Stypendium MENiSzW i nagroda Rektora | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

wtorek, 21 lipca 2015 roku, 12:27

Termin składania wniosków:

W dziekanacie Wydziału MFiI:

- o stypendium MNiSzW                                           do 03.09.2015r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STUDENTOWI STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

- o nagrodę Rektora                                                  do 20.08.2015r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

 

W Urzędzie Miasta:

- o stypendium Prezydenta Miasta Gdańska              do 05.10.2015r.

- o stypendium Prezydenta Miasta Sopotu                 do 05.10.2015r.

- o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdyni     do 05.10.2015r.

 

Stypendium Marszałka Woj. Pomorskiego               do 05.10.2015r.

(zmiana w regulaminie przyznawania stypendium marszałka- informacja dostepna po 30 lipca br na stronie pomorskie.eu- ogłoszenia i komunikaty)

 

UWAGA: dotyczy stypendium MNiSzW:

Z dniem 1 lipca 2015r zmieniają się przepisy dotyczące warunków i trybu przyznawania stypendium Ministra.

Znowelizowane przeprisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzają modyfikację zasad przyznawania stypendium oraz trybu składania wniosków.

Dotychczasowe przepisy umożliwiały przyznanie stypendium zarówno na podstawie wybitnych osiągnięć jak i średniej ocen. Nowe przepisy wprowadzają warunek posiadania wybitnych osiągnięć naukowych związanych ze studiami, nie będą brane pod uwagę punkty za wysoką średnią ocen.

Do wybitnych osiągnięć naukowych zalicza się min.

- autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych lub książkach,

- autorstwo lub współautorstwo wynalazku,

- udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez Uczelnię,

- nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym itp.

Stypendium Ministra może otrzymać jedynie 5% najlepszych studentów danego kierunku.

Wniosek powinien zawierać załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta.