Ogłoszenia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

UCHWAŁA 28/10/2016 w sprawie trybu przyznawania stypendiów Rektora studentom WMFiI

poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 8:04
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_wks.pdf429.85 KB

Lista przyznanych stypendiów Rektora na rok akademicki 2016/2017

poniedziałek, 21 listopada 2016 roku, 8:14

Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

poniedziałek, 18 września 2017 roku, 12:55

 

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich w grudniu 2016 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. "dodatków grudniowych". Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 300,00zł do stypendium socjalnego,
- 300,00zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
- 300,00zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
nr 80/R/16
z dnia 07 września 2016 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/R/11 Rektora UG w sprawie
wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r.  1975 zł.

Poniżej link do strony GUS:

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2015-r-,278,3.html

 

 

Z związku z podwyższeniem maksymalnej kwoty dochodu § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokosci zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), w związku z art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26 rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2016 r. kwota wzrośnie z 923,45 do 930,35 zł

UWAGA ZMIANA!!! Od 1.11.2017 r. kwota wzrośnie z 930,35 do 1028,10 zł

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

 

LISTA PRZYZNANYCH STYPENDIÓW NA TABLICY OGŁOSZEŃ

UWAGA STUDENCI POBIERAJĄCY STYPENDIUM !!!!
OSOBY, KTÓRE NIE PODAŁY NUMERU KONTA, NA KTÓRE MA BYĆ PRZELEWANE STYPENDIUM, PROSZONE SĄ O PODANIE GO JAK NAJSZYBCIEJ W DZIEKANACIE W GODZINACH OTWARCIA (DRUK)
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NIE MA MOŻLIWOŚCI POBIERANIA STYPENDIUM Z KASY!

ZałącznikWielkość
PDF icon stypendia20161102.pdf2.73 MB

Lista przydzielonych akademików na rok 2015/2016

poniedziałek, 14 września 2015 roku, 13:35

 

Lista studentów II i III roku,którym przyznano akademik znajduje się TUTAJ

 

Lista studentów I roku,którym przyznano akademik znajduje się TUTAJ

AKADEMIKI i STYPENDIA

poniedziałek, 11 września 2017 roku, 12:50

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WNIOSKI PROSIMY SKŁADAĆ W GODZINACH OTWARCIA DZIEKANATU LUB PRZESYŁAĆ POCZTĄ!

 

 • Terminy składania wniosków o Akademiki dla studentów I roku, I i II stopnia (nabór 2017/2018)

01.08.2017 – 31.08.2017

 • Terminy składania wniosków o Akademiki dla studentów II i III roku, I i II stopnia (nabór 2015/2016 i 2016/2017)

15.05.2017 – 02.06.2017

LISTA PRZYZNANYCH MIEJSC W DOMU STUDENCKIM DLA STUDENTÓW II i III ROKU w roku ak. 17/18

LISTA PRZYZNANYCH MIEJSC W DOMU STUDENCKIM DLA STUDENTÓW I ROKU w roku ak. 17/18

Student starający się o miejsce w Domu Studenckim powinien złożyć stosowne dokumenty:

 

Komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu, bez względu na jego wysokość, składają WSZYSCY studenci (zawarta we wniosku informacja o konieczności złożenia dokumentów tylko w przypadku nieprzekroczenia progu dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej nie obowiązuje!).

Sposób wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 80/R/16 z dnia 7 września 2016 roku.

16.08.2017 – 14.10.2017

 

 • Terminy składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium socjalne rozszerzone i specjalne dla studentów II, III roku (I i II stopnia)

16.08.2017 – 14.10.2017

 

Student starający się o stypendium socjalne powinien złożyć stosowne dokumenty:

 

Student starający się o stypendium specjalne powinien złożyć stosowne dokumenty:

 

 • Terminy składania wniosków o stypendium rektora dla studentów II, III roku I stopnia i studentów I i II roku II stopnia

do 14.10.2017

 

Student starający się o stypendium rektora powinien złożyć stosowne dokumenty:

Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialne studentom UG:

Stypendia socjalne i specjalne złożone w terminie wypłacane są w listopadzie, z wyrównaniem za październik a stypendia rektora wypłacane są w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad.

 

Student uzyskuje prawo do stypendium socjalnego i specjalnego przyznanego na podstawie wniosku złożonego po terminie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie stypendium.

 

 

 

Regulamin określający zasady przyznawania pomocy materialnej studentom UG na rok akademicki 2016/2017

 

DOKUMENTY:

Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny, określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 80/R/16 z dnia 7 września 2016 roku.

Komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu, bez względu na jego wysokość, składają WSZYSCY studenci (zawarta we wniosku informacja o konieczności złożenia dokumentów tylko w przypadku nieprzekroczenia progu dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej nie obowiązuje!).

 

Decyzją WKS, zaświadczenia dołączone do wniosku (np. zaświadczenia z US, zaświadczenia ze szkół rodzeństwa) nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

 • Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny w 2016 roku (jak do stypendium socjalnego) w tym wyszczególnione składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 • oświadczenie o źródle dochodów studenta
 • oświadczenie o źródle dochodów rodziców i pełnoletniego  rodzeństwa studenta
 •  dla uczącego się rodzeństwa – zaświadczenia z Uczelni lub szkoły, że aktualnie jest studentem czy uczniem - dla dzieci w wieku przedszkolnym skrócony odpis aktu urodzenia,
 • w przypadku posiadanego gospodarstwa, zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego - w hektarach przeliczeniowych,
 • inne dokumenty niezbędne do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny 
 • w przypadku stwierdzonego stopnia  niepełnosprawności – dokument potwierdzający niepełnosprawność

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UG do Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego kierują:

- studenci Wydziału (również obcokrajowcy, członkowie państw Unii Europejskiej.)

 

WKS Wydziału MFI UG NIE PRZYZNAJE miejsc:

 • studentom ubiegającym się o przyznanie pokoju,
 • studentom - obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej,
 • studentom zagranicznym studiującym w ramach programów wymiany studenckiej,
 • osobom odbywającym w UG praktyki lub staż naukowy,
 • doktorantom i pracownikom UG,
 • absolwentom UG,
 • studentom innych uczelni.

 

Osoby te składają wnioski do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UG w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG: http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=2010.

Nieodebrane stypednia

wtorek, 4 listopada 2014 roku, 9:19

Uwaga!!!

Nieodebrane w terminie stypendia przechodzą automatycznie w tzw. depozyt.

Aby odebrać stypendia z depozytu należy zgłosić się do dziekanatu  z wypełnionym formularzem. ( formularz )

Przypominamy, że wypłata z depozytu jest sytuacją wyjątkową.

Należy przestrzegać wyznaczonych terminów odbioru świadczeń

Terminy realizacji wypłat stypendiów w I semestrze 2016/2017

wtorek, 9 maja 2017 roku, 7:58

Harmonogram wypłat stypendiów w II semestrze 2016/2017:

15.03.2017   realizacja wypłat 

14.04.2017   realizacja wypłat 

15.05.2017   realizacja wypłat 

16.06.2017   realizacja wypłat