fbpx Wymagane dokumenty | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 maja 2022 roku, 13:53

 

Tryb składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022

Czynności studenta inicjujące proces dyplomowania

Do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia student składa pracę dyplomową (wzór strony tytułowej praca jednoautorska, wzór strony tytułowej-praca wieloautorska) przesyłając pocztą elektroniczną (TYLKO z adresu studenckiego:  @studms.ug.edu.pl) wszystkie niżej wymienione pliki (tytuł maila wg wzoru symbolkierunkustopieńtryb_nazwiskoimięstudenta_nralbumu) na adresy poczty elektronicznej (adresy zostaną podane w maju) :

Informatyki (Informatyka):

Matematyki (Matematyka, Modelowanie matematyczne i analiza danych):

Fizyki Doświadczanej (Fizyka, Fizyka medyczna, BJOR):

Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (Bioinformatyka):

oraz pracownika dziekanatu opiekującego się kierunkiem studenta https://mfi.ug.edu.pl/wydzial_mfi/dziekanat .

 

PRACA ZOSTANIE UZNANA ZA ZŁOŻONĄ TYLKO WTEDY, GDY PLIKI WYSŁANE BĘDĄ NA WW. ADRESY W JEDNYM MAILU

Przesłanie pracy dyplomowej dołączonym oświadczeniem zawierającym datę złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis studenta jest równoznaczne ze złożeniem przez studenta pisemnego oświadczenia dołączanego do pracy.

 

Dla prac pisanych w WORD (lub za pomocą innych edytorów tekstu) poniższych plików: UWAGA: pojedyncze pliki nie mogą być większe niż 20MB!

- pracę dyplomową (w formacie pdf oraz doc),

- oświadczenie (w formacie pdf) dot. praw autorskich i dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych (wzory poniżej). Oświadczenia muszą element pracy dyplomowej- jeden plik pdf. praca + oświadczenie.

- opis pracy XML (wygenerowany z Portalu Studenta),

 

Dla prac pisanych w LaTex  poniższych plików:UWAGA: pojedyńcze pliki nie mogą być większe niż 20MB!

- pracę dyplomową (w formacie pdf oraz Tex)

- oświadczenia (w formacie pdf) dot. praw autorskich, lub oświadczenia dot. praw autorskich (PRACA WIELOAUTORSKA) oraz oświadczenia dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych (wzory poniżej). Oświadczenia muszą element pracy dyplomowej- jeden plik pdf. praca + oświadczenie.

- opis pracy XML ( wygenerowany z Portalu Studenta)

 

Jeśli częścią pracy dyplomowej jest kod źródłowy programu, należy przesłać go w skompresowanym folderze zip. wraz z ww. plikami (przykładowa nazwa pliku: INF1S_kowalskijan_1111111_kod źródłowy).

Dodatkowo w e-mail należy zamieścić informację, że plik pracy (pdf) oraz kod źródłowy (zip.) stanowią całość pracy.

 

Prace wieloautorskie

Studenci, którzy chcą przedstawić wspólną pracę powinni złożyć w dziekanacie podanie (jedno na zespół) zawierające:

 1. tytuł pracy,
 2. nazwisko promotora,
 3. skład zespołu,
 4. określenie indywidualnego wkładu w pracę każdego z członków zespołu (tematyczne).

Podanie musi być poświadczone przez promotora.

Informacja o wkładzie każdego z autorów musi się także znaleźć w pracy.

Każdy z członków zespołu wysyłając  pliki pocztą elektroniczną, zamieszcza w treści maila informację, że praca pisana jest wraz z: (imiona, nazwiska i numery indeksów współautorów pracy).

Strona tytułowa u każdego z członków zespołu musi zawierać informację: Autor: imię i nazwisko, Współautorzy: imiona i nazwiska. Na końcu pracy należy dołączyć informację o wkładzie w pracę każdego z członków zespołu w zakresie tematyki. 

Wzory oświadczeń:

oświadczenie dot. praw autorskich (praca indywidualna- zał. 1) i dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych

oświadczenie dot. praw autorskich (praca zbiorowa- po uzyskaniu zgody Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia - plik z pracą musi zawierać wyszczególniony wkład każdego z członków zespołu- zał. 2) i dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych

 

ZALECAMY SKOMPRESOWANIE WSZYSTKICH PLIKÓW W FOLDER ZIP.                                 

Wszystkie pliki muszą mieć nazwę wg wzoru:

SymbolKierunkuStopieńTryb_nazwiskoimięstudenta_nralbumu

 

Przykładowy komplet plików wysłany przez studenta:

INF1S_kowalskijan_111111.pdf

INF1S_kowalskijan_111111_oświadczenia.pdf

INF1S_kowalskijan_111111.xml


Tabela wzorów dla części nazwy >SymbolKierunkuStopieńTryb<:

INF1SO         – Informatyka I stopnia stacjonarne ogólnoakademicka

INF1SP         – Informatyka I stopnia stacjonarne praktyczna

INF1NS         – Informatyka I stopnia niestacjonarne

INF2S           – Informatyka II stopnia stacjonarne

INF2NS         – Informatyka II stopnia niestacjonarne

BIN1S           – Bionformatyka I stopnia stacjonarne

BOR1S         – Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna I stopnia stacjonarne

FIZ1S           – Fizyka I stopnia stacjonarne

FIZ2S           – Fizyka II stopnia stacjonarne

FMA1S        – Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne

FMA2S        – Fizyka medyczna II stopnia stacjonarne

MAT1S        – Matematyka I stopnia stacjonarne

MAT2S        – Matematyka II stopnia stacjonarne

MMA1S       – Modelowanie matematyczne i analiza danych I stopnia stacjonarne

 

Student sporządza opis pracy dyplomowej w formacie pliku XML, za pośrednictwem Portalu Studenta, uzupełniając informacje w następujących polach:

1) nazwa uczelni;

2) wydział;

3) kierunek, specjalność, specjalizacja;

4) dziedzina pracy dyplomowej (kody Erasmus ECTS);

5) nazwisko i imię oraz numer albumu autora pracy dyplomowej,

6) nazwisko i imię promotora;

7) nazwisko i imię osoby prowadzącej seminarium dyplomowe;

8) tytuł pracy dyplomowej i rok jej napisania;

9) rodzaj pracy dyplomowej (magisterska, licencjacka);

10) forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne);

11) data złożenia pracy dyplomowej;

12) streszczenie pracy dyplomowej (200-400 słów);

13) słowa kluczowe pracy dyplomowej (5-15 słów);

14) spis treści pracy dyplomowej.

