fbpx Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 kwietnia 2017 roku, 15:32

Od roku akademickiego 2014/2015 ruszył na Wydziale nowy kierunek studiów I stopnia Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, który jest prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii.

BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA


Czas trwania studiów pierwszego stopnia:6 semestrów.

Liczba godzin zajęć w czasie całych studiów: 2235.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System): 180.

Praktyki zawodowe: 4 tygodniowa w okresie wakacji po II roku studiów. Praktyki zawodowe odbywają się w  stacjach sanitarno-epidemiologicznych, firmach i instytucjach naukowo-badawczych, których profil działalności pokrywa się z monitoringiem i ochroną radiologiczną, a także zabezpieczeniem działania służby zdrowia. W czasie trwania praktyk student jest ubezpieczony przez UG. Jeżeli praktyka odbywa się poza miejscem zamieszkania student otrzymuje zwrot kosztów (zryczałtowany).

Perspektywy dalszego kształcenia: w ramach studiów II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktoranckich)

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników Wydziałów Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach naukowo-dydaktycznych Wydziału wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę zakupioną w 2011 i 2012 roku w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.1 Wzrost potencjału dydaktycznego uczelni oraz „Fizyka dla medycyny – przebudowa pomieszczeń i wyposażenie Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta:

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna” ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki i chemii, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom w zakresie przygotowywania i prowadzenia polityki bezpieczeństwa jądrowego oraz utrzymania ochrony radiologicznej wszędzie tam, gdzie prowadzony jest obrót i stosowane są preparaty promieniotwórcze lub promieniowanie jonizujące, a w szczególności w instytucjach kontrolnych, monitorujących środowisko naturalne, warunki pracy i prowadzących kontrolę jakości działań w przemyśle oraz zakładach opieki zdrowotnej, a także w zapleczu energetyki nuklearnej w perspektywie budowy elektrowni jądrowej.

Absolwent (licencjat) po ukończeniu studiów I stopnia ma uzyskać pełną wiedzę w zakresie:

 • podstaw fizyki i chemii, poszerzoną w zakresie radiochemii i fizyki promieniowania jonizującego, z dużym naciskiem na to, aby wiedza i umiejętności licencjata łączyły się z biegłością w posługiwaniu się aparatem matematycznym;
 • wiedzy o wpływie preparatów promieniotwórczych oraz promieniowania jonizującego na organizmy żywe i środowisko naturalne;
 • wiedzy o przepisach prawa regulujących obrót i stosowanie preparatów promieniotwórczych oraz źródeł promieniowania jonizującego;
 • umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia błędów obliczeń, konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych;
 • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych i medycznych.

Podstawowe przedmioty kierunkowe:

 • Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych,
 • Chemia jądrowa,
 • Radiochemia środowiska,
 • Bezpieczeństwo jądrowe i monitoring skażeń radioaktywnych,
 • Ochrona radiologiczna,
 • Prawo w energetyce jądrowej (i ochronie radiologicznej)

– czyli podstawowe wiadomości o promieniotwórczości w zakresie fizyki i chemii, a także regulacje prawne w przemyśle, technice i służbie zdrowia w zarysie.

Program studiów