fbpx Fizyka medyczna | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Fizyka medyczna

Fizyka medyczna

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 maja 2018 roku, 11:54


Od roku akademickiego 2011/2012 ruszył na Wydziale nowy kierunek studiów I stopnia Fizyka medyczna, który jest prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

FIZYKA MEDYCZNA


Czas trwania studiów pierwszego stopnia:6 semestrów.

Liczba godzin zajęć w czasie całych studiów: 2060.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System): 180.

Praktyki zawodowe: dwie 4 tygodniowe w okresie wakacji po I oraz po II roku studiów. Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej, firmach i instytucjach naukowo-badawczych, których profil działalności pokrywa się z ochroną zdrowia. W czasie trwania praktyk student jest ubezpieczony przez UG. Jeżeli praktyka odbywa się poza miejscem zamieszkania student otrzymuje zwrot kosztów (zryczałtowany).

Perspektywy dalszego kształcenia: w ramach studiów II stopnia (magisterskich) - od roku 2014/15 i III stopnia (doktoranckich)

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w pracowniach naukowo-dydaktycznych Wydziału wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę zakupioną w 2011 i 2012 roku w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.1 Wzrost potencjału dydaktycznego uczelni oraz „Fizyka dla medycyny – przebudowa pomieszczeń i wyposażenie Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Materiały dla studentów specjalnie przygotowywane przez wykładowców i dostępne w trakcie nauki w formie elektronicznej

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta:

Absolwent fizyki medycznej ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej.

Absolwent (licencjat) po ukończeniu studiów I stopnia ma uzyskać pełną wiedzę w zakresie:

  • podstaw fizyki, poszerzoną w zakresie fizyki promieniowania jonizującego, z dużym naciskiem na to, aby wiedza i umiejętności licencjata łączyły się z biegłością w posługiwaniu się aparatem matematycznym;

  • wiedzy medycznej, o tym, jak jest człowiek zbudowany (anatomia prawidłowa), jak funkcjonuje (fizjologia) i jak choruje (patofizjologia i podstawy medycyny klinicznej), po to, aby w rozmowie był partnerem dla lekarza;

  • wiedzy o aparaturze medycznej używanej w diagnostyce lekarskiej w szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich jak i metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej oraz w radioterapii;

  • umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia błędów obliczeń zwłaszcza przy szacowaniu dawek), konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych;

  • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych i medycznych.

Podstawowe przedmioty kierunkowe:

  • anatomia, fizjologia, biofizyka – czyli podstawowe wiadomości w zakresie budowy i funkcji życiowych człowieka, z naciskiem na fizyczne aspekty funkcjonowania człowieka;

  • aparatura medyczna – jak zbudowane są i jak działają aparaty radiologiczne, radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej, i inna aparatura elektromedyczna: fizjoterapii, EKG, EEG, EMG, hemodializy, promieniolecznictwa dermatologicznego;

  • kontrola jakości w: radiologii, radioterapii i medycynie nuklearnej;

  • radiobiologia, dozymetria i ochrona radiologiczna.

 

Zobacz też Medical Physics – studia prowadzone w języku angielskim