fbpx Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2019/2020 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich na rok akademicki 2019/2020 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2019/2020 dla studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 sierpnia 2019 roku, 11:20

Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2019/2020 dla studentów Wydziału matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/15 z późniejszymi zmianami, z dnia 3 września 2015 roku w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów WMFiI Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza Regulamin określający zasady przyznawania miejsc w domach studenckich UG na rok akademicki 2019/2012 dla studentów WMFiI Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 1. Miejsce w domu studenckim na dany rok akademicki przyznaje na pisemny wniosek studenta Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów WMFiI UG zgodnie z rozdziałem miejsc w domach studenckich, dokonanym przez Odwoławczą Komisję Stypendialną Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów WMFiI UG podejmuje decyzje o przyznaniu miejsca w domu studenckim UG dla grup studentów określonych w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 11/K/15.

 

 1. O miejsce w domu studenckim na okres roku akademickiego mogą ubiegać się osoby, które nie zalegają z płatnościami w domu studenckim.

 

 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów WMFiI  UG przydziela miejsca przyznane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG w proporcjach:

 

 • 40% puli miejsc dla studentów przyjętych na pierwszy rok (studiów I i II stopnia),
 • 60% puli miejsc dla studentów wyższych lat studiów (studiów I stopnia oraz II stopnia).

 

Ewentualne pozostałe miejsca z puli rozdanej do 30 czerwca 2019 roku przechodzą do puli dla nowoprzyjętych studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia.

 

 1. W przypadku większej liczby studentów wnioskujących o przydzielenie miejsca w domu studenckim niż liczba przyznanych miejsc przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UG, pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim UG przysługuje studentowi, który jednocześnie:

 

 1. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
 2. codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
 3. nie ukończył z tytułem magistra studiów na innym kierunku lub innej uczelni.

 

 1. Podejmując decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów WMFiI UG uwzględnia poniższe kryteria:

 

 1. sytuację materialną studenta (miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta, liczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów);
 2. odległość stałego miejsca zamieszkania studenta od Uczelni;
 3. niepełnosprawność studenta (potwierdzoną aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),

 

Potwierdzenie powyższych informacji leży wyłącznie w gestii studenta.

 

 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów WMFiI UG tworzy listę rankingową studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w domu studenckim  UG w oparciu o dane dotyczące dochodu, z uwzględnieniem pozostałych informacji. (w przypadku, kiedy liczba złożonych wniosków będzie mniejsza lub równa ilości miejsc możliwych do przyznania, odstępuje się od sporządzania listy rankingowej).

 

 1. Osoby studiujące na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim, mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim z puli WMFiI tylko w przypadku, kiedy kierunek ten jest pierwszym podjętym (w innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane. Wyższy rok studiów oznacza, że jest to pierwszy kierunek studiów).

 

 1. Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Studentów WMFiI UG nie rozpatruje wniosków studentów wyjeżdżających w semestrze zimowym za granicę w ramach wymiany studenckiej. Mogą oni ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim po powrocie z wymiany.

 

 1. W przypadku rezygnacji studenta z przyznanego miejsca, zostaje ono przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej stworzonej przez Wydziałową Komisję Stypendialną dla Studentów WMFiI UG. Decyzja ta nie wymaga posiedzenia Komisji w tej sprawie.

 

 1. Studenci zamieszkujący w domach studenckich UG w poprzednich latach akademickich, w sprawie których napływały z domów studenckich skargi dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego UG (hałas, nieporządek, uciążliwe współzamieszkiwanie) lub w przypadku braku opłat, nie otrzymują miejsca w domu studenckim w kolejnym roku akademickim.

 

 1. Z wnioskiem o przyznanie miejsca w domu studenckim UG należy złożyć:
  1. komplet dokumentów niezbędnych do określenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta (według zasad zawartych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UG nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku z późn. zm.),
  2. dokumenty potwierdzające inne, szczególne sytuacje.

 

Studenci, którzy nie dostarczą wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ustalenia dochodu rodziny, będą umieszczeni na końcu listy rankingowej, co oznacza, że miejsce w domu studenckim zostanie przyznane tylko w sytuacji niewyczerpania przyznanej puli miejsc.

 

 1. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

 

 1. studenci wyższych lat studiów – 10 czerwca- 24 czerwca 2019 roku
 2. studenci nowoprzyjęci na pierwszy rok studiów I i II stopnia – 12- 23 sierpnia 2019 roku

 

 1. Wniosek należy złożyć w dziekanacie studenckim WMFiI UG. 
 1. Wnioski złożone po wymaganym terminie nie podlegają rozpatrzeniu (o przyjęciu dokumentów decyduje data ich wpłynięcia, a nie data nadania - z uwagi na termin rozpatrywania).

 

 1. Informacja o przyznaniu miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2019/2020 zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń do dnia:
  1. do 30 czerwca 2019 roku - dla studentów wyższych lat studiów
  2. do 15 września 2019 roku - dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia.

 

 1. Ogólne zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego określa Zarządzenie Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego nr 11/K/15 z późniejszymi zmianami  w sprawie przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

 

DOKUMENTY:

 

Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny, określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UG nr 63/R/11 z dnia 12 września 2011 roku z późn. zm.) Komplet dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu, bez względu na jego wysokość, składają WSZYSCY studenci (zawarta we wniosku o DS informacja o konieczności złożenia dokumentów tylko w przypadku nieprzekroczenia progu dochodu uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej nie obowiązuje!).

 

Decyzją WKS, zaświadczenia dołączone do wniosku (np. zaświadczenia z US, zaświadczenia ze szkół rodzeństwa) nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

 

 1. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UG (obligatoryjny),
 2. Oświadczenie o źródle dochodów studenta (obligatoryjny),
 3. Oświadczenie o źródle dochodów rodziców, pełnoletniego  rodzeństwa studenta lub małżonka (obligatoryjny),
 4. Oświadczenie wypełniane w przypadku otrzymywania alimentów (§ 7 pkt 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG),
 5. Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego przez osobę rozliczającą się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim UG do Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów WMFiI Uniwersytetu Gdańskiego kierują:
- studenci Wydziału (również obcokrajowcy, członkowie państw Unii Europejskiej.)

 

WKS WMFiI UG NIE PRZYZNAJE miejsc:

 • studentom ubiegającym się o przyznanie pokoju,
 • studentom - obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej,
 • studentom zagranicznym studiującym w ramach programów wymiany studenckiej,
 • osobom odbywającym w UG praktyki lub staż naukowy,
 • doktorantom i pracownikom UG,
 • absolwentom UG,
 • studentom innych uczelni.

 

Osoby te składają wnioski do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UG w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych UG: http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=2010

 

Zasady przyznawania miejsc i kwaterowania w Domach Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego