+ and Eu3+ Excitation energy transfer and color chromaticity, Optical Materials 36 (2014) 633–638

2013

 • Mahlik, S., Lazarowska, A., Grinberg, M., Liu, T.-C., Liu, R.-S. Luminescence spectra of β-SiAlON/Pr3+ under high hydrostatic pressure, Journal of Physical Chemistry C 117 (2013) 13181
 • Mahlik, S. Cavalli, E, Bettinelli, M., Grinberg, M. Luminescence of CaWO4:Pr3+ and CaWO4:Tb3+ at ambient and high hydrostatic pressures Radiation Measurements, 56, (2013) 1
 • Barzowska, J., Szczodrowski, K., Grinberg, M., Mahlik, S., Anders, K., Piramidowicz, R., Zorenko, Y. Time evolution of luminescence of Sr2SiO4:Eu2+ J. Phys.: Condens. Matter 25 (2013) 425501
 • Grinberg, M. Impurity trapped excitons under high hydrostatic pressure, Optical Materials 35 (2013) 2006
 • Baran, A., Barzowska, J., Grinberg, M., Mahlik, S., Szczodrowski, K., Zorenko, Y. Binding energies of Eu2+ and Eu3+ ions in β-Ca2SiO4 doped with europium, Optical Materials 35 (2013) 2107
 • S. Mahlik, M. Behrendt, M. Grinberg, E. Cavalli, M. Bettinelli, High pressure luminescence spectra of CaMoO4:Ln3+ (Ln = Pr, Tb), J. Phys.: Condens. Matter 25 (2013) 105502
 • A. Lazarowska, S. Mahlik, M. Grinberg, Tzu-Chen Liu, Ru-Shi Liu, New Pr3+ sites in β-SiAlON red phosphor, Optical Materials 35 (2013) 2001
 • A. Baran, S. Mahlik, M. Grinberg, A. Dobrowolska, E. Zych, High pressure and time resolved luminescence spectra of Ca3Y2(SiO4)3 doped with Eu2+ and Eu3+, J. Phys.: Cond. Matter 25 (2013) 025603
 • M. Grinberg, S. Mahlik, Impurity trapped exciton states related to rare earth ions in crystals under high hydrostatic pressure, Crystallography Reports 58, 147-151 (2013)
 • B. Grobelna, A. Synak, P. Bojarski, K. Szczodrowski, B. Kukliński, S. Raut, I. Gryczyński, Synthesis and luminescence characteristics of Dy3+ ions in silica xerogels doped with Ln2-xDyx(WO 4)3 , Optical Materials 35 (2013) 456

2012

 • S. Mahlik, M. Grinberg, E. Cavalli and M. Bettinelli, High pressure luminescence spectra of CaMoO4:Pr3+, J. Phys.: Condens. Matter 24 (2012) 215402
 • A Lazarowska, S Mahlik, M Krosnicki, M Grinberg and, M Malinowski, Pressure-induced phase transition in LiLuF4:Pr3+ investigated by an optical technique, J. Phys.: Cond. Matter 24 (2012) 115502
 • S. Mahlik, M. Behrendt, M. Grinberg, E. Cavalli, M. Bettinelli, Pressure effects on the luminescence properties of CaWO4:Pr3+, Optical Materials, 34 ,2012-2016 (2012)
 • Justyna Barzowska , Karol Szczodrowski, Marek Krosnicki, Benedykt Kuklinski, Marek Grinberg Influence of high pressure on Sr2SiO4:Eu2+ luminescence, Optical Materials 34 , 2095-2100 (2012)
 • Renata Reisfeld, Viktoria Levchenko, Tsiala Saraidarov , Mirosław Behrendt, Benedykt Kukliński, Marek Grinberg, Fluorescence Intensification of Rhodamine 6G in Zirconia-Glymo Glasses, Optical Materials 34 2021-2024 (2012)
 • S. Mahlik, A. Lazarowska, B. Grobelna, M. Grinberg, Luminescence of Gd2(WO4)3:Ln3+ at ambient and high hydrostatic pressure J. Phys. Cond. Matter 24 485501
 • Yu. Zorenko, V. Gorbenko, V. Savchyn, B. Kuklinski, M. Grinberg, P. Bilski, W. Gieszczyk, A. Twardak, A. Mandowski, E. Mandowska, Luminescent properties of YAlO3:Mn single crystalline films, Optical Materials, 34, 1979-1983 (2012)

2011

 • S. Mahlik, K. Wiśniewski, M. Grinberg, H.J Seo, Low temperature luminescence of KMgF3: Eu2+ Optical Materials 33, 996-999 (2011)
 • K. Wisniewski, S. Mahlik, M. Grinberg and Hyo Jin Seo, Influence of high hydrostatic pressure on Eu2+ -luminescence in KMgF3: Eu2+ crystal J. Lumin. 131 306-309 (2011)
 • M. Grinberg, Excited states dynamics under high pressure in lanthanide doped solids, J. Lumin. 131 433–437 (2011)
 • S. Mahlik, M. Malinowski, M. Grinberg, High pressure and time resolved luminescence spectra of Gd3Ga5O12:Pr3+ crystal, Optical Materials 33 (2011) 1525–1529
 • M. Grinberg S. Mahlik, K. Wisniewski and Hyo Jin Seo, New Eu2+ sites in KMgF3: Eu2+, J. Phys.: Cond. Matter. 23, 035404 (2011)
 • A. Lazarowska, S. Mahlik, M. Grinberg, M. Malinowski, High pressure luminescence and time resolved spectra of LiNbO3:Pr3+, Photonic Letters of Poland , 3 (2), 67-69 (2011)
 • J. Barzowska, M. Grinberg, Y.R. Shen, A. Pajączkowska, Spectral properties of Cr3+ in SrLaGaO4 under high hydrostatic pressure, Photonic Letters of Poland , 3 (3), 104-106 (2011)
 • S. Mahlik, M. Malinowski, M. Grinberg, High pressure luminescence and time resolved spectra of La2Be2O5:Pr3+, Optical Materials 34 (2011) 164–168
 • M. Grinberg, J. Barzowska, A. Baran, B. Kukliński, Characterization of various Eu2+ sites in Ca2SiO4 :Eu2+ and Ba2SiO4:Eu 2+ by high pressure spectroscopy, Materials Science –Poland , 29, 272-277 (2011)

2010

 • S. Mahlik, M. Grinberg, A.A. Kaminskii, M. Bettinelli, P. Boutinaud, Luminescence of Ca(NbO3)2: Pr3+: Pr3+ and self trapped exciton emission, LUMDETR, Radiation Measurements 45, 288-291 (2010)
 • S. Mahlik, B. Kukliński, M. Grinberg, L. Kostyk, O. Tsvetkova, Luminescence and luminescence kinetics of Gd3Ga5O12 polycrystals doped with Cr3+ and Pr3+, Acta Phys. Pol. 117, 117-121 (2010)
 • M. Grinberg, High Pressure Study of Localized States Related to Lanthanide Ions in Solids, J. Electrochem. Soc. 157 (4), G100-G104 (2010)
 • S. Mahlik, K. Wiśniewski, M. Grinberg, and Hyo Jin Seo, Luminescence of LiBaF3 and KMgF3 doped with Eu2+, J. Noncryst. Sol. 356, 1888 (2010)
 • B. Padlyak, M. Grinberg, B. Kukliński, Yu. Oseledchik, O. Smyrnov, D. Kudryavtcev, A. Prosvirnin, Synthesis and optical spectroscopy of the Eu- and Pr-doped glasses with SrO–2B2O3 composition, Opt. Appl. XL, 413 (2010)
 • Yu. Zorenko, T. Voznyak, R. Turchak, A. Fedorov, K. Wiśniewski, and M. Grinberg, Luminescent and scintillation properties of CsI:Tl films grown by the liquid phase, epitaxy method, Phys. Status Solidi A 207, No. 10, 2344–2350 (2010)
 • K. Wiśniewski, Yu. Zorenko, V. Gorbenko, T. Zorenko, B. Kukliński, M. Grinberg, High pressure spectroscopy study of SCF Tb3Al5O12:Mn, J. Phys: Conference Series 249, 012015 (2010)
 • Cz. Koepke, D. Piątkowski, K. Wiśniewski, M. Naftaly, On competition between two types of anti‑Stokes emission in Ho3+ and Nd3+ ions in glasses, Journal of Non-Crystalline Solids 356, (2010)

2009

 • M. Behrendt, B. Kukliński, M. Grinberg, M. Krabowiak, 6d15f1↔5f2 transitions in U4+ in Cs2NaYCl6, Optical Materials 31, 514-517 (2009)
 • M. Zalewska, B. Kukliński, J. Jezierska, M. Grinberg, A.M. Kłonkowski, Tb3+ ions in presence of ZnS:Mn2+ nanocrystals incorporated into silica. Energy transfer ZnS → Tb3+ and coordination state of Mn2+ ions, J. Lumin, 129, 246-250 (2009)
 • S. Mahlik, M. Grinberg, E. Cavalli, M. Bettinelli, P. Boutinaud, High pressure evolution of YVO4: Pr3+ luminescence, J. Phys.: Condens. Matter 21, 105401 (2009)
 • S. Mahlik , M. Grinberg, Liang Shi and Hyo Jin Seo, Pressure evolution of LiBaF3:Eu2+ luminescence, J. Phys.: Condens. Matter 21, 235603 (2009)
 • S. Mahlik, K. Wiśniewski, M. Grinberg, R. Meltzer, Temperature and pressure dependence of the luminescence of Eu2+ doped fluoride crystals BaxSr1-xF2 (x=0, 0.3, 0.5 and 1): experiment and model, J. Phys. Condens. Matter 21, 245601 (2009)
 • Yu. Zorenko, V. Gorbenko, T. Voznyak, T. Zorenko, B. Kukliński, R. Turos- Matysiak, and M. Grinberg, Luminescence Properties of Phosphors Based on Tb3Al5O12 (TbAG) Terbium Aluminum Garnet, Condensed Matter Spectroscopy 106 365-374 (2009), Optika i Spektroskopija 106, 416-426 (2009)
 • S. Mahlik, M. Grinberg, A.A. Kaminskii, M. Bettinelli, P. Boutinaud, Luminescence of Ca(NbO3)2: Pr3+ at ambient and high hydrostatic pressure, J. Lumin. 129, 1219-1224 (2009)
 • Yu. Zorenko , T. Zorenko, V. Vistovskyy, M. Grinberg, and T. Łukasiewicz, Time-Resolved Spectroscopy of intrinsic luminescence of Y3Ga5O12 and (LaLu)3Lu2Ga3O12 single Crystals, Optical Materials 31, 1835 (2009)
 • K. Wisniewski, W. Jadwisieńczak, T. Thomas and M. Spencer, High pressure luminescence studies of europium doped GaN, Journal of Rare Earths 27, 667-670 (2009)
 • B.V. Padlyak, Cz. Koepke, D. Piątkowski, K. Wiśniewski, B. Kukliński, Excited state absorption and up-conversion luminescence of Ho3+ centres in 3CaO–Ga2O3–3GeO2 glass, Journal of Non-Crystalline Solids 355, 1338-1341 (2009)
 • D. Piatkowski, K. Wisniewski, Cz. Koepke, M. Naftaly, Excited state absorption spectroscopy of Nd3+ activated fluoroaluminate glass – experiment and simulation, Optical Materials 31, 541-47 (2009)
 • Cz. Koepke. K. Wisniewski, D. Piatkowski, M. Malinowski, Competition between two types of anti-Stokes emission in Ho3+ -activated ZBLAN glass, Journal of Physics: Condensed Matter 21, 035113 (2009)
 • D. Piatkowski, K. Wisniewski, M. Rozanski, Cz. Koepke, Excited State Spectroscopy of ZBLAN:Er3+ Glass – Experiment and Simulation, Physics Precedia 2, 365-372 (2009)
 • M. Grinberg, High Pressure Study of Localized States Related to Lanthanide Ions in Solids, ECS Transactions 25, 3-12, (2009)
 • S. Mahlik, M. Grinberg, E. Cavalli, M. Bettinelli, P. Boutinaud, High pressure luminescence of YVO4: Pr3+, Physics Procedia, 2, 577-585, (2009)
 • W. M. Jadwisieńczak, S. Ramadan, T. Thomas, M. G. Spencer, N. Y.Garces, E. R. Glaser, K. Wisniewski, Luminescence and Excitation Mechanisms of Eu-doped GaN Phosphor, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 1111 (2009)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Photophysical properties and thermochromic shifts of electronic spectra of Nile Red in selected solvents. Excited states dipole moments, Chemical Physics  359, 58-64 (2009)

