Stypendium MENiSzW i nagroda Rektora | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

środa, 4 października 2017 roku, 13:11

Termin składania wniosków:

- o stypendium MNiSzW                                         patrz tutaj         

 

- o nagrodę Rektora                                                patrz tutaj

 

- stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego    patrz tutaj

 

- stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego  patrz tutaj

 

UWAGA: dotyczy stypendium MNiSzW:

Z dniem 1 lipca 2015r zmieniają się przepisy dotyczące warunków i trybu przyznawania stypendium Ministra.

Znowelizowane przeprisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzają modyfikację zasad przyznawania stypendium oraz trybu składania wniosków.

Dotychczasowe przepisy umożliwiały przyznanie stypendium zarówno na podstawie wybitnych osiągnięć jak i średniej ocen. Nowe przepisy wprowadzają warunek posiadania wybitnych osiągnięć naukowych związanych ze studiami, nie będą brane pod uwagę punkty za wysoką średnią ocen.

Do wybitnych osiągnięć naukowych zalicza się min.

- autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych lub książkach,

- autorstwo lub współautorstwo wynalazku,

- udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez Uczelnię,

- nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym itp.

Stypendium Ministra może otrzymać jedynie 5% najlepszych studentów danego kierunku.

Wniosek powinien zawierać załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta.