fbpx Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Obliczanie dochodu

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 roku, 12:09

OBLICZANIE DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA - INFORMACJE

Członkowie rodziny studenta

Przy ustalaniu wysokości dochodu uwzględnia się dochody uzyskane przez:

 • studenta
 • małżonka studenta
 • będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci pobierające naukę do 26. roku życia
 • będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
 • rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych studenta
 • będące na utrzymaniu rodziców/opiekunów dzieci pobierające naukę do 26. roku życia
 • będące na utrzymaniu rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

  Do składu rodziny nie wlicza się:

 • osób pełnoletnich nieuczących się
 • osób odbywających zasadniczą służbę wojskową
 • krewnych drugiego stopnia, rodziców małżonka studenta.

Obliczanie dochodu - dokumenty

 1. Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosków (o przyznanie pomocy materialnej oraz o przyznanie miejsca w domu studenckim w celu wyliczenia miesięcznego dochodu netto, przypadającego na jednego członka rodziny:
  1. Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (znajduje się na każdym wniosku).
  2. Oświadczenie o źródle dochodów studenta (formularz uniwersytecki nr 1) - "oświadczenie o źródle dochodów studenta" oraz rodziców studenta (wzór oświadczenia nr 2) - "oświadczenie o źródle dochodów rodziców studenta".
  3. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w 2018 roku, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za zasadach ogólnych, wszystkich pełnoletnich członków rodziny:
   • zaświadczenie wydaje urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika
   • zaświadczenie musi zawierać informacje o:
    • wysokości przychodu
    • wysokości dochodu (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należny podatek dochodowy)

     Uwaga! Jeśli Urząd Skarbowy nie wykazuje wysokości składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu na druku zaświadczenia o dochodach - zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za rok 2018 należy pobrać z ZUS lub zakładu pracy

      

    • wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu
    • wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (UWAGA! jeśli brak składek zdrowotnych na zaświadczeniu z US, konieczne zaświadczenie ZUS lub zakładu pracy z ZAPŁACONYMI,  a nie zadeklarowanymi/należnymi składkami) odliczonych od podatku
    • wysokości należnego podatku
   • każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18. rok życia, zobowiązany jest przedłożyć oddzielne zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się)
   • osoby pełnoletnie, które nie posiadają numeru NIP, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające, że nie figurują w ewidencji podatników
   • osoby pełnoletnie, które nie uzyskały dochodów w 2017 roku, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego, stwierdzające ich brak lub potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy
   • nie będą uznawane kopie zeznań podatkowych (np. PIT-28, PIT-36, PIT-37), dołączone do wniosku zamiast stosownego zaświadczenia - zaświadczenie z urzędu skarbowego jest jedynym akceptowanym dokumentem poświadczającym dochody.
  4. Zaświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich innych dochodów, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenia o kwocie pobranych świadczeń w całym roku 2018 lub kopie decyzji przyznających prawo ich otrzymywania.
  5. Zaświadczenie z US członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w 2018 roku, rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
   • oświadczenie ma zawierać informacje o:
   • wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
   • wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
   • wysokości i formie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego (ze stawką procentową)
   • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku
   • do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku w 2018 r., z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne
    w przypadku rozliczania się z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego
   • do oświadczenia należy dołączyć decyzję urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w 2018 r., z którego ustala się dochód
    w przypadku rozliczania się z podatku w formie karty podatkowej (należny podatek jest różnicą między wysokością karty podatkowej, a wysokością składek zapłaconcyh na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonych od podatku) osoby składające wymienione oświadczenie, zobowiązane są złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2018 r., podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub ich braku (zob.: punkt 3).
  6. Pozostałe dokumenty, w tym:
   • zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole lub szkole wyższej rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, które nie przekroczyły 26. roku życia
   • odpis aktu urodzenia (kopia) rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym (do siódmego roku życia)
   • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawiania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku wnioskodawcy lub członków jego rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
   • orzeczenie o niepełnosprawności członka rodziny, bez względu na wiek
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
   • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
   • fakt zawarcia małżeństwa dokumentuje się odpisem skróconym aktu małżeństwa
   • fakt śmierci rodzica studenta należy udokumentować aktem zgonu
   • członkowie rodziny studenta tj. domownicy lub rolnicy nieposiadający gospodarstwa rolnego, którzy udokumentują ubezpieczenie w KRUS, są uwzględniani przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta. W tym przypadku muszą jednak przedstawić stosowne zaświadczenie. Jeśli student wychowuje się w rodzinie zastępczej to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody osiągane przez tę rodzinę.

   

 2. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego (ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS).
  Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
  • powierzchnia użytków rolnych musi być wyrażona w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2018 r.

   

 3. W przypadku pobierania alimentów obowiązuje przedłożenie wyroku sądu o przyznaniu i wysokości alimentów bądź ugody sądowej lub oświadczenia zobowiązanego do alimentacji wraz z przekazami lub przelewami potwierdzającymi wysokość otrzymywanych alimentów. W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: "uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną" (wzór oświadczenia nr 3).
  Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie należy przedłożyć przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji, a także wysokość częściowo wyegzekwowanych alimentów.

   

 4. Fakt świadczenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny i wysokość tych alimentów dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej lub umowy alimentacyjnej.

  Zmiana sytuacji finansowej studenta - utrata dochodu, uzyskanie dochodu

   

 5. Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków jego rodziny (w szczególności utrata części dochodów w wyniku całkowitej lub częściowej utraty pracy, przejścia na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny itp. lub śmierć żywiciela rodziny) w trakcie roku akademickiego powinna zostać należycie udokumentowana.
  W tej sytuacji do dokumentów potwierdzających wysokość dochodów uzyskanych w 2018 r., należy dodatkowo dołączyć:
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu albo inny dokument potwierdzający fakt utraty dochodu
  • dokument poświadczający wysokość utraconego dochodu wydany przez odpowiednie organy i instytucje, takie jak: zakład pracy, ZUS, urząd pracy, urząd skarbowy, urząd gminy lub oświadczenie studenta bądź członka rodziny studenta, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.

  Zgłoszenie uzyskania dochodu jest OBOWIĄZKIEM studenta!

  1. Za utratę źródła dochodu rozumie się:
   • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
   • utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych i stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
   • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
   • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
   • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

     

  2. Za uzyskanie źródła dochodu rozumie się:
   • zakończenie urlopu wychowawczego
   • uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych i stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
   • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
   • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
   • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

   

 6. Do dochodu rodziny nie wlicza się:
  • stypendiów i zapomóg dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1365z późn. zm.)
  • świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego "Wyrównanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne"
  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyznanej przez jednostki samorządu terytorialnego
  • świadczeń rodzinnych tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłek opiekuńczy i świadczenia pielęgnacyjne)
  • nieopodatkowanych świadczeń przyznanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej
  • dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
  • kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób
  • dochodów rodziców jeżeli student jest samodzielny finansowo niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów (fakt ten należy udokumentować zaświadczeniem od komornika o bezskuteczności egzekucji).

   

 7. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając dochód rodziny studenta w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

   

 8. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszym paragrafie, Wydziałowa Komisja Stypendialna może zażądać przedłożenia od studenta dodatkowej dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację materialną (np. zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenia o zgłoszeniu zaginięcia członka rodziny studenta itp.).

   

   

Subskrybuj RSS - Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta - wykaz dokumentów