2008

 • R. Turos–Matysiak, W. Gryk, M. Grinberg, Y. S. Lin and R. S. Liu, High pressure photoluminescence of Ce3+ doped (Y1.725 Tb0.575 Ce0.05Gd0.65)Al5O12, Optical Materials, 30, 722-725 (2008)
 • M. Zalewska, S. Mahlik, B. Kukliński, M. Grinberg, A.M. Kłonkowski, Tb3+ ions in presence of ZnS:Mn2+ nanocrystals incorporated into silica. Tb3+ and Mn2+ luminescence kinetics, Optical Materials 30, 719-721 (2008)
 • S. Mahlik, M. Zalewska, M. Grinberg , A.M. Kłonkowski, M. Godlewski, Luminescence kinetics in the silica gel doped with Tb3+ ions and ZnS:Mn2+ nanocrystals, J. Lumin. 128, 921–923 (2008)
 • S. Mahlik, B. Kukliński, Y.M. Yen, R.S. Meltzer and M. Grinberg, Pressure and Temperature Dependence of the Emission in BaF2: Eu and SrF2: Eu, J. Lumin 128, 715–717 (2008)
 • M. Grinberg, S. Mahlik, Impurity trapped excitons: experimental evidences and theoretical concept, J. Noncryst. Solids. 354, 4163-4169 (2008)
 • V. Aleksev, I. Golub, M. Grinberg, B. Grinyov, A. Kornylo, A. Mleshko, L. Trefilova and V. Yakovlev, Resonant interaction of defects in irradiated CsI(Tl) crystals, Optical Materials 30, 711-713 (2008)
 • D. Piątkowski, K. Wiśniewski, Cz. Koepke, R. Piramidowicz, M. Klimczak, M. Malinowski, Initial state-resolved excited state absorption spectroscopy of ZBLAN:Ho3+, Applied Physics B 93 809-816 (2008)
 • D. Piątkowski, K. Wiśniewski, M. Różański, Cz. Koepke, M. Kaczkan, M. Klimczak, R. Piramidowicz, M. Malinowski, Excited state absorption spectroscopy of ZBLAN:Ho3+ glass – experiment and simulation, Journal of Physics: Condensed Matter. 20 155201-11 (2008)
 • S. Yatsuneko, M. Godlewski, E. Guziewicz, M. Zalewska, A. Klonowski, M. Grinberg, P. J. Klar, W. Heimbrodt, Enhanced energy pumping to Tb3+ ions In manganese-doped ZnS nanoparticles, 451, 206-208 (2008)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Temperature influence on dual fluorescence of 4-(dimethylamino) benzaldehyde in 1,2-dichloroethane and ethyl acetate, Chemical Physics Letters 455, 52-54 (2008)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Estimation of ground- and excited-state dipole moments of Nile Red dye from solvatochromic effect on absorption and fluorescence spectra, Chemical Physics Letters 46, 410-412 (2008)

2007

 • R. Turos-Matysiak, H. Zheng, J.W. Wang, W.M. Yen, R.S. Meltzer, T. Łukasiewicz, M. Świrkowicz, M. Grinberg, Pressure Dependence of the 3P 0®3H4 and 1D2®3H4 Emission in Pr3+:YAG, J. Lumin. 122-123, 322-324 (2007)
 • R. Turos-Matysiak, M. Grinberg, .W. Wang, W. M. Yen and R. S. Meltzer, Luminescence of BAM under High Pressure: the Eu2+ Sites, J. Lumin. 122-123, 107-109 (2007)
 • M. Grinberg, A. Suchocki, Pressure induced changes of the energetic structure of the 3d3+ ions in solid matrices, J. Lumin. 125, 97-103 (2007)
 • A. Suchocki, S. W. Biernacki, M. Grinberg, Nephelauxetic effect in high-pressure luminescence of transition-metal ion dopands, J. Lumin. 125, 266-270 (2007)
 • Yu . Zorenko, A. Voloshynovskii, V. Vistovskii, M. Grinberg, A. Kornyło, T. Łukasiewicz, M. Świrkowicz, UV Luminescence of the (LaLu)5Ga3O12 crystals, Phys. Stat. Sol. B 244, 3271-3278 (2007)
 • Yu. Zorenko, V. Gorbenko, R. Turos-Matysiak, M. Grinberg, B. Kuklinski, High-Pressure Luminescence Spectroscopy of EuAl2O4 Phosphor, Radiation Measuremnts, 42,652-656 (2007)
 • R. Turos–Matysiak, W. Gryk, M. Grinberg, Y. S. Lin and R. S. Liu, Ce3+ energy transfer in Tb3+ Y3‑x‑yTbyGdxAl5O12 ( x = 0.65, y = 0.575) doped with Ce3+, Radiation Measuremnts 42, 755-758 (2007)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Excited state dipole moments of 4- (dimethylamino)benzaldehyde, Chemical Physics Letters,448 92007) 208-212
 • M. Grinberg, W. Gryk, Pressure Effect on Luminescence of Insulating Crystals Doped with Rare Earth Ions. Evidence for Trapped Exciton In Pr3+ Doped LiNbO3 and LiTaO3, Reviews on Advanced Materials Science, 14, 17-23 (2007)
 • A. Kawski, P. Bojarski, Photoselection of luminescent molecules in isotropic and anisotropic media by multiphoton excitation. Electronic transition moment directions, A. J. Spectroscopy 11, 67-94 (2007)

2006

 • Y. R. Shen, M. Grinberg, J. Barzowska, K. L. Bray, J. Hanuza, P. J. Dereń, The effect of pressure on luminescence properties of Cr+3 ions in LiSc(M04)2 crystals – Part I: Pressuredependent emission lineshape, Journal of Luminescence 116, 1-14 (2006)
 • M. Grinberg Marek, M. F. Joubert, C. Dujardin, L. Grosvalet, C. Pedrini, W. Gryk, High pressure photoluminescence study of cerium-doped Lu2SiO5, Optical Materials 28, 115-118 (2006)
 • A. Kubicki Aleksander,P. Bojarski Piotr, M. Grinberg, M. Sadownik, B. Kukliński, Time-resolved streak camera system with solid state laser and optical parametric generator in different spectroscopic applications, Optics Communications 263, 275-280 (2006)
 • M. Grinberg, High pressure spectroscopy of rare earth ions doped crystals-new results, Optical Materials 28, 26-34 (2006)
 • M. Grinberg, C. Dujardin, M-F Joubert, W. Ryba-Romanowski, M. Malonowski, W. Gryk, Pressure effect on luminescence dynamics in Pr+3 -doped LiNbO3 and LiTaO3 crystals, Journal of Physics: Condensed Matter 18, 117-125 (2006)
 • Yu. Zorenko, B. Kukliński, M. Grinberg, M. Pashkovsky, A. Voloshinovskii, The luminescence of CaWO4:Bi single crystals, Journal of Luminescence 116, 43-51 (2006)
 • R. Turos-Matysiak,  M. Grinberg, Y. S. Lin, R. S. Liu, W. Gryk, Tb3+ – Ce3+ energy transfer in Ce3+ -doped Y3-xTbxGd0.65Al5O12, Journal of Physics: Condensed Matter 18, 10531-1054 (2006)
 • J. W. Wang, R. Turos-Matysiak, M. Grinberg, Y. M. Yen, Meltzer R. S., Mixing of the f2(So) and 4f5d states of Pr3+ in BaSO4 under high pressure, Journal of Luminescence 119-120, 473-477 (2006)
 • Wells Jon-Paul R., M. Grinberg, Wynne Klaas, Han T. P. J., Femtosecond pump-probe measurements of non-radiative relaxation in LiAlO2:V3+, Journal Physic Condens Matter 18, 3967-3974 (2006)
 • D. Dyl, M. Grinberg, K. Wiśniewski, M. Malinowski, Cz. Koepke, Evidence for existence of the trapped excition states in Pr3+ -doped LiNbO3 crystal, Optical Materials 28, 137-142 (2006)
 • M. Grinberg, T. Łukasiewicz, M. Świrydowicz, A. Kornyło, Photoluminescence of annealed LLGG:Cr3+crystals under high pressure, Journal of Non-Crystalline Solids 352, 4174-4178  (2006)
 • M. Grinberg, D. Galanciak, W. Gryk, L. Macalik, M. Mączka, High pressure spectroscopy of Pr3+ doped KLa(MoO4)2 crystal, Optica Applicata XXXVI, 443-450 (2006)
 • Shen Y. R., M. Grinberg, Yen Y. M., Meltzer R. S., Busch M, Gatch D. B., Pressure dependence of the impurity-trapped excition in BaF2:Eu and BaxSr1-xF2:Eu, Physical Review B 74, 195117-11 (2006)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Dipole moment of aniline in the excited S1 state from thermochromic effect on electronic spectra, Chemical Physics Letters 419, 309-312  (2006)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Excited state dipole moments of N,N‑dimethylaniline from thermochromic effect on electronic absorption and fluorescence spectra, Chemical Physics 320, 188-192  (2006)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Dipole moment of benzonitrile in its excited S1 state from thermochromic shifts of fluorescence spectra, Chemical Physics Letters 419, 309-312 (2006)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Electronically excited dipole moment of 4‑aminobenzonitrile from thermochromic absoption and fluorescence measurements, Chemical Physics Letters 425, 257-261 (2006)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Excited S1state dipole moments of nitrobenzene and p-nitroaniline from thermochromic effect on electronic absorption spectra, Chemical Physics 330, 307-312 (2006)
 • B. Padlyak, B. Kukliński, O. Vlokh, K. Fabisiak, K. Sagoo, Optical spectroscopy of the Er-doped glasses with 3CaO-Ga2O3-3GeO2 composition, Optical Materials 28, 157-161 (2006)
 • B. Padlyak, B. Kukliński, O. Vlokh, K. Sagoo, Spectroscopy of Mn-Doped Glasses of CaO‑Ga2O3‑GeO2 System, Ukr. J. Phys.Opt. vol.7, no. 1, 1-10 (2006)

2005

 • D. Dyl, M. Grinberg, M. Malinowski, W. Gryk, High pressure photoluminescsnce study of Pr3+ doped LiNbO3 crystal, Physic State Solid C2, no. 1, 188-191 (2005)
 • M. Grinberg, B. Kukliński, T. Łukasiewicz, M. Świrydowicz, A. Kornyło, High pressure investigation of the LLGG:Cr crystals after heat treatment, Physic State C2, no. 1, 180-183 (2005)
 • M. Grinberg, S. Kobyakov, A. Suchocki, G. Boulon, A. Brenier, D. Galanciak, W. Gryk, Influence of high pressure on the luminescence transition of Mn4+ – doped gadolinum gallium garnet, Journal Physic Condens Matter 17, 7185-7197 (2005)
 • D. Dyl, W. Ryba-Romanowski, M. Grinberg, W. Gryk, Spectral properties of LiTaO3:Pr3+ under high hydrostatic pressure, Journal Physic Condens. Matter 17, 5381-5395 (2005)

2004

 • M. Grinberg, J. Barzowska, Y. R. Shen, R.S. Meltzer, K. L. Bray, Pressure dependence of electron-phonon coupling in Ce3+-doped Gd3Sc2Al3O12 garnet crystals, Physical Review B 69, 205101(5) (2004)
 • M. Grinberg, J. Barzowska, W. Gryk, Influence of high hydrostatic pressure on energetic structure and electron-lattice coupling of transition metal and rare earth related centers in solids, Semiconductors Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics 7, 180-184 (2004)
 • Yu. Zorenko, R.M. Turchak, M. Grinberg, W. Gryk, Luminescent spectroscopy of Eu2+ centers in CsBr:Eu monocrystals, Journal of Luminescence 106, 313-320 (2004)
 • M. Grinberg, B. Kukliński, T. Łukasiewicz, M. Świrydowicz, A. Kornyło, Photoluminescence of LLGG:Cr3+ crystals under high pressure, Radiation Measurements 38, 579-584 (2004)
 • B. Kukliński, M. Grinberg, M. Malinowski, W. Gryk, High pressure spectroscopy of Pr3+ in LiNbO3, Journals of Alloys and Comp. 380, 230-234 (2004)
 • B. Kukliński, M. Grinberg, A. Jankowska-Frydel, N. Krutiak, Z. Moroz, M. Pashowsky, A. Kornyło, Spectroscopic properties of ZnWO4 single crystal doped with Fe and Li impurities, Radiation Measurements 38, 707-710 (2004)
 • M. Grinberg, New spectroscopic approaches to energetic structure and electron-lattice coupling of transition metal and rare earth ions related centers in solids, Transworld Research Network 37/661, 975-994 (2004)
 • B. Padlyak, B. Kukliński, Nature of Intrinsic Luminescence in the Glasses of CaO-Ga2O3-GeO2 System, Radiation Measurements 38, 593-597 (2004)
 • A. Kawski, P. Bojarski, The inertial effect on the rotational fluorescence depolarization in liquids, Asian Journal Spektroskopy 7, 97-123 (2004)
 • A. Kawski, P. Bojarski, Z. Kojro, Effective volumes DPS and POPOP in cyclohexane and ethanol determined from rotational fluorescence depolarization, Asian Journal of Spectroscopy 8 49-53 (2004)

2003

 • J. Barzowska, M. Grinberg, Taiju Tsuboi, High Pressure Spectroscopy of Ce Doped YAG Crystal, Radiation Effects & Defects in Solids 158, 39-47 (2003)
 • M. Grinberg, J. Barzowska, Y. R. Shen, K.L. Bray, P. Dereń, J. Hanuza, High-pressure spectroscopy characterisation of LiSc(WO4)2 crystals doped with trivalent chromium, Journal of Luminescence 102-103, 699-704 (2003)
 • M. Grinberg, A. Sikorska, A. Śliwinski, J. Barzowska, Y.R. Shen; S.B. Ubizskii; S.S. Melnyk, Photoacoustic and optical spectroscopy studies of luminescenct Cr3+ and Cr4+ centers in yttrium aluminium garnet, Physical Review B 67, 045113-9 (2003)
 • M. Grinberg, J. Barzowska, Y. R. Shen, K. L. Bray, J. Hanuza, P. J. Dereń, The effect of pressure on luminescence properties of Cr+3 ions in LiSc(MO4)2 crystals – Part II: Pressure- and temperature-dependent luminescence kinetics, Journal of Luminescence 2006r. nr: 116 strony: 15-27
 • M. Grinberg, A. Sikorska, A. Śliwiński, Nonradiative processes in transition ions in crystals, Review of Scientific Instruments 74, 312-315 (2003)
 • M. Grinberg, B. Kukliński, K. Wiśniewski, Cz. Koepke, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski, M. Świrkowicz, A. Suchocki, Spectroskopy of the LLGG crystals doped with chromium, J. Optical Society of America B 20/3, 577-584 (2003)
 • M. Grinberg, B. Kukliński, Y. R. Shen, K.L. Bray, W. Gryk, High pressure spectroscopy of Ti doped Al2O3 and YAlO3 host crystals, Radiation Efefects & Defects in Solids 158 141-149 (2003)
 • M. Grinberg, A. Sikorska, A. Śliwiński, Photoacoustic and optical absorption spectra in strong luminescent crystals; bulk-surface states deexcitation model, Physical Review B 67, 045114-8 (2003)
 • B. Padlyak, M. Grinberg, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski, M. Świrkowicz, EPR spectroscopy of Cr3+ centers in LLGG:Cr single crystals, Journal of Alloys and Compounds 361, 6-12 (2003)
 • M. Grinberg, Yu.K. Gorelenko, L.P. Romaka, Y.V. Stadnyk, A. Jankowska-Frydel, B.V. Padlyak, Magnetic ordering in the ZrNi1-xCrxSn compound, nr: strony: (2003)
 • M. Grinberg, B. Kukliński, K. Wiśniewski, Cz. Koepke, T. Łukasiewicz, J. Kisielewski, M. Świrkowicz, A. Suchocki, Spectroskopy of lanthanum lutetium gallium garnet crystals doped with chromium, Optical Society of America 20, 577-584 (2003)
 • M. Grinberg, A. Sikorska, A. Śliwiński, Photoacoustic signal in strongly luminescent crystals: Bulk-surface states deexcitation model, Physical Review B 67, 045114-1 (2003)
 • B. Kukliński, L.M. Babkov, J. Baran, N.A. Davydova, S.V. Trukhachev, Vibrational spectra and structure model of 2-biphenylmethanol molecule, Journal of Molecular Structure 661-662, 41-48 (2003)
 • A. Kawski, P. Bojarski, B. Kukliński, Emission Anisotropy of p-Cyano-N,N-Dialkylanilines in Poly(vinyl alcohol) Film, Z. Naturforsch. 58a, 194-196 (2003)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Thermochromic Excited-State Dipole Moment Measurements of p-Cyano-N,N-diethylaniline in Ethyl Acetate, Zeitschrift fur Naturforschung A 58a, 118-120 (2003)
 • P. Bojarski, B. Kukliński, L. Kułak, H. Grajek, G. Żukowska, A. Kamińska, C. Bojarski, Excitation energy transport and trapping in concentrated solid solutions of flavomononucleotide, Biochimica et Biophysica Acta 1619, 201-208 (2003)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Influuence of the Irradiiation Time on the Absorption and Emission Spectra of p- Cyano- N, N-Dialkylanilines in Polar Solvents, Z. Naturforsch 58a, 411-418 (2003)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Excited state dipole moment of N, N – dimethylaniline from thermochronic effect on electronic absorption and fluorescence spectra, nr: strony:

2002

 • J. Barzowska, M. Grinberg, Y.R. Shen, K.L. Bray , B. Padlyak, P. Buchynski, High Pressure luminescence of Cr3+ doped (CaO-Ga2O3-GeO2) glass, Physical Review B 65, 064203-1 (2002)
 • J. Barzowska, M. Grinberg, B. Kukliński, Y. R. Shen, K. L. Bray, P. P. Buchynski, B. V. Padlyak, High Pressure Luminescence of Cr-Related Centers in (3CaO-Ga2O3-3GeO2) Glasses, Hydrologia 22, 47-52 (2002)
 • M. Grinberg, Spectroscopic characterization of disordered materials doped with chromium, Optical Materials 19, 37-45 (2002)
 • M. Grinberg, A. Durygin, P. Kaczor, A. Kamińska, A. Suchocki, Low temperature, high pressure spectroscopy of lanthanum lutetium gallium garnet crystals doped with Cr3+ and Nd3+, Physical Review B 65, 104106-1 (2002)
 • M. Grinberg, Taiju Tsuboi, M. Berkowski, S.M. Kaczmarek, Jahn-Teller effect in Co doped SrLaGaO7, Journal of Alloys and Compounds 341, 170-173 (2002)
 • M. Grinberg, T. Tsuboi, M. Grinberg, S.M. Kaczmarek, Site symmetries of Cu2+ ions in LiNbO3 crystals, Alloys and Compounds 341, 333-337 (2002)
 • M. Grinberg, K. Wiśniewski, Cz. Koepke, Excited state spectroscopy of chromium ions in various valence states in glasses, Applied Acoustics 341, 19-27 (2002)
 • M. Grinberg, A. Suchocki, A. Kamińska, K.L. Bray, Bray High pressure spectroscopy of disorderedcrystals and glasses doped with chromium, Molecular Physics Reports 36, 73-78 (2002)
 • M. Grinberg, K.L. Bray, A. Kamińska, A. Suchocki, High pressure spectroscopy of disordered crystals and glasses doped with chromium, Molecular Physics Reports 36, 73-78 (2002)
 • A. Kawski, P. Bojarski, B. Kukliński, Excitation Wavelength Dependence of ACRYLODAN Fluorescence Spectra in Some Polar Solvents, Zeischrift fur Naturforschung 57a, 94-97 (2002)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Thermochromic Absorption, Fluorescence Band Shifts and Dipole Moments of BADAN and ACRYLODAN, Zeischrift fur Naturforschung 57a, 716-722 (2002)
 • A. Kawski, On the Estimation of Excited-State Dipole Moments from Solvatochromic Shifts of Absorption and Fluorescence Spectra, Zeischrift fur Naturforschung 57a, 255-262 (2002)

2001

 • M. Grinberg, J. Barzowska, Y.R. Shen, K.L. Bray, Crystal field model of three domi-nating Cr3+ centers in LiTaO3 crystals, Radiation Effects & Defects in Solids 155, 247-251 (2001)
 • M. Grinberg, J. Barzowska, Y.R. Shen, K.L. Bray, Inhomogeneous broadening of Cr3+ luminescence in LiTaO3, Phys. Rev. B 63, 214104-15 (2001)
 • M. Grinberg, K. Holliday, Lifetime distribution and non-radiative processes in chromium doped aluminosilicate glasses, Radiation Effects & Defects in Solids 156, 347-352 (2001)
 • M. Grinberg, K. Holliday, Luminescence kinetics and emission lifetime distribution of Cr3+-doped aluminosilicate glass, Journal of Luminescence 92, 277-286 (2001)
 • M. Grinberg, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, Taiju Tsuboi, The Jahn-Teller Effect in the SrLaGa3O7 : Co2+ system, Journal Physic Condens Matter 13, 743-752 (2001)
 • M. Grinberg, Cz. Koepke, K. Wiśniewski, A. Majchrowski and T.P.J. Han, Excited state absorption in chromium doped Li2B4O7 glass, Journal Physic Condens. Matter 13, 2701-2716 (2001)
 • M. Grinberg, B. Kukliński, T. Nowosielski, A. Jankowska-Frydel, The influence of the heat treatment on luminescence and EPR spectra of mixed NaxK1-xCl single cristal, Radiation Measurements 33, 773-777 (2001)
 • M. Kulesza-Grus, J. Bohdanowicz, K. Zawada, A. Jankowska-Frydel,  Chemical vapor deposition of diamond films in hot filament reactor, Crystal Research Techn. 36, 961-970 (2001)
 • A. Kawski, B. Kukliński, P. Bojarski, Ground and Excited State Dipole Moments of BADAN and ACRYLODAN Determined from Solvatochromic Shifts of Absorption and Fluorescence Spectra, Zeischrift fur Naturforschung 56a, 407-411 (2001)

PATENTY / ZGŁOSZENIA PATENTOWE

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Imię i nazwisko Nazwa nagrody Przyznający Rok
       
       
       

WSPÓŁPRACA NAUKOWA