Wymagane dokumenty | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wymagane dokumenty

poniedziałek, 29 maja 2017 roku, 10:15
Studenci ostatniego roku studiów powinni do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej
(tj. do dnia 25.06.2017 r.) dopełnić następujących formalności:

I. W sekretariacie danego kierunku złożyć wydrukowane 2 egzemplarze pracy magisterskiej.
   Należy pamiętać o obowiązkowym załączeniu oświadczenia dot. praw autorskich (załącznik numer 1 i 2) - wpięte na stałe do każdego egzemplarza pracy.

II. W Dziekanacie złożyć:

 1. indeks papierowy ze wszystkimi wpisami zaliczonych przedmiotów - o ile obowiązywał. Student jest także zobowiązany sprawdzić czy w indeksie elektronicznym są te wpisy,
 2. egzemplarz pracy magisterskiej w wersji papierowej (drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie) oraz w wersji elektronicznej w formacie:

  WORD

             - XML ( wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF, 
             - TXT (notatnik),
             - DOC, DOCX lub ODT.

          LaTex:

             - XML (wygenerowany z Portalu Studenta),
             - PDF, 
             - TXT (notatnik),                                 
             - Tex.

Płyta CD/DVD musi być opisana: numer indeksu, imię i nazwisko studenta, podpis opiekuna pracy. Złożony podpis promotora świadczy o sprawdzeniu zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną.

     

 1. cztery zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm,
 2. potwierdzenie wpłaty za dyplom,
 3. wykaz osiągnięć uzyskanych na UG poświadczonych przez opiekunów (np. dyplomy, członkostwo w kołach naukowych, w samorządzie studentów, parlamencie),
 4. wypełnioną kartę obiegową.

 

Dodatkowo można złożyć

Podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (zawierające temat w języku polskim oraz w języku angielskim - zaakceptowany przez promotora) wraz z dodatkowym zdjęciem 4,5 cm x 6,5 cm.

Osoba wystepująca z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim zobowiązana jest dostarczyć poświadczone tłumaczenie przedmiotów w przypadku, kiedy część studiów była realizowana na innej uczelni.

 


Prace wieloautorskie

Studenci, którzy chcą przedstawić wspólną pracę powinni złożyć w dziekanacie podanie (jedno na zespół) zawierające:

 1.  tytuł pracy,
 2.  nazwisko promotora,
 3. skład zespołu,
 4. określenie indywidualnego wkładu w pracę każdego z członków zespołu (nie chodzi tutaj o określenie procentowe).

Podanie powinno być poświadczone przez promotora.

Informacja o wkładzie każdego z autorów powinna się także znaleźć w pracy.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w  terminie

Dziekan na podstawie §30 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej i indeksu w przypadkach:

 1. długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
 2. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.


Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
 

Termin przyjmowania podań w dziekanacie w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych (tj. 25.06.2017 r.)
 

Podanie powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy dyplomowej.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu w terminach określonych zgodnie z ust. 1 i ust. 4 Regulaminu Studiów, Dziekan może orzec o skreśleniu z listy studentów.

ZałącznikWielkość
Plik Oświadczenie dot. prawa autorskiego11.78 KB
PDF icon Wzór strony tytułowej244.22 KB