Inne stypendia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Inne stypendia

środa, 19 marca 2014 roku, 14:01

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego dodatkowo mogą ubiegać się o przyznanie stypendium:

 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego,
 • Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska,
 • Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu,
 • Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni.

 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacanie  studentom stypendiów  ministra określa rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego  ( Dz.U.Nr 214, poz. 1270 )  oraz  art.173, art. 178, art.184, oraz art.187 ustawy z dnia 27 lipca 2005r Prawo o Szkolnictwie Wyższym  (Dz.U z 2012r poz.572 z późn.zm.)

Zgodnie z art.181 ust. 3 i 4  ustawy , o przyznanie stypendium student może ubiegać się po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Warunkiem przyznania stypendium jest  szczególne wyróżnienie w nauce klasyfikując się w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku. Uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.

W przypadku studenta, który otrzymał stypendium w latach ubiegłych, nie są brane osiągnięcia z okresu stanowiącego wówczas postawę przyznania stypendium.

Stypendia Ministra przyznawane są na kierunkach, w związku z powyższym można złożyć wnioski na tylu kierunkach, na ilu się studiuje, lecz otrzymać można tylko jedno stypendium na wskazanym przez siebie kierunku.

Jeżeli student posiada na jednym kierunku osiągnięcia naukowe i sportowe, może złożyć na tym kierunku tylko jeden wniosek, podając we wniosku osiągniecia obu typów.

Student wniosek o stypendium składa kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Wniosek taki powinien zawierać załączniki dokumentujące osiągnięcia studenta.  Zanim podpisze Rektor musi być zaopiniowany przez Radę Wydziału a  następnie Rektor pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału wniosek przekazuje Ministrowi.

Termin składania wniosku przez studenta określa uczelnia.

Wnioski o stypendium ministra są przekazywane przez Uczelnię w  terminie do 15.10.br.

Szczegółowe informacje oraz wnioski  o stypendium znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Stypendium przyznawane jest mieszkańcom Województwa Pomorskiego

 • wypłacane jest przez okres 9 miesięcy, od 1 października do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego,
 • maksymalna wysokość stypendium nie może przekraczać 380,00 zł miesięcznie,
 • stypendium przysługuje w czasie trwania studiów,
 • o stypendium można się ubiegać nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki,
 • w przypadku skreślenia z listy studentów lub urlopu dziekańskiego stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku studiów.

Wymagania wobec kandydatów

 • stypendium może otrzymać student, który na koniec roku akademickiego uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 4,5,
 • z w/w wymogu mogą być zwolnieni studenci, którzy mają potwierdzone wybitne osiągnięcia i sukcesy.

Wnioski składane są  przez Uczelnie, można składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Średnia ocen uzyskana na koniec roku akademickiego  winna być potwierdzona przez Dziekanat.

Po zatwierdzeniu pozytywnie wniosku przez Dziekana, Rektor przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego. 

Termin złożenia wniosku przez uczelnie upływa z dniem 30 sierpnia br.

Uchwała Sejmiku województwa Pomorskiego wraz z Regulaminem przyznawania pomocy.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska może otrzymać student, który:

 • ma stałe zameldowanie na terenie Gdańska co najmniej przez ostatnie 3 lata,
 • posiada osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub działalność na rzecz Gdańska,
 • zaliczył co najmniej drugi rok studiów,
 • uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią nie niższą niż 4,9 (średnia ocen obliczona z ostatnich 2 lat i potwierdzona przez uczelnię),
 • studiuje w trybie stacjonarnym,
 • nie powtarzał roku,
 • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów.

Student traci prawo do stypendium w momencie:

 • podania nieprawdziwych danych we wniosku,
 • utracił status studenta na uczelni wskazanej w umowie.

Wniosek winien zawierać szczegółowe informacje między innymi :

 • o pracach studenta na rzecz miasta,
 • przebiegu studiów (potwierdzone przez władze uczelni),
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (potwierdzone kserokopie dyplomów).

Wypełniony i zatwierdzony  przez Dziekana wniosek, Rektor przekazuje do dnia 15 października danego roku wraz z załącznikami do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wnioski i informacje na stronie Urzędu Miasta Gdańska

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu przyznawane jest dla najzdolniejszych studentów studiów dziennych, stałych mieszkańców Sopotu oraz cudzoziemcom polskiego pochodzenia studiującym w Trójmieście i zamieszkałym w czasie studiów w Sopocie.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, którzy:

 • uzyskali w poprzednim roku akademickim wysokie oceny na swoim kierunku studiów, podejmujący różnorodne inicjatywy na rzecz Miasta, wykonujące prace badawcze na rzecz Miasta, pisząc prace magisterskie związane tematycznie z Sopotem,
 • student, który uzyskał znaczące udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Do wniosku o stypendium powinien być załączony konspekt prac oraz inne materiały potwierdzające osiągnięcia studenta.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium zaopiniowane przez Dziekana Rektor przekazuje najpóźniej do 15 października danego roku do Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Sopocie.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Sopotu.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni

Stypendiów Prezydenta Miasta Gdyni przysługuje studentom stałym mieszkańcom Gdyni, kształcącym się w szkołach wyższych oraz studentom pochodzenia polskiego ze Wschodu i kształcącym się w uczelniach Trójmiasta.

Stypendia przysługują studentom za osiągnięcia w nauce a także w działalności twórczej i społecznej na rzecz Miasta przede wszystkim studentom którzy:

 • biorą udział w programach naukowych i popularyzatorskich, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce,
 • zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce,
 • czynnie uczestniczą lub współorganizują konferencje międzynarodowe, osiągając równocześnie wysokie wyniki w nauce,
 • młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu osiągającej dobre wyniki w nauce.

Wnioski o przyznanie stypendium  składa się osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni do  5 października każdego roku

Stypendia przyznawane są na 10 miesięcy  (od października do lipca).

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.