fbpx Konkurs na stanowisko profesor uczelni - Instytut Matematyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Konkurs na stanowisko profesor uczelni - Instytut Matematyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Konkurs na stanowisko profesor uczelni - Instytut Matematyki

Gdańsk, 10.10.2019 r.

 

 

 

DZIEKAN  WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI  I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

 

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) za zgodą Rektora UG ogłasza

 

KONKURS  NA STANOWISKO PROFESORA  UCZELNI

 (pracownik badawczo-dydaktyczny)

w Instytucie Matematyki UG

w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 01.12.2019 r. do 30.09.2021 r.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie UG i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 

 

Kandydaci powinni złożyć:

 

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UG;
 2. życiorys naukowy (zawierający: wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje);
 3. kwestionariusz osobowy – formularz można pobrać ze strony:

https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr;

 1. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyki;
 2. opis w (języku angielskim) planowanych badań naukowych, w tym plany wystąpień
  o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych.
 3. deklarację o gotowości do przygotowania i prowadzenia zajęć w języku angielskim
  w ramach pensum dydaktycznego;
 4. list rekomendacyjny z kraju lub zagranicy w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) bezpośrednio od osoby rekomendującej na adres dziekanmfi@ug.edu.pl;
 5. oświadczenia:
 1. o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),
 2. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji postępowania konkursowego na ww. stanowisko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 1. iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;

wzór oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia

 

Przy ocenie kandydata będą brane pod uwagę będą dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie dydaktyczne oraz plany badawcze kandydata, w tym plany pozyskiwania środków na badania ze źródeł wewnętrznych.

 

Preferowana specjalność: rachunek prawdopodobieństwa i jego zastosowania

Wymagania szczegółowe: 

Kandydat powinien posługiwać się językiem polskim, a także językiem angielskim
w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.

 

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

 

Zgłoszenia do konkursu należy składać w Sekretariacie Instytutu Matematyki (pokój 124), Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk w terminie do 15.11.2019 r.

Brak złożenia kompletu dokumentów w tym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.11.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

 

 

Uniwersytet Gdański – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania. Nadesłanych pocztą ofert Uczelnia nie odsyła.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UG procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)

                                                                                                        DZIEKAN

 

                                                                                         prof. dr hab. PIOTR BOJARSKI