Stypendium MENiSzW i nagroda Rektora | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 września 2018 roku, 12:37

Termin składania wniosków:

- o stypendium MNiSzW:   14 września 2018- w Dziekanacie Wydziału            patrz tutaj  informacje szczegółowe       

 

- o nagrodę Rektora:   30 września 2018- w Dziekanacie Wydziału     patrz tutaj informacje szczegółowe

 

- stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego: 30 września 2018- w Dziekanacie Wydziału    patrz tutaj informacje szczegółowe

 

 

UWAGA: dotyczy stypendium MNiSzW:

Z dniem 1 lipca 2015r zmieniają się przepisy dotyczące warunków i trybu przyznawania stypendium Ministra.

Znowelizowane przeprisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzają modyfikację zasad przyznawania stypendium oraz trybu składania wniosków.

Dotychczasowe przepisy umożliwiały przyznanie stypendium zarówno na podstawie wybitnych osiągnięć jak i średniej ocen. Nowe przepisy wprowadzają warunek posiadania wybitnych osiągnięć naukowych związanych ze studiami, nie będą brane pod uwagę punkty za wysoką średnią ocen.

Do wybitnych osiągnięć naukowych zalicza się min.

- autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych lub książkach,

- autorstwo lub współautorstwo wynalazku,

- udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez Uczelnię,

- nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym itp.

Stypendium Ministra może otrzymać jedynie 5% najlepszych studentów danego kierunku.

Wniosek powinien zawierać załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta.