Ogłoszenia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uchwała nr 1/OKS/18 Odwoławczej Komisji Stypendialnej z dnia 6 października 2018 r. w sprawie ustalania jednostek organizacyjnych oraz rodzaju studiów, na których przyznawane są stypendia Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 listopada 2018 roku, 7:29
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_oks_ug.pdf895.86 KB

Lista przyznanych stypendiów Rektora na rok akademicki 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 listopada 2018 roku, 9:21

Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 marca 2019 roku, 9:50

 

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego oraz Parlamentu Studentów UG w grudniu 2018 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. ’’dodatków grudniowych”. Kwota świadczeń została zmieniona ze względu na zagrożenie wynikające z przekroczenia 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Od nowego semestru w ramach rekompensaty zostaną podwyższone stawki stypendiów. W związku z tym wysokość świadczeń wynosić będzie odpowiednio:

- 400,00zł do stypendium socjalnego,
- 400,00zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- 400,00zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

WAŻNE!!!
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym art. 184 ust. 6, łączna miesięczna wysokość stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, tj. 2 205,00. Stosując niniejszy przepis, należy wziąć pod uwagę także dodatek i stypendia otrzymywane na innych uczelniach, których fakt otrzymywania student ma obowiązek zadeklarować na wniosku.  Jeżeli kwota przyznanych świadczeń jest większa, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi dziekanatu

 


 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 18/R/19
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG

 

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia   21  września 2018 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
  gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.      
    

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r.  3399 zł.

Poniżej link do strony GUS:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2017-roku,278,5.html

 

 

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł (Art. 179 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wyraźnie wskazuje na stosowanie wyłącznie zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) dla określenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Oznacza to, że określenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta powinno odbywać się stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który posługuje się pojęciem tzw. dochodu netto. Tak zdefiniowany dochód powinien być stosowany przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającego studenta do ubiegania się o świadczenia o charakterze socjalnym. Przepis art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zawierający definicję studenta samodzielnego finansowo należy tak interpretować, że studentem takim jest student, którego miesięczny dochód, lub miesięczny dochód jego małżonka, ustalony stosownie do zasad wynikających z art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli tzw. dochód netto, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli tzw. dochodu brutto.)

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

 

LISTA PRZYZNANYCH STYPENDIÓW- LINK (ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ)

UWAGA STUDENCI POBIERAJĄCY STYPENDIUM !!!!
OSOBY, KTÓRE NIE PODAŁY NUMERU KONTA, NA KTÓRE MA BYĆ PRZELEWANE STYPENDIUM, PROSZONE SĄ O PODANIE GO JAK NAJSZYBCIEJ W DZIEKANACIE W GODZINACH OTWARCIA (DRUK)
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NIE MA MOŻLIWOŚCI POBIERANIA STYPENDIUM Z KASY!

Lista przydzielonych akademików na rok 2015/2016

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 września 2015 roku, 13:35

 

Lista studentów II i III roku,którym przyznano akademik znajduje się TUTAJ

 

Lista studentów I roku,którym przyznano akademik znajduje się TUTAJ

AKADEMIKI i STYPENDIA- TERMINY, LISTY, NIEZBĘDNE INFORMACJE

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 roku, 12:04

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

WNIOSKI PROSIMY SKŁADAĆ W GODZINACH OTWARCIA DZIEKANATU LUB PRZESYŁAĆ POCZTĄ!

 

 • Terminy składania wniosków o Akademiki dla nowoprzyjętych studentów I roku, I i II stopnia (nabór 2019/2020)

12.08.2019 – 23.08.2019

 • Terminy składania wniosków o Akademiki dla studentów aktualnego I i II roku I stopnia i I roku II stopnia (nabór 2017/2018 i 2018/2019)

10.06.2019 – 24.06.2019

Student starający się o miejsce w Domu Studenckim powinien złożyć stosowne dokumenty:

 

Komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu, bez względu na jego wysokość, składają WSZYSCY studenci (zawarta we wniosku informacja o konieczności złożenia dokumentów tylko w przypadku nieprzekroczenia progu dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej nie obowiązuje!).

Sposób wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 97/R/17 z dnia 28 września 2017 roku.

Wniosek o zamianę miejsca w DS (składany w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych)- wniosek

02.09.2019 – 15.10.2019

 

 • Terminy składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium socjalne rozszerzone i specjalne dla studentów II, III roku (I i II stopnia)

02.09.2019 – 15.10.2019

 

Student starający się o stypendium socjalne powinien złożyć stosowne dokumenty:

Student starający się o stypendium specjalne powinien złożyć stosowne dokumenty:

 

 • Terminy składania wniosków o stypendium rektora dla studentów II, III roku I stopnia i studentów I i II roku II stopnia

do 15.10.2019

 

Student starający się o stypendium rektora powinien złożyć stosowne dokumenty:

Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialne studentom UG:

Stypendia socjalne i specjalne złożone w terminie wypłacane są w listopadzie, z wyrównaniem za październik a stypendia rektora wypłacane są w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.

 

Student uzyskuje prawo do stypendium socjalnego i specjalnego przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium.

 

 

 

Regulamin określający zasady przyznawania pomocy materialnej studentom UG od roku akademickiego 2017/2018

 

DOKUMENTY:

Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny, określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 97/R/17 z dnia 28 września 2017 roku ze zmianami.

Komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu, bez względu na jego wysokość, składają WSZYSCY studenci (zawarta we wniosku informacja o konieczności złożenia dokumentów tylko w przypadku nieprzekroczenia progu dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej nie obowiązuje!).

 

Decyzją WKS, zaświadczenia dołączone do wniosku (np. zaświadczenia z US, zaświadczenia ze szkół rodzeństwa) nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny w 2018 roku (jak do stypendium socjalnego) w tym wyszczególnione składki na ubezpieczenie zdrowotne (UWAGA! jeśli brak składek zdrowotnych na zaświadczeniu z US, konieczne zaświadczenie ZUS z ZAPŁACONYMI,  a nie zadeklarowanymi/należnymi składkami) i społeczne
 • oświadczenie o źródle dochodów studenta
 • oświadczenie o źródle dochodów rodziców i pełnoletniego  rodzeństwa studenta
 •  dla uczącego się rodzeństwa – zaświadczenia z Uczelni lub szkoły, że aktualnie jest studentem czy uczniem - dla dzieci w wieku przedszkolnym skrócony odpis aktu urodzenia,
 • w przypadku posiadanego gospodarstwa, zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego - w hektarach przeliczeniowych,
 • inne dokumenty niezbędne do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny 
 • w przypadku stwierdzonego stopnia  niepełnosprawności – dokument potwierdzający niepełnosprawność

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UG do Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego kierują:

- studenci Wydziału (również obcokrajowcy, członkowie państw Unii Europejskiej.)

 

WKS Wydziału MFI UG NIE PRZYZNAJE miejsc:

 • studentom ubiegającym się o przyznanie pokoju,
 • studentom - obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej,
 • studentom zagranicznym studiującym w ramach programów wymiany studenckiej,
 • osobom odbywającym w UG praktyki lub staż naukowy,
 • doktorantom i pracownikom UG,
 • absolwentom UG,
 • studentom innych uczelni.

 

Osoby te składają wnioski do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UG w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG: http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=2010.

ZałącznikWielkość
PDF icon zal18r17-1.pdf398.6 KB

Nieodebrane stypednia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 listopada 2014 roku, 9:19

Uwaga!!!

Nieodebrane w terminie stypendia przechodzą automatycznie w tzw. depozyt.

Aby odebrać stypendia z depozytu należy zgłosić się do dziekanatu  z wypełnionym formularzem. ( formularz )

Przypominamy, że wypłata z depozytu jest sytuacją wyjątkową.

Należy przestrzegać wyznaczonych terminów odbioru świadczeń

Terminy realizacji wypłat stypendiów w II semestrze 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 roku, 12:10

Harmonogram wypłat stypendiów w semestrze letnim 2018/2019:

15.03.2019   realizacja wypłat 

15.04.2019   realizacja wypłat 

15.05.2019   realizacja wypłat 

14.06.2019   realizacja wypłat