W momencie złożenia pracy dyplomowej student dokonuje opłaty za dyplom - 60 zł na konto studenckie (opłata nie obowiązuje studentów, którzy podpisali umowę od roku akademickiego 2019/2020). Brak opłaty  spowoduje niedopuszczenie do egzaminu dyplomowego. 


 

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w  terminie

Dziekan na podstawie §39 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w przypadkach:

 1. długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
 2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przyjmowania podań w dziekanacie w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych
 Podanie powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej.

 

 

Poniższa instrukcja nie obowiązuje do odwołania!
Studenci ostatniego roku studiów powinni dopełnić następujących formalności (na podstawie Zarządzenia Rektora UG 70/R/15):

 

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI związanych ze zgłoszeniem pracy dyplomowej przed wyznaczeniem terminu egzaminu dyplomowego:

1.Student przekazuje pracę dyplomową wraz z archiwum na płycie CD/DVD promotorowi.
2.Promotor po weryfikacji wydruku z plikiem PDF potwierdza ich zgodność podpisem na płycie CD/DVD.
3.Promotor przeprowadza badanie pracy dyplomowej za pomocą JSA, zgodnie z zasadami działania systemu.
4.Wydrukowaną i podpisaną wersję raportu z badania pracy dyplomowej w JSA promotor przynosi na egzamin dyplomowy wraz z oceną pracy dyplomowej (INFORMATYKA I STOPIEŃ- promotor dokumenty składa w sekretariacie Instytutu).

5.Recenzent dostarcza opinię pracy dyplomowej na egzamin dyplomowy (INFORMATYKA I STOPIEŃ- recenzent dokumenty składa w sekretariacie Instytutu).

 

I. W sekretariacie danego kierunku złożyć wydrukowane 2 egzemplarze pracy licencjackiej (przy pracach grupowych nie powielamy ilości prac: np. grupa 4-osobowa składa łącznie 2 egzemplarze) wraz z  wklejoną w pracę wersją elektroniczną na płycie CD/DVD.


Należy pamiętać o obowiązkowym załączeniu:

1. oświadczenia dot. praw autorskich, lub

2. oświadczenia dot. praw autorskich (PRACA WIELOAUTORSKA) oraz

3. oświadczenia dot. udostępnienia pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych  - wpięte na stałe do każdego egzemplarza pracy.

II. W Dziekanacie złożyć: (BEZ KOMPLETU DOKUMENTÓW NIE BĘDZIE WYZNACZANY TERMIN EGZAMINU)

 1. egzemplarz pracy licencjackiej w wersji papierowej (drukowany dwustronnie zszyty zszywaczem w górnym lewym rogu- TYLKO TAK PRZYGOTOWANA PRACA BĘDZIE PRZYJĘTA W DZIEKANACIE) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD)
 2. potwierdzenie wpłaty za dyplom - 60 zł (obowiązuje tylko studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020)
 3. wykaz osiągnięć uzyskanych na UG poświadczonych przez opiekunów (np. dyplomy, członkostwo w kołach naukowych, w samorządzie studentów, parlamencie) - jeśli dotyczy,
 4. wypełnioną kartę obiegową.

Płyta CD/DVD:

 • musi być opisana: numer indeksu, imię i nazwisko studenta, podpis opiekuna pracy. Złożony podpis promotora świadczy o sprawdzeniu zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną.
 • Płytę należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy składanego w Dziekanacie.
 • Pliki na płycie należy nazwać: nazwisko i imię_numer albumu

 Dla prac pisanych w WORD należy nagrać 3 poniższe pliki:

             - XML ( wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF,
             - DOC, DOCX lub ODT.

 Dla prac pisanych w LaTex należy nagrać 3 poniższe pliki:

             - XML (wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF,                                 
             - Tex.

Dodatkowo można złożyć

Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (zawierające temat w języku polskim oraz w języku obcym - zaakceptowany przez promotora). Prosimy o pisanie tematów prac w języku obcym drukowanymi literami.

Osoba występująca z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym zobowiązana jest dostarczyć poświadczone tłumaczenie przedmiotów w przypadku, kiedy część studiów była realizowana na innej uczelni oraz tłumaczenie osiągnięć jeśli były podane do suplementu.

 


Prace wieloautorskie

Studenci, którzy chcą przedstawić wspólną pracę powinni złożyć w dziekanacie podanie (jedno na zespół) zawierające:

 1. tytuł pracy,
 2. nazwisko promotora,
 3. skład zespołu,
 4. określenie indywidualnego wkładu w pracę każdego z członków zespołu (nie chodzi tutaj o określenie procentowe).

Podanie powinno być poświadczone przez promotora.

Informacja o wkładzie każdego z autorów musi się także znaleźć w pracy.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w  terminie

Dziekan na podstawie §39 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:

 1. długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
 2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Termin przyjmowania podań w dziekanacie w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych
 

Podanie powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